สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..5581

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต. 5 ดาว ระดับจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032.003/ว 5294 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new แนวทางการปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      [มค 0032.008/ว 1000 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธาณณสุข(EOC) ครั้งที่ 6/2563
      [มค 0032.002/ว 1001 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • new การขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในสถานการณืระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      [มค 0032.001.1/ว 1002 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
      [มค 0032.012/ว 1003 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • new การแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
      [มค 0032.007/ว 5358 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
      [มค 0032/21 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : โรงพยาบาลนาเชือก,ถึง : สสจ.มค ]
 • new สนับสนุนเงินบำรุงในการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
      [มค 0032.005/ว 1008 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1012 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new การส่งประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.
      [มค 0032.001.5/ว 1013 : ปกติ] [วันที่ : 2020-03-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com