Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (ปีงบประมาณ 2564)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..7

EB-1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หลักฐานจากเวปไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 11 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2564/หนังสือพิจารณาลงนาม//ขออนุมัติเผยแพร่//แบบฟอร์มขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 12 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์/หนังสือลงนาม/หนังสือขอเผยแพร่/แบบฟอร์มเผยแพร่/คำสั่งแต่งตั้ง จนท/หนังสือลงนามคำสั่ง/หนังสือขอเผยแพร่/แบบฟอร์มขอเผยแพร่2564
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 1 1.ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ 2.รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ 63 3.หนังสือส่งหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB164 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซตื 2563//แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงาน
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๔ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
หลักฐานหลักฐานจากเวปไซต์ของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..34

EB-2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
    [-] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 .ใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ 2564 งวด 1 ใบขออนุญาตเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 12 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 1.ประกาศหนังสือเวียน สธ. 2แจ้งเวียน รพ.สต. 3.แบบแสดงความบริสุทธิืใจ 4.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม และขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
วิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2563 แบบเสนอขอเผยแพร่วิเคราะห์
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB2 1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 2.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 3.บันทึกขอเผ
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 1.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 2.บันทึกขอเผยแพร่ฯ
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)+ขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 ยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาาปีปทุม+ขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    [-] [วันที่ : 2020-12-14 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..5

EB-4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายจัดซื้อจ้าง ชุดที่ 1 ค่าจ้างเหมาจัดบู้ท พชอ.63 2.แบบคำขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
1.ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายจัดซื้อจ้าง ชุดที่ 2 ค่าจ้างเหมาจัดบู้ท เวทีเชิดชูเกียรติ พชอ.63 2.แบบคำขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 รายงานสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง 2564 แบบขอเผยแพร่ผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 11 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 10 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ฯ
    [-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]