ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. เพิ่มการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๒. เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบบริการสุขภาพ
๓. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการชองหน่วยบริการสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
๔. เร่งรัดการบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

วิสัยทัศน์

ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม เป็นเลิศคุณภาพบริการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๒. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน
๓. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล