สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..6063

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ขอเชิญประชุม
      [มค 0032.002/ว 11263 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอให้นัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข่า่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยฯ
      [มค 0032.006/ว 11257 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
      [มค 0032.002/ว 2012 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2563
      [มค 0032.012/ว 1985 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ]
 • ขอความร่วมมือออกติดตามการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระหว่างเปิดเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      [มค 0032.00/ว 11100 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา
      [มค 0032.007/ว 1996 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.วาปีปทุม/สสอ.วาปีปทุม ]
 • มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลช่องปาก และการเลือรับบริการทันตกรรมและมาตรการแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาฯ
      [มค 0032.008/ว 11131 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ
      [มค 0032.006/ว 2007 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ในวันอาสาฬหบูชาะวันเข้าพรรษา
      [มค 0032.009/ว 2008 : ด่วนที่สุด] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1971 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com