หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรายงานการประชุมประจำเดือน วาระผลประโยชนืทับซ้อน คุ่มือผลประโยชน์ทับซ้อน บันทึกข้อความเชิญ+ขอเผยแพร่+แบบฟอร์มขอแพรฯ-2020-05-26สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-06-06 13:01:12
2ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน 6 มีนาคม-2020-05-26สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-06-06 13:31:56
3ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานวาระการประชุม 6 มีนาคม ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาพเชิญในกลุ่มไลน์อีกช่องทาง-2020-05-26สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ72020-06-06 13:36:30
4ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะหฺความเสี่ยงสสอ.วาปีปทุม63-2020-05-25สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-16 03:22:34
5ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง EB 2163-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-16 03:16:08
6ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 21-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-16 03:19:02
7ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานบันทึกเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-16 03:25:55
8ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานคำสั่งคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน EB21-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-16 03:27:24
9ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-16 03:31:13
10ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรวม EB-21 25632020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-16 03:46:32
11ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB-21 บันทึกข้อความเสนอ ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มผ่านเวปไซต์-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-16 03:51:44
12ITA-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานPrint Screen EB 21-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-16 04:09:05