สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
เบอร์ติดต่อ : 095-6648170
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..11

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แนวทางตามโครงการในพระราชดำริ
    [] [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 11 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสาร QOF 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-08 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประเด็นและตัวชี้วัด พชอ.วาปีปทุม 63-64
    [] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOU การปฏิบัติราชการวาปีปทุม 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบประเมินลูกจ้าง 63
    [] [วันที่ : 2020-10-06 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
หนังสือส่งขอรับเงินสงเคราะห์ อสม.
    [] [วันที่ : 2020-10-06 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มใบลาทุกชนิด
    [] [วันที่ : 2020-10-05 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสารประเมินสมรรถนะ 2563
    [] [วันที่ : 2020-10-05 ,อ่าน : 44 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คู่มือประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-23 ,อ่าน : 101 ,โดย : ]
แบบฟอร์มสมัครสวนป่านาบุญ
    [-] [วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 91 ,โดย : ]

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • new การจ่ายเครื่องราชอริสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
      [มค 0032.012/ว 784 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ.หนงกลุ่มงาน ]
 • new แจ้งมาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ภัยแล้ง และความร้อน
      [มค 0032.002/ว 785 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new คำสั่งคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต. 5 ดาว ระดับโซนและรัดับจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.014/ว 3943 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ดูทั้งหมด..7133

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ขอเชิญร่วมประชุมทางไกล VDO Conference การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      [มค 0032.007/ว 761 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564
      [มค 0032.007/ว 3863 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new การพิจารณารางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
      [มค 0032.003/ว 765 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร
      [มค 0032.001.2/ว 768 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางในประเทสไทย
      [มค 0032.007/ว 771 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ส่งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
      [มค 0032.007/ว 772 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีฯ
      [มค 0032.009/ว 773 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new คำสั่งคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต. 5 ดาว ระดับโซนและรัดับจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.002/ว 3920 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอความร่วมมือบันทึกการติดตามดูแลช่วยเหลือ ผ่านระบบ E - mail Alert
      [มค 0032.009/ว 781 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอส่งบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากราชอาณาจักรกัมพูชากลับภูมิลำเนา
      [มค 0032.007/287 : ปกติ] [วันที่ : 2021-03-01 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.วาปีปีทุม ]
 • ดูทั้งหมด..11

  News !! News

  แบบฟอร์มและรายงาน

  แนวทางตามโครงการในพระราชดำริ
      [] [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 11 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  เอกสาร QOF 2563
      [-] [วันที่ : 2020-10-08 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  ประเด็นและตัวชี้วัด พชอ.วาปีปทุม 63-64
      [] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  MOU การปฏิบัติราชการวาปีปทุม 2563
      [-] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  แบบประเมินลูกจ้าง 63
      [] [วันที่ : 2020-10-06 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  หนังสือส่งขอรับเงินสงเคราะห์ อสม.
      [] [วันที่ : 2020-10-06 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  แบบฟอร์มใบลาทุกชนิด
      [] [วันที่ : 2020-10-05 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  เอกสารประเมินสมรรถนะ 2563
      [] [วันที่ : 2020-10-05 ,อ่าน : 44 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  คู่มือประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2562
      [-] [วันที่ : 2019-05-23 ,อ่าน : 101 ,โดย : ]
  แบบฟอร์มสมัครสวนป่านาบุญ
      [-] [วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 91 ,โดย : ]

  Wapipathum District Public Health Office ©2021

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com