More open, to more transparent : MOIT (2565) (ปีงบประมาณ 2565)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..61

MOIT-2

แบบ สขร.1 ไตรมาส 4
    [-] [วันที่ : 2022-09-14 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
    [-] [วันที่ : 2022-09-12 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบ สขร.1 สสอ.วาปีปทุม 2565
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 59 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 2565
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 66 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ.1
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 62 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ.2
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 64 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 73 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 68 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ.1
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 65 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ.6
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 63 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..12

MOIT-4

MOIT4 บันทึกข้อความรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง+ชอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2022-09-14 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT4 บันทึกข้อความรายงานการใฃ้งบประมาณ 2565 ขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2022-09-13 ,อ่าน : 23 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT-รายงานการใช้งบประมาณทุกประเภท สสอ.วาปีปทุมและขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2022-09-12 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนินงานประจำเดือน เมษายน -มิถุนายน 2565
    [] [วันที่ : 2022-06-21 ,อ่าน : 43 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ใบจัดสรร 2565
    [-] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 59 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
    [-] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 65 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เกิน 100.000
    [-] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 64 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อ จัดจ้างเกิน 100.000
    [-] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 61 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบขอเผยแพร่แบบแสดงแสดงความบริสุทธิ์ใจ
    [-] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 60 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT 4 บันทึกข้อความแจ้งการจัดซื้อจัดจ้าง(ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) -แจ้งขอเผยแพร่ฯ
    [-] [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 103 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..4

MOIT-7

แจ้งประกาศ จังหวัดมหาสารคาม.เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนา ปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง ปี ๒๕๖๕
    [] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 67 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 61 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 63 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..8

MOIT-8

ประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2565 งวด 1
    [-] [วันที่ : 2022-06-21 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ลงนามประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2565 งวด 1
    [-] [วันที่ : 2022-06-20 ,อ่าน : 40 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 2565/1
    [-] [วันที่ : 2022-06-20 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 2565/1
    [-] [วันที่ : 2022-06-20 ,อ่าน : 41 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 2565/1
    [-] [วันที่ : 2022-06-20 ,อ่าน : 45 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ผลการประเมินข้าราชการ 64
    [] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกข้อความลงนามประกาสผลการประเมิน รอบ1
    [-] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 68 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
สรุปผลการบระเมิน 1 ต.ค64
    [] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 60 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..4

MOIT-23

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2022-09-13 ,อ่าน : 17 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 57 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการท างาน ของกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 59 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกพิจารณาลงนามประกาศ ขอเผยแพร่ หนังสือปจ้งเวียน แบบฟอร์มเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 59 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]