ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. เพิ่มการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๒. เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบบริการสุขภาพ
๓. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการชองหน่วยบริการสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
๔. เร่งรัดการบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

:: วิสัยทัศน์ ::

ประชาชนวาปีปทุม สุขภาพดี ภาคีมัส่วนร่วม ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน

:: พันธกิจ ::

1)ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน
2) พัฒนา ระบบบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล