สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..4849

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • การเฝ้าระวังและติดตามทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสซิกา
      [มค 0032.007/ว 2933 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ. ]
 • ขอเชิญประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ระดับเขตสุขภาพที่ 7
      [มค 0032.00/ว 17867 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย/บรบือ/โกสุมพิสัย/แกดำ/นาเชือก/วาปีปทุม/เมือง ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2943 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญประชุมทางไกลเพื่อการรณรงค์รับสมาชิก ฌกส
      [มค 0032.010/ว 2939 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ. ]
 • ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
      [มค 0032.010/ว 2940 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2942 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2944 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพ
      [มค 0032.012/ว 2946 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : ีรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญประชุม EOC กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 8/2562 ผ่านระบบ VDO Conference
      [มค 0032.007/ว 2947 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ. ]
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด
      [มค 0032.009/ว 17754 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2019

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com