Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบหลัก
นายยุทธิชัย วรรณกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช ฝ่ายบริหารทั่วไป