หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB 25 Moph Code Of Conduct-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ42020-06-03 14:57:53
2ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณฯ-2020-03-16สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-19 12:24:17
3ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานMOPH CODE CONDUCT-2020-03-15สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152020-03-19 12:01:56
4ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-19 12:28:57
5ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-19 12:32:06
6ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ สสอ.วาปีปทุม-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-19 12:34:49
7ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแจ้งแนวทางและคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ182020-03-19 16:14:11
8ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-19 12:27:00
9ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB25-2563 สสอ.วาปีปทุม-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ232020-03-19 11:58:54
10ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานPrint screen EB 25-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-19 17:04:34