หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันPrint screen EB-9-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-20 07:11:33
2ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB 9 ขอนำ Cup profile ขึ้นเวปไซต์-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ162020-03-14 10:42:04
3ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB -9ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 10:45:59
4ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณฯ-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-14 10:48:42
5ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 10:50:23
6ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB 9ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อ จัดจ้าง2020-03-09-นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-14 10:53:49
7ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันรายงานผลเรื่องการร้องเรียน 2563-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-14 12:06:32
8ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม –มีนาคม ๒๕๖๓-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 12:37:46
9ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB-9 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญา-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ182020-03-14 12:47:21
10ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันหนังสือขอเผยแพร่เอกสารประกอบ EB-9-2020-03-06สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 13:10:42
11ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันCUP Profile 62 วาปีปทุม-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ92020-03-14 10:08:56
12ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB 9คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์-2020-03-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ82020-03-14 11:49:03
13ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันแผนปฏิิบัติการด้านสาธารรสุข 2563-2020-03-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-03-14 11:56:14
14ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันแผนปฏิิบัติการด้านสาธารณสุข 2563 ส่วนที่ 2-2020-03-02-นายยงยุทธ คำอาจ82020-03-14 11:58:04
15ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันแผนปฏิิบัติการด้านสาธารณสุข 2563 ส่วนที่ 2-2020-03-02-นายยงยุทธ คำอาจ72020-03-14 11:58:27
16ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB 9สรุปความก้าวหน้าของแผนและการเบิกจ่ายตามแผน-2020-03-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-03-14 12:02:18
17ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct-2019-12-11สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-03-14 12:52:18
18ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง-2019-06-24สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ232019-06-24 11:57:29
19ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง-2019-06-24สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ192019-06-24 12:21:30
20ITA-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันEB-9 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ-2019-06-24สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ162019-06-24 12:26:54