Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (ปีงบประมาณ 2564)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..7

EB-1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หลักฐานจากเวปไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 165 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2564/หนังสือพิจารณาลงนาม//ขออนุมัติเผยแพร่//แบบฟอร์มขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 160 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์/หนังสือลงนาม/หนังสือขอเผยแพร่/แบบฟอร์มเผยแพร่/คำสั่งแต่งตั้ง จนท/หนังสือลงนามคำสั่ง/หนังสือขอเผยแพร่/แบบฟอร์มขอเผยแพร่2564
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 154 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 1 1.ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ 2.รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ 63 3.หนังสือส่งหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 155 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB164 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซตื 2563//แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงาน
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 155 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๔ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 142 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
หลักฐานหลักฐานจากเวปไซต์ของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 145 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..35

EB-2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

แบบสขร.1 มิย.-ก.ย.64
    [-] [วันที่ : 2021-09-30 ,อ่าน : 124 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
    [-] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 142 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 .ใบแจ้งจัดสรรงบประมาณ 2564 งวด 1 ใบขออนุญาตเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 198 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 1.ประกาศหนังสือเวียน สธ. 2แจ้งเวียน รพ.สต. 3.แบบแสดงความบริสุทธิืใจ 4.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 151 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม และขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 154 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
วิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2563 แบบเสนอขอเผยแพร่วิเคราะห์
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 131 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB2 1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 2.แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 3.บันทึกขอเผ
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 142 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 1.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 2.บันทึกขอเผยแพร่ฯ
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 149 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)+ขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 138 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 ยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาาปีปทุม+ขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 161 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..11

EB-4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

EB-4 ชุดเบิกจ่ายไตรมาส 4
    [-] [วันที่ : 2021-08-31 ,อ่าน : 110 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เมษายน-มิถุนายน 2564 1 มุลค่าสุงสุด
    [-] [วันที่ : 2021-06-11 ,อ่าน : 133 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ชุดใบจัดซื้อจัดจ้างที่มีมถลค่าน้อยสุด ในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564
    [-] [วันที่ : 2021-06-11 ,อ่าน : 127 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 บันทึกขอเผยแพรุ่ดใบสำคัญการเบิกจ่าย เมย.-มิย.64
    [-] [วันที่ : 2021-06-11 ,อ่าน : 128 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 แบบสรุปการซื้อจ้าง ปี 2564
    [-] [วันที่ : 2021-03-09 ,อ่าน : 163 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 ชุดเบิกจ่าย 3
    [-] [วันที่ : 2021-03-09 ,อ่าน : 137 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
1.ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายจัดซื้อจ้าง ชุดที่ 1 ค่าจ้างเหมาจัดบู้ท พชอ.63 2.แบบคำขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 160 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
1.ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายจัดซื้อจ้าง ชุดที่ 2 ค่าจ้างเหมาจัดบู้ท เวทีเชิดชูเกียรติ พชอ.63 2.แบบคำขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 146 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 รายงานสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง 2564 แบบขอเผยแพร่ผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 153 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 154 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..10

EB-7

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB-7 แจ้งเวียนกรอบแนวทางขประกาศ สสจ.มค.เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน ละการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
    [-] [วันที่ : 2021-06-10 ,อ่าน : 129 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-7 ประกาศ สสจ.,มหาสาารคาม การดำเนินการกับบุลคากรที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาตนเอง
    [-*] [วันที่ : 2021-03-25 ,อ่าน : 135 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-7 แจ้งประกาศ สสจ.มค..แนวทางการปฏิบัติ
    [-] [วันที่ : 2021-03-11 ,อ่าน : 149 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-7 ประกาศสสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2021-03-10 ,อ่าน : 145 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-7 ประกาศ สสจ.การดำเนินการกับบุลคากรที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาตนเอง
    [-*] [วันที่ : 2021-03-10 ,อ่าน : 156 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-7 -แจ้งเวียนกรอบแนวทางขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ สสจ.มค.เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน ละการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
    [-] [วันที่ : 2021-03-09 ,อ่าน : 129 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-7 รวม ประกาศ สสจ.,มหาสาารคาม การดำเนินการกับบุลคากรที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาตนเอง
    [-] [วันที่ : 2021-03-03 ,อ่าน : 124 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-7 วาระการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( 5 ก.พ.64 ) +ภาพ one page
    [-] [วันที่ : 2021-03-03 ,อ่าน : 131 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-7 -ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ สสจ.มค.เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน ละการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
    [-] [วันที่ : 2021-03-03 ,อ่าน : 132 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
หนังสือเวี่ยนเชิญประชุม 5 กพ.64
    [-] [วันที่ : 2021-02-03 ,อ่าน : 129 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..6

