ผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่
boss/boss21
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราชboss/boss21
นายยุทธิชัย วรรณกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
boss/boss21
นางภัสมร ดีมาก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช


boss/boss21
น.ส.หยกฟ้า ศิลป์ศิริวานิชย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

boss/boss21
นางลุนณี โทอุดทา
คนงาน