Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..8

EB-2

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2.4 หนังสือแจ้งจัดสรรงบ 1-63
    [] [วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง ปี 2563
    [] [วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 43 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.7 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.1 แต่งตั้งปิดประกาศและสรุผผลซื้อจ้างไตรมาส 1
    [] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.8 แผนจัดซื้อจ้าง 63
    [] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.6 ชุดอนุมัติจ้างทำวีดีทัศน์ พชอ.
    [] [วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 45 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.5 ภาพติดประกาศกรอบแนวทางเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
    [] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 62 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB2.2 ประกาศเจตนารมณ์กระทรวงใสสะอาดต้านทุจริต
    [] [วันที่ : 2019-11-15 ,อ่าน : 44 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..9

EB-3

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3.8 ชุดอนุมัติซื้อวัสดุ สนง.ครั้งที่ 2
    [] [วันที่ : 2020-06-23 ,อ่าน : 17 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
E 3 print screen
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB3.7 ซื้อวัสดุสำนักงาน
    [] [วันที่ : 2020-01-29 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB3.4 ชุดขออนุมัติจ้างจัดบู๊ทนิทรรศการ พชอ.
    [] [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB3.3 ชุดขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร ธ.ค.62
    [] [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB3.6 ภาพปิดประกาศซื้อจ้าง
    [] [วันที่ : 2019-12-25 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB3.1 แต่งตั้งปิดประกาศและสรุปผลซื้อจ้าง
    [] [วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 56 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB3.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบ 1-63
    [] [วันที่ : 2019-12-16 ,อ่าน : 59 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB3.5 ประกาศกรอบแนวทางดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
    [] [วันที่ : 2019-12-11 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..8

EB-4

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4.7 สขร1 พ.ค.63
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.6 สขร1 เม.ย.63
    [] [วันที่ : 2020-05-20 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.5 สขร1. มี.ค..63
    [] [วันที่ : 2020-04-30 ,อ่าน : 28 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.5 print sreen
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.4 สรุปจัดหาพัสดุ ก.พ.63
    [] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.3 สรุปจัดหาพัสดุ ม.ค.63
    [] [วันที่ : 2020-02-06 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.2 สรุปจัดหาพัสดุ ธ.ค.62
    [] [วันที่ : 2020-01-02 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB4.1 แบบสรุปจัดหาพัสดุเดือน พ.ย.62
    [] [วันที่ : 2019-12-03 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..9

EB-5

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

EB5.9 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1
    [] [วันที่ : 2020-03-25 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.8 ขออนุมัติจัดประชุม
    [] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.5 ภาพประชุม พชอ.
    [] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.6 หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม พชอ.ครั้งที่ 2-63
    [] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 28 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.2 โครงการ พชอ.ยางสีสุราช 63
    [] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.4 กฏกระทรวง
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ปี 2563
    [] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB5.3 ขออนุญาตเผยเเพร่ภารกิจ สสอ.ยางสีสุราช
    [] [วันที่ : 2019-12-26 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..9

EB-6

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB6.9 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1
    [] [วันที่ : 2020-03-25 ,อ่าน : 28 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB6.8 ขออนุมัติจัดประชุม
    [] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB6.5 ภาพประชุม พชอ.
    [] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB6.6 หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม พชอ.ครั้งที่ 2-63
    [] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB6.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB6.2 โครงการ พชอ.ยางสีสุราช ปี 2563
    [] [วันที่ : 2020-02-18 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB6.3 ขออนุญาตเผยแพร่ภารกิจ สสอ.ยางสีสุราช.
    [] [วันที่ : 2020-02-18 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB6.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ปี 2563
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB6.4 กฎกระทรวง
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..9

EB-7

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB7.9 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1
    [] [วันที่ : 2020-03-25 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.8 ขออนุมัติจัดประชุม
    [] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.5 ภาพประชุม พชอ.
    [] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.6 หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม พชอ.ครั้งที่ 2-63
    [] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.2 โครงการ พชอ.ยางสีสุราช 63
    [] [วันที่ : 2020-02-18 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ปี 2563
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.3 ขออนุญาตเผยแพร่ภารกิจ สสอ.ยางสีสุราช.
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB7.4 กฏกระทรวง
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..16

