หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 466 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.012/ว 25402019-08-22เตรียมการรับเสด็จฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-22 14:09:002019-08-22
2-มค 0032.001.5/ว 25292019-08-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2019-08-21 08:55:002019-08-21
3-มค 0032.001.5/ว 25302019-08-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-21 08:59:002019-08-21
4-มค 0032.001.1/ว 25312019-08-21ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน/รองหัวหน้ากลุ่มงาน2019-08-21 09:02:002019-08-21
5-มค 0032.002/ว 25372019-08-21ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป) สัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-21 15:11:002019-08-21
6-มค 0032.001.5/ว 25262019-08-20การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/กลุ่มงาน2019-08-20 15:26:002019-08-21
7-มค 0032.001.5/ว 25272019-08-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/กลุ่มงาน2019-08-20 15:28:002019-08-21
8-มค 0032.003/ว 25282019-08-20ขอเชิญประชุมเตรียมการับเสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-20 16:23:002019-08-21
9-มค 0032.003/ว 25012019-08-19การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.มค ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-19 09:04:002019-08-19
10-มค 0032.001.5/ว 25032019-08-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-19 09:24:002019-08-19
11-มค 0032.001.5/ว 25042019-08-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-19 09:26:002019-08-19
12-มค 0032.001.5/ว 25052019-08-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-19 09:30:002019-08-19
13-มค 0032.001.5/ว 25062019-08-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-19 09:33:002019-08-19
14-มค 0032.001.5/ว 25072019-08-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-19 09:37:002019-08-19
15-มค 0032.002/ว 25152019-08-19ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-19 15:00:002019-08-19
16-มค 0032.001.5/ว 25082019-08-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-08-19 09:43:002019-08-19
17-มค0015/ว142702019-08-19ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน จ.มค ครั้งที่ 1/2562ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2019-08-19 15:19:002019-08-20
18-มค 0032.007/ว 24892019-08-16ขอเชิญประชุม EOC รับการระบาดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3/2562สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ายุทธศาสตร์/พัฒนาคุณภาพ/นิติการ/อนามัย/ทั่วไป/คุ้มครอง/โรคติดต่อ2019-08-16 09:41:002019-08-16
19-มค 0032.012/ว 24902019-08-16ส่งตัวข้าราชการบรรจุใหม่เข้าเรียนรู้ระบบงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ายุทธศาสตร์/ส่งเสริม/ควบคุมโรค/พัฒนาคุณภาพ/คุ้มครอง/โรคไม่ติดต่อ2019-08-16 11:45:002019-08-19
20-มค 0032.005/ว 24962019-08-16แจ้งการโอนเงิน CF สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็ก อายุ 0-5 ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2019-08-16 15:09:002019-08-19