ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

- รอข้อมูล

 

วิสัยทัศน์

ประชาชนอำเภอยางสีสุราช สุขภาพดี มีความสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม จัดระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

xxx xxxxx

พันธกิจ

xxx xxxxx