หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,915 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.00/ว 2622021-01-25ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 15/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-01-25 14:39:002021-01-25
2-มค 0032.002/ว 2612021-01-25ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 15/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-01-25 14:36:002021-01-25
3-มค 0032.002/ว 2742021-01-25ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2021-01-25 16:03:002021-01-25
4-มค 0032.007/ว 2732021-01-25ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-25 16:01:002021-01-25
5-มค 0032.002/ว 2462021-01-22ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2021-01-22 13:53:002021-01-25
6-มค 0032.002/ว 2372021-01-22ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-22 08:51:002021-01-25
7-มค 0032.001.3/ว 2272021-01-21ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.ชื่นชม/พนย2021-01-21 14:26:002021-01-21
8-มค 0032.001.3/ว 2302021-01-21การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้างฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน2021-01-21 14:32:002021-01-21
9-มค 0032.002/ว 2312021-01-21ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-01-21 14:59:002021-01-25
10-มค 0032.002/ว 2142021-01-20ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป) ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-01-20 14:46:002021-01-21
11-มค 0032.002/ว 2132021-01-20แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.โกสุม/สสอ.โกสุม/หน.กลุ่มงาน/เลขา2021-01-20 14:44:002021-01-21
12-มค 0032.012/ว 2032021-01-20ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-20 09:07:002021-01-21
13-มค 0032.001.4/ว 2062021-01-20คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-20 09:36:002021-01-21
14-มค 0032.002/ว 1832021-01-19การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ในการประชุมประจำเดือน(กวป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 11:42:002021-01-19
15-มค 0032.002/ว 1852021-01-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 14:01:002021-01-19
16-มค 0032.002/ว 1972021-01-19ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2021-01-19 14:44:002021-01-19
17-มค 0032.002/ว 1842021-01-19ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)ครั้งที่ 13/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 13:59:002021-01-19
18-มค 0032.001.5/ว 2022021-01-19ขอความอนุเคราะห์บริจาคช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 14:58:002021-01-19
19-มค 0032.012/ว 1912021-01-19ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 14:28:002021-01-19
20-มค 0032.001/ว 1902021-01-19การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปี 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 14:23:002021-01-19