สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..5368

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new สรุปการส่งข้อมูลการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032.00/ว 549 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
      [มค 0032.003/ว 2946 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ร้องทุกข์ความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย
      [มค 0032.010/251 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.วาปีปทุม ]
 • ข้อสั่งการจากการนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032.007/ว 536 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
      [มค 0032.002/ว 534 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโครานา สายพันธุ์ใหม่ 2019
      [มค 0032.003/ว 2921 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับตังหวัด สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
      [มค 0032.003/ว 2924 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญประชุม
      [มค 0032.002/ว 2926 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอบรบือ/นาเชือก/วาปีปทุม ]
 • ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลรายงานการดำเนินกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ และนวัตกรรมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ
      [มค 0032.008/ว 545 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.005/ว 507 : ปกติ] [วันที่ : 2020-02-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com