Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (ปีงบประมาณ 2564)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..24

EB-2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB2.13
    [] [วันที่ : 2020-12-29 ,อ่าน : 53 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.13(1)
    [] [วันที่ : 2020-12-29 ,อ่าน : 53 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.1
    [] [วันที่ : 2020-12-23 ,อ่าน : 95 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.7,EB10(3.1),EB2.8
    [] [วันที่ : 2020-12-23 ,อ่าน : 96 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.3
    [] [วันที่ : 2020-12-23 ,อ่าน : 109 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.10
    [] [วันที่ : 2020-12-14 ,อ่าน : 81 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.91
    [] [วันที่ : 2020-12-10 ,อ่าน : 81 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.15
    [] [วันที่ : 2020-12-08 ,อ่าน : 76 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.2,EB6.1,6.2
    [] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 103 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.4
    [] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 84 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..11

EB-4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

EB4 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
    [] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย1
    [] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย2
    [] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
    [] [วันที่ : 2021-01-20 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.2,EB2.9.2
    [] [วันที่ : 2020-12-22 ,อ่าน : 95 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.1.2
    [] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 91 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4..1.4
    [] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 81 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.3.1
    [] [วันที่ : 2020-12-10 ,อ่าน : 87 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
    [] [วันที่ : 2020-12-09 ,อ่าน : 84 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB1.4 EB4.1.1
    [] [วันที่ : 2020-12-04 ,อ่าน : 81 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..12

EB-5

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

EB5.2 ก.ย.64
    [] [วันที่ : 2021-09-03 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.สขร.1 ส.ค.64
    [] [วันที่ : 2021-08-25 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB 5.2 สขร.1 ก.ค.2564
    [] [วันที่ : 2021-08-03 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB 5.2 มิ.ย.64
    [] [วันที่ : 2021-07-22 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.2 มี.ค..64
    [] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB 5.2 พ.ค.64
    [] [วันที่ : 2021-05-17 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.2 ก.พ.64
    [] [วันที่ : 2021-03-05 ,อ่าน : 55 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.2(4)
    [] [วันที่ : 2021-02-09 ,อ่าน : 58 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.2(3)
    [] [วันที่ : 2020-12-24 ,อ่าน : 53 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.4 EB4.2.1,4.2.2
    [] [วันที่ : 2020-12-23 ,อ่าน : 81 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..8

EB-7

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB7.1 เกณฑ์เดิม
    [] [วันที่ : 2021-01-08 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.1 เกณฑ์เดิมๆ
    [] [วันที่ : 2021-01-08 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.4.หลักฐานประชุมชี้แจง
    [] [วันที่ : 2021-01-08 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.2
    [] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.3
    [] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.4
    [] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.5
    [] [วันที่ : 2020-12-30 ,อ่าน : 54 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.1
    [] [วันที่ : 2020-11-25 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..8

EB-18

หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

EB18.1.1-6 ด.แรก
    [] [วันที่ : 2021-03-12 ,อ่าน : 54 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.1.2
    [] [วันที่ : 2021-03-12 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18..2.1(3)
    [] [วันที่ : 2021-03-12 ,อ่าน : 56 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.2.2
    [] [วันที่ : 2021-03-12 ,อ่าน : 46 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.2.1
    [] [วันที่ : 2021-03-12 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.1.1
    [] [วันที่ : 2021-03-12 ,อ่าน : 51 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.2.2
    [] [วันที่ : 2021-03-04 ,อ่าน : 53 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB17.2
    [] [วันที่ : 2020-11-20 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]