EB-9

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9.3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง2563
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB9.4 ขออนุมัติจัดทำแผนบริหารเงินประมาณ 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB9.5 หนังสือจรรยาบรรณกระทรวง
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB9.6 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB9.7 แต่งตั้ง จนท.ปิด-ปลดประกาศการจัดซื้อจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจ้างไตรมาศ1-2563
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB9.8 แผนจัดซื้อจ้างและกรอบแนวทางเพื่อครวามโปร่งใส
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB9.9 ประกาศกรอบแนวทางดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB9.10 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ปี 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB9.11 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 1-63
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB9.12 print screen
    [] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..7

EB-10

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 10 หน้าเวป print screen
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB10.1 แผนปฏิบัติการปี 63 ชิ้นที่ 1
    [] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB10.2 แผนปฏิบัติการปี 63 ชิ้นที่ 2
    [] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB10.3 แผนปฏิบัติการปี 63 ชิ้นที่ 3
    [] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB10.4 แผนปฏิบัติการปี 63 ชิ้นที่ 4
    [] [วันที่ : 2020-01-16 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB10.5 ส่งแผนปฏิบัติราชการคืนผู้ปฏิบัติ
    [] [วันที่ : 2020-01-14 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB10.6 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 63
    [] [วันที่ : 2020-01-09 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..8

EB-11

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB11.7 บันทึกการประชุมครั้งที่ 4 ปี 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB11.8 (เอกสารแนบ 2)สรุปเบิกจ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 63
    [] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB11.9 (เอกสารแนบ 3)ติดตามงาน CIO
    [] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB11.5 print screen
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB11.3 สรุปผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัก ปีที่ผ่านมา อีกครั้ง
    [] [วันที่ : 2020-01-15 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB11.1 ประชุมติดตามปฏิบัติราชการคัพปี62
    [] [วันที่ : 2019-11-29 ,อ่าน : 54 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB11.2 สรุปผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ปีที่ผ่านมา
    [] [วันที่ : 2019-11-29 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
E 11.4 รายงานการติดตามแผนปฏิบัติที่ผ่านมา
    [] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..9

EB-12

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB12.3 print screen
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB12.1 รายงานการเบิกจ่ายการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปี 63
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB12.2 สรุปเบิกจ่ายงบแผนปฏิบัติราชการ ก.พ.63
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB12.5 เกณฑ์การคิดคะแนนการดำเนินงาน CIO รายอำเภอ
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB12.6 ตัวชี้วัดติดตามโดยคณะกรรมการ
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB12.7 รายการKPI ที่ต้องคิดคะแนน
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB12.8 วาระประชุมครั้งที่ 3-2563
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB12.9 ภาพประชุม
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB12.4 กรอบเวลาการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
    [] [วันที่ : 2020-01-22 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..7

EB-13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 13 printscreen
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB13.1 ประกาศมาตรการดำเนินการกับ จนท.ผลสัมฤทธิ์ต่ำ
    [] [วันที่ : 2020-01-10 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB13.2 แจ้งประชุมและแจ้งเวียนมาตรการสัมฤทธิ์ต่ำ
    [] [วันที่ : 2020-01-10 ,อ่าน : 38 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB13.3 ประกาศเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานกระทรวง2557
    [] [วันที่ : 2019-12-26 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB13.4 หนังสือจว.แจ้งการประเมินแก่ส่วนราชการทุกส่วน
    [] [วันที่ : 2019-12-26 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB13.5 หนังสือแจ้งการประเมินพนักงานราชการ
    [] [วันที่ : 2019-12-26 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB13.6 หนังสือสั่งประเมินการปฏิบัติราชการ
    [] [วันที่ : 2019-11-08 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..11