EB-8

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

แบบขอเผยแพร่ประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ1 /2563-4
    [-] [วันที่ : 2021-08-25 ,อ่าน : 119 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-8 ประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
    [-] [วันที่ : 2021-08-25 ,อ่าน : 114 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-8 ประกาศผลการประเมินปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
    [-] [วันที่ : 2021-06-02 ,อ่าน : 132 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-8 สำเนาประกาศดีเด่น 2564 งวด 1
    [-] [วันที่ : 2021-05-25 ,อ่าน : 127 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2020-12-17 ,อ่าน : 134 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-8 ประกาศดีเด่น 2563 งวด 2
    [-] [วันที่ : 2020-12-15 ,อ่าน : 159 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..7

EB-10

หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB-10.สรุปผลร้องเรียน รอบ 12 เดือน+บันทึกข้อความ+แบบคำขอ
    [-] [วันที่ : 2021-08-31 ,อ่าน : 108 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-10 .คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน+บันทึกขอเผยแพร่+แบบฟอร์มเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2021-03-11 ,อ่าน : 137 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-10 คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
    [-] [วันที่ : 2021-03-11 ,อ่าน : 156 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คู่มือปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข๋+ผังกรับวนการรับเรื่องราว+คำขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2021-03-11 ,อ่าน : 134 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-10.สรุปผลร้องเรียน รอบ 6 เดือน+บันทึกข้อความ+แบบคำขอ
    [-] [วันที่ : 2021-03-11 ,อ่าน : 132 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
1.บันทึกแจ้งช่องทางร้องเรียน 2.แจ้งขอเผยแพร่น 3.แบบเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ 4.ช่องทางการร้องเรียน(ภาพ)
    [-] [วันที่ : 2021-03-11 ,อ่าน : 142 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-10
    [-] [วันที่ : 2021-03-10 ,อ่าน : 158 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..5

EB-18

หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน

สรุปการดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรม 12 เดือน
    [-] [วันที่ : 2021-09-30 ,อ่าน : 105 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบขอเผยแพร่สรุปการดำเนินงานคุณธรรมฯรอบ 12 เดือน+รายงาน
    [-] [วันที่ : 2021-07-26 ,อ่าน : 127 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-18หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2021-03-12 ,อ่าน : 153 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-18หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2021-03-12 ,อ่าน : 145 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-18 รูปเล่มสรุปรายงานกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
    [-] [วันที่ : 2021-03-11 ,อ่าน : 135 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..5

EB-23

หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”

EB-23 EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …
    [-] [วันที่ : 2021-05-25 ,อ่าน : 128 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-231.รายงานกิจกรรมกลุ่ม 6 ด. 2.ภาพกิจกรรม 3.บันทึกขอเผยแพร่+แบบฟอร์ม
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 115 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
.EB -23แบบฟอร์มรายงานผลชมรม STRONG ตามแบบฟอร์ม
    [-] [วันที่ : 2021-04-02 ,อ่าน : 118 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-23 รายละเอียดชมรม STRONG+ขออนุมัติเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2021-03-30 ,อ่าน : 125 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-23 EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …
    [-] [วันที่ : 2021-03-12 ,อ่าน : 135 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]