สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..5098

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • สรุปข้อสั่งการจากการประชุมทางไกล (Video Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
      [มค 0032.009/ว 3559 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
      [มค 0032.009/ว 21464 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสำหรับสาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032.012/ว 21469 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงสาธารณสุขโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี
      [มค 0032.007/ว 3565 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2563
      [มค 0032.007/ว21479 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญประชุมทางไกล ฯ
      [มค 0032.009/ว 3569 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
      [มค 0032.012/ว 3573 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอเชิญประชุมเตรียมวิทยากรจัดการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน ระดับอำเภอ
      [มค 0032.003/ว 21533 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • แจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่1/2563)
      [มค 0032.002/ว 3539 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-12 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
      [มค 0032.006/ว 21358 : ปกติ] [วันที่ : 2019-12-12 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2019

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com