หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 956 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.002/ว 5342020-02-20ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-20 11:45:002020-02-20
2-มค 0032.002/ว 5342020-02-20ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-20 14:58:002020-02-20
3-มค 0032.007/ว 5332020-02-20ขอเชิญร่วมประชุมทางไกล VDO Conference โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-20 10:08:002020-02-20
4-มค 0032.005/ว 5072020-02-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 09:00:002020-02-19
5-มค 0032.012/ว 5092020-02-19ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 09:07:002020-02-19
6-มค 0032.013/ว 5162020-02-19ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 13:37:002020-02-19
7-มค 0032.001.4/ว 5212020-02-19ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 14:59:002020-02-19
8-มค 0032.001.4/ว 5222020-02-19ขอให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 15:02:002020-02-19
9-มค 0032.001.5/ว 5252020-02-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 15:19:002020-02-19
10-มค 0032.001.5/ว 5262020-02-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 15:27:002020-02-19
11-มค 0032.001.4/ว 5212020-02-19ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 14:59:002020-02-19
12-มค 0032.010/ว 5272020-02-19ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 15:49:002020-02-19
13-มค 0032.001.4/ว 4832020-02-18ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-18 08:53:002020-02-18
14-มค 0032.003/ว 4882020-02-18การจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-18 10:19:002020-02-18
15-มค 0032.002/ว 4972020-02-18ขอเชิญประชุมผ่านรพบบ VDO Conference การติดตามคณะกรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-18 14:00:002020-02-18
16-มค 0032.001.4/ว 4832020-02-18ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-19 10:32:002020-02-19
17-มค 0032.010/ว 4622020-02-17การดำเนินงานตามกฎหมายกรณีผู้โพสต์หรือแชร์ข่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-02-17 09:33:002020-02-17
18-มค 0032.002/ว 4652020-02-17ขอส่งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ2020-02-17 09:54:002020-02-17
19-มค 0032.003/ว 4692020-02-17ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าบริหารทั่วไป/ยุทธศาสตร์/ทรัพยากรบุคคล/คุ้มครอง/แผนไทย2020-02-17 10:44:002020-02-17
20-มค 0032.002/ว 4752020-02-17ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมและรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.เชียงยืน/ชื่นชม/หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์/ส่งเสริม/โรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ/แพทย์แผนไทย/คุณภาพฯ/สิ่งแวดล้อมฯ/คุ้มครองฯ2020-02-17 14:03:002020-02-17