สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..6215

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหาย
      [มค 0032.001.4/ว 2326 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.นาข่า
      [มค 0032.002/946 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.วาปีปทุม ]
 • ส่งคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับรุง)ฯ
      [มค 0032.00/ว 2330 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต)
      [มค 0032.009/ว 2331 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยด้านการใช้ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย
      [มค 0032.011/ว 13302 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ส่งมอบครุภัณ์การแพทย์
      [มค 0032.001.3/ว 2340 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-13 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.เมือง/วาปีปทุม/พยัคฆภูมิ/นาเชือก/กันทรวิชัย/ชื่นชม/เชียงยืน/กุดรัง/บรบือ/โกสุมพิสัย ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.002/ว 2323 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • ติดตามผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.) ประจำปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032.011/ว 2324 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • การตัดงบประมาณจัดสรร ปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032.002/ว 2305 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
      [มค 0032.002/ว 2307 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com