กำหนดเป้าประสงค์
กำหนดเป้าประสงค์

กำหนดเป้าประสงค์

กำหนดเป้าประสงค์  (สรุปมาจากจุดหมายปลายทางใน ๔ มุมมองได้ ๑๕ เป้าประสงค์)
ด้านประชาชน
๑. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
๒. ประชาชนเข้าถึงบริการตามหลักประกันสุขภาพ
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านภาคีเครือข่าย
๔. อปท. มีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณ
๕. ภาครัฐสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ
๖. ภาคเอกชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดการด้านสุขภาพและสนับสนุนงบประมาณ
๗. กองทุนสุขภาพจัดการสุขภาพและสนับสนุนงบประมาณ
ด้านกระบวนการ
๘. มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๙.  มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.  มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑๑.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ด้านพื้นฐาน
๑๒  บุคลากรมีศักยภาพตามสมรรถนะ
๑๓. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสุข
๑๔. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๑๕.  มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการทำงาน