Person

แสดง 21 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
11058โรงพยาบาลวาปีปทุม15,57413,90210,7504,6104914,06529,476
13938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์2,9172,9383,2862,047694535,855
13940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลา3,2293,1993,8511,939955436,428
  21,72020,03917,8878,59621315,06141,759
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid