หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,571 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.001.5/ว 26922020-09-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-22 10:14:002020-09-22
2-มค 0032.001.5/ว 26962020-09-22การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ่หง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-22 10:25:002020-09-22
3-มค 0032.001.5/ว 26952020-09-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ่หง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-22 10:23:002020-09-22
4-มค 0032.001.5/ว 26942020-09-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ่หง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-22 10:19:002020-09-22
5-มค 0032.001.5/ว 26932020-09-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-22 10:16:002020-09-22
6-มค 0032.002/ว 27002020-09-22แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 2/2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-22 15:47:002020-09-22
7-มค 0032/422020-09-21ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2020-09-21 09:39:002020-09-21
8-มค 0032.010/ว 26742020-09-21ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (แก้ไข)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-21 09:50:002020-09-21
9-มค 0032.004/ว 26762020-09-21ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2020-09-21 11:17:002020-09-21
10-สธ 0232.02/ว21902020-09-21ขอส่งรายงานการประชุมฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-09-21 13:43:002020-09-21
11-มค 0032.002/ว 26802020-09-21ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน กย 63สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-09-21 14:19:002020-09-21
12-มค 0032.002/ว 26862020-09-21ขอส่งตารางมอบหมายงาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด รพ.ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-21 16:19:002020-09-22
13-มค 0032.001.3/ว 26842020-09-21การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-21 14:45:002020-09-22
14-มค 0032.001.3/ว 26832020-09-21แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-21 14:43:002020-09-22
15-มค 0032.001.5/ว 26632020-09-18ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-18 09:59:002020-09-18
16-มค 0032.001.5/ว 26642020-09-18ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-18 10:03:002020-09-18
17-มค 0032.001.5/ว 26652020-09-18ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-18 10:07:002020-09-18
18-มค 0032.002/ว 26722020-09-18การเตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม ห้วงพายุโซนร้อย โนอึลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-18 15:19:002020-09-18
19-มค 0032.001.2/ว 26582020-09-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-17 15:15:002020-09-18
20-มค 0032.010/ว 26522020-09-17ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-09-17 10:35:002020-09-18