กำหนดเป้าประสงค์
กำหนดเป้าประสงค์

กำหนดเป้าประสงค์

กำหนดเป้าประสงค์
เป้าประสงค์(Goal)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion, Prevention & Protection Excellence)
๑) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี
๒) มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันที
๓) มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
๔) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน
๕) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
1) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน
2) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
3) มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
5) มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
1) วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตรากำลังคนของประเทศ
2) กระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบทให้มีความสมดุลกัน
3) ธำรงรักษากำลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ
2) มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
3) สร้างและพัฒนากลไกการดุลด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ
5) มีการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ค่านิยมองค์กร (Core Values) “M-O-P-H”
M = Mastery เป็นนายตัวเอง
O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P = People Centered Approach ใส่ใจประชาชน
H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม
อัตลักษณ์องค์กร “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีคุณธรรม”
วัฒนธรรมองค์กร ทำงานเป็นทีม
สมรรถนะหลัก ๑.ความเป็นมืออาชีพทางด้านบริหารและวิชาการ
๒.ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๓.การติดต่อสื่อสารและประสานภาคีเครือข่าย
๔.การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคเข้มแข็ง