ค่านิยม
ค่านิยม

ค่านิยม

WAPI W (Working Team/ network) คือ ทำงานเป็นทีมสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
A (Attitude) คือ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
P (People Centered) คือ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
I (Integrated) คือ บูรณาการ สติปัญญา