ผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่
boss/boss21
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมboss/boss21
นายยงยุทธ คำอาจ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

boss/boss21
นายกิตติศักดิ์ สุตะโท
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม


boss/boss21
นางสุดารัตน์ โคตรสีเขียว
จพ.สธ.ชำนาญงาน

boss/boss21
นางสาวเกษร ประศรีระเก
นวก.สธ.ปฎิบัติการ

boss/boss21
นางประวีณา คงสัตย์
นวก.สธ.ชำนาญการ

boss/boss21
นายธนะสิทธิ์ เรืองระวีชัยเมธ
พสอ.

boss/boss21
นางสาคร ชิลวงษ์
พนักงานพิมพ์