สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..4779

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
      [มค 0032.009/ว 2791 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : หรพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอความร่วมมือส่งผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับอำเภอ ฯ
      [มค 0032.009/ว 2792 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอเชิญโครงการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อของบประมาณดำเนินการ
      [มค 0032.004/ว 2794 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
      [มค 0032.009/ว 16571 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
      [มค 0032.009/ว 2799 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช ]
 • ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2562
      [มค 0032.013/ว 2800 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ]
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร สถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานฯ
      [มค 0032.00/ว 2784 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ. ]
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร สถาบันการศึกษา ฯ เข้ารับพระราชทานรางวัล
      [มค 0032.007/ว 16435 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2788 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
      [มค 0032.001.3/1330 : ปกติ] [วันที่ : 2019-09-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.วาปีปทุม ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2019

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com