EB-14

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ

EB 14 print screen
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB14.7 ประกาศดีเด่นดีมาก จว. ต.ค.62_บีบ
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB14.9 ภาพติดประกาศที่ จว..
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB14. หนังสือแจ้งเลื่อนจ1-62
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB14.1 คำสั่งแต่งตั้งพิจารณากลั่นกรอง
    [] [วันที่ : 2019-12-25 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB14.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    [] [วันที่ : 2019-12-25 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB14.5 เผยแพร่ขึ้นเวป
    [] [วันที่ : 2019-12-25 ,อ่าน : 54 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB14.3 ประกาศกระทรวง
    [] [วันที่ : 2019-12-25 ,อ่าน : 55 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB14.6 แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ
    [] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB14.8-ประกาศจว.อัตราฐานการคำนวณเลื่อนเงินเดือน1-62
    [] [วันที่ : 2019-11-28 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..9

EB-18

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB18.8 รายงานการดำเนินงานตามแผน
    [] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.4 print screen
    [] [วันที่ : 2020-03-04 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.1 โครงการพัฒนาองค์กรและการต่อต้านการทุจริต
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 28 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.2 ภาพกิจกรรมประชุมตามโครงการพัฒนาองค์กรและการต่อต้านการทุจริต
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.3 สรุปโครงการต่อต้านทุจริต62
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.5 คำสั่งชมรมจริยธรรม
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.6 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมยางสีสุราช
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.7 คู่มือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB18.9 หนังสือแจ้งแนวทางขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 63
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..6

EB-22

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB22.5 ขอขึ้น Web
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB22.1 ขอประชุมและรายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB22.2 โครงการพัฒนาองค์กรและการต่อต้านการทุจริต
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 28 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB22.3 ภาพกิจกรรมประชุมโครงการพัฒนาองค์กรและการต่อต้านการทุจริต
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB22.4 สรุปโครงการต่อต้านทุจริต
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB22.6 print screen
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 31 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..8

EB-23

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB23.6 รายงานการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมจริยธรรม
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB23.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB23.8 ลายมือชื่อประชุม
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB23.4 คำสั่งชมรมจริยธรรม
    [] [วันที่ : 2020-04-16 ,อ่าน : 23 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB23.5 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม
    [] [วันที่ : 2020-04-16 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB23.1 ขอความอนุมัติคู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB23.2 คู่มือทำแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตยาง
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 35 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB23.3 Print screen e 23
    [] [วันที่ : 2020-02-04 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..7

EB-24

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24.6 รง.ดำเนินงานชมรมจริยธรรม
    [] [วันที่ : 2020-04-15 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB24.7 การติดตามประเมินผลชมรมจริยธรรม
    [] [วันที่ : 2020-04-15 ,อ่าน : 23 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB24.5 รายงานการดำเนินงานตามแผนจริยธรรม
    [] [วันที่ : 2020-03-13 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB24.1 แผนกำกับติดตามป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    [] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB24.2 คำสั่งชมรมจริยธรรม
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB24.3 แผนปฏิบัติการ ฯยางสีสุราช
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 34 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB24.4 บันทึกส่งรายงาน
    [] [วันที่ : 2020-01-30 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ดูทั้งหมด..17

EB-25

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25.11 โครงการตรวจสอบความก้าวหน้า
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB25.12 โครงกการ ITA สสจ.มหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB25.13 ลงทะเบียนประชุม
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB25.14 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB25.15 มาตรการตรวจสอบและผลการกำกับ
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB23.7 ขออนุมัติเผยแพร่ฯ
    [] [วันที่ : 2020-06-11 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB25.1 คู่มือดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
    [] [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB25.2 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติ
    [] [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 37 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB25.3 มาตรการตรวจสอบและผลการกำกับตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จนท.
    [] [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 36 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
EB25.4 ประกาศสป.-ตรวจสอบบุคคจัดซื้อจ้าง
    [] [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 33 ,โดย : นายยุทธิชัย วรรณกิจ ]
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายยุทธิชัย วรรณกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช ฝ่ายบริหารทั่วไป