หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 604 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.00/ว 29482019-10-11ขอเชิญประชุม EOC กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 8/2562 ผ่านระบบ VDO Conferenceสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์/คุณภาพ/คุ้มครองฯ/โรคติดต่อ2019-10-11 11:03:002019-10-11
2-มค 0032.010/ว 29402019-10-11ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-11 09:20:002019-10-11
3-มค 0032.001.5/ว 29422019-10-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-11 09:49:002019-10-11
4-มค 0032.001.5/ว 29432019-10-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-11 09:52:002019-10-11
5-มค 0032.001.5/ว 29442019-10-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-11 10:01:002019-10-11
6-มค 0032.012/ว 29462019-10-11ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-11 10:56:002019-10-11
7-สธ 0206.01/ว22442019-10-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2019-10-11 11:40:002019-10-11
8-มค 0032.010/ว 29402019-10-11ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-11 09:20:002019-10-11
9-สธ 0232.02/ว28712019-10-11ขอเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563สนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2019-10-11 15:22:002019-10-11
10-มค 0032.012/ว 29272019-10-10ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-10 09:56:002019-10-10
11-มค 0032.012/ว 29272019-10-10ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-10 09:56:002019-10-10
12-มค 0032.012/ว 29282019-10-10มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-10 13:24:002019-10-10
13-มค 0032.301/02/26612019-10-09ส่งสรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยสสจ.มค2019-10-09 10:38:002019-10-10
14-มค 0032.001.5/ว 29162019-10-09ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพมค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-09 14:46:002019-10-10
15-มค0017.3/ว176012019-10-09ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแลพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯศาลากลางจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2019-10-09 15:03:002019-10-10
16-มค 0032.00/ว 29182019-10-09บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-09 15:29:002019-10-10
17-มค 0032.001.3/ว 29212019-10-09ขอแจ้งหนังสือเวียนให้ส่วนราชการทราบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-09 15:49:002019-10-10
18-มค 0032.002/ว 29012019-10-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดใน สสจ.2019-10-07 09:51:002019-10-07
19-มค 0032.002/ว 29022019-10-07แจ้งผลการพิจารณาโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-07 09:57:002019-10-07
20-มค 0032.001.5/ว 28952019-10-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-10-04 09:50:002019-10-04