Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..24

EB-2

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารรายงานซื้อจ้าง ปี63
    [-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดปลดพยาน
    [-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 สขร.1
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประม่าณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำสั่ง จนท.ปิด-ปลดเอกสารฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 2แจ้งขอเผยแพร่สรุป สขร.1 63
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
Print Screen EB 2
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แผนจัดซื้อ จัดจ้างปี63
    [-] [วันที่ : 2020-01-27 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..9

EB-8

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้ง จนท.เผยแพร่ข้อมูลประกาศผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกเสนอประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวแปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB8 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 8 พรบ.ข้อมูลข่าวสารปี 2540
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 8รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ปี 2562
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB8 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 8 เอกสารเพิ่มเติม2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 8Print screen
    [-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 12 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..22

EB-9

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

Print screen EB-9
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 9 ขอนำ Cup profile ขึ้นเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB -9ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 9ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อ จัดจ้าง
    [] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
รายงานผลเรื่องการร้องเรียน 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม –มีนาคม ๒๕๖๓
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-9 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญา
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
หนังสือขอเผยแพร่เอกสารประกอบ EB-9
    [-] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..6

EB-11

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

แจ้งผลการปฏิบัติราชการและความก้าวหน้าประจำปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกข้อความขออนุญาตแจ้ง. เสนอ.ผลการปฏิบัติราชการ เผยแพร่ รอบตุลาคม 2562
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ภาพปิดประกาศประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบ 2
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 11ผลการประเมินข้าราชการดีเด่นรอบ ตุลาคม 2562
    [-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 11ผลการประเมินข้าราชการดีเด่นรอบ ตุลาคม 2562
    [-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..5

EB-13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 13
    [-] [วันที่ : 2020-03-04 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
กรอบแนวทางารดำเนินงานกับบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
    [-] [วันที่ : 2020-03-04 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกข้อความแจ้งกรอบแนวทางสำหรับบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    [-] [วันที่ : 2020-03-04 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 13รายงานการประชุมแจ้งกรอบแนวทางฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-04 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
รายงานประชุมประจำเดือนวาปีปทุมแจ้งมาตรการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..6

EB-14

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ

EB 14 ประกาศผลการประเมินข้าราชการ เมย.-กย..2562
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกข้อความขออนุญาตนำเนอผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำสั่งคณะกรรมการประเมิน 2562
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
หลักเกณฑ์ร้อยละฐานคำนวณเงินเดือน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบรายงานการประเมินข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 14 ปรับปรุง ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
    [-] [วันที่ : 2019-08-30 ,อ่าน : 12 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..6

EB-15

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ภาพกิจกรรมการนดำเนินงานแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริต
    [-] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 15 ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตวาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-15 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขัอมูลผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกข้อความแจ้งเจตนารมณ์ ขออนุญาตเผยแพน่เจตนารมณ์
    [-] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 15 บันทึกข้อความขออนุญาตลงนามประกาศฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-12 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
Print Screen EB 15
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..11

EB-16

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

คำสั่งคณะทำงานคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
    [] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คู่มือการบริหารจัดการประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข๋
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ภาพ จุดประชาสัมพันธ์ และรับเรืื่องร้องเรียน สสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
FLOW ร้องเรียน
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำสั่งมอบหน้าที่ร้องเรียน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 9 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แจ้งผลการดำเนินงานด้านการจัดการการร้องเรียน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกข้อความแจ้งผลร้องเรียน แจ้งคำสั่งร้องเรียน แจ้งแนวปฏิบัติจริยธรรมกระทรวงฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..7

EB-17

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มาตรการการป้องกันการทุจริต สสอ.วาปีปทุม บันทึกข้อความขอเผยแพร่ แจ้งแนวทาง
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศมาตรการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมด้านการป้องกันการทุจริตบันทึกข้อความ
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 7 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ มาตรการป้องงกันการทุจริตและรายงานผลมาตรการ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คู่มือแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ขอเผยแพร่แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    [] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยเงินบริจาค
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
Print screen EB 17
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..6

EB-18

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

คำสั่งกลุ่มโปร่งใสดำเนินงานเพื่อความสุจริต อำเภอวาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ทะเบียนอบรมกลุ่มคุณธรรมต่อต้านทุจริต
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
โครงการคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มโปร่งใส และขอดำเนินโครงการ ขอเผยแพร่ฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
Print Screen EB 18
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 18 ใบลงทะเบียนอบรมคุณธรรม จริยธรรม
    [-] [วันที่ : 2019-08-21 ,อ่าน : 10 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 18 สสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2019-06-24 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..6

EB-19

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

รายงานกิจกรรมกลุ่มโแร่งใส สสอวาปีปทุม2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
รายงานกลุ่มรณรงค์เพื่อความโปร่งใส
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 19
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำสั่งกลุ่มโปร่งใสดำเนินงานเพื่อความสุจริต อำเภอวาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสารประกอบ EB -19 63
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
Print screen EB 19
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..8

EB-20

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชนืทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 20
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คู่มือการบริหารจัดการประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง+ควบคุมภายใน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำสั่งคณะทำงานคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 20 รวม 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
Print screen EB 20
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..9

EB-21

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง EB 2163
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 21
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะหฺความเสี่ยง
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
บันทึกเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำสั่งคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน EB21
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข
    [] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
รวม EB-21 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-21 บันทึกข้อความเสนอ ขอเผยแพร่ แบบฟอร์มผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
Print Screen EB 21
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..6

EB-22

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

รายงานการประชุมกลุ่มคุณธรรม จริยธรรมฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำกล่าวเปิดงานอบรมต่อต้านทุจริต สสอ.วาปีปทุุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสารรวม EB-22 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
วาระประชุม บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่ผ่านเวปไ๙ต์ EB-22
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
หนังสือเชิญร่วมโครงการอบรม
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..9

EB-25

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOPH CODE CONDUCT
    [-] [วันที่ : 2020-03-15 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ สสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แจ้งแนวทางและคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB25-2563 สสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
Print screen EB 25
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]