สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..11

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แนวทางตามโครงการในพระราชดำริ
    [] [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสาร QOF 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-08 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประเด็นและตัวชี้วัด พชอ.วาปีปทุม 63-64
    [] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOU การปฏิบัติราชการวาปีปทุม 2563
    [-] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบประเมินลูกจ้าง 63
    [] [วันที่ : 2020-10-06 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
หนังสือส่งขอรับเงินสงเคราะห์ อสม.
    [] [วันที่ : 2020-10-06 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มใบลาทุกชนิด
    [] [วันที่ : 2020-10-05 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสารประเมินสมรรถนะ 2563
    [] [วันที่ : 2020-10-05 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
คู่มือประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2562
    [-] [วันที่ : 2019-05-23 ,อ่าน : 93 ,โดย : ]
แบบฟอร์มสมัครสวนป่านาบุญ
    [-] [วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 82 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..6606

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
      [มค 0032.007/ว 3295 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอส่งประกาศรับสมัคร
      [มค 0032.301/08/ว3006 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : โรงพยาบาลนาเชือก,ถึง : สสจ.มค ]
 • ขอส่งรายงานประชุมแนวทางการประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดและการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.014/ว 3285 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
      [มค 0032.001.4/ว 3286 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • ขอความร่วมมือนำเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม ไปใช้ประกอบการจัดประชุม อบรม สัมมนา
      [มค 0032.001.4/ว 3287 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดปี พ.ศ.2564 รุ่นที่ 16
      [มค 0032.009/ว 21466 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • การสำรวจเป้าหมายโครงการรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-40 ปีฯ
      [มค 0032.007/ว 3255 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การสำรวจเป้าหมายโครงการรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-40 ปีฯ
      [มค 0032.007/ว 21295 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอแจ้งการปรับรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.009/ว 3259 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
      [มค 0032.002/ว 20563 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ดูทั้งหมด..11

  News !! News

  แบบฟอร์มและรายงาน

  แนวทางตามโครงการในพระราชดำริ
      [] [วันที่ : 2020-10-19 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  เอกสาร QOF 2563
      [-] [วันที่ : 2020-10-08 ,อ่าน : 8 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  ประเด็นและตัวชี้วัด พชอ.วาปีปทุม 63-64
      [] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  MOU การปฏิบัติราชการวาปีปทุม 2563
      [-] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 30 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  แบบประเมินลูกจ้าง 63
      [] [วันที่ : 2020-10-06 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  หนังสือส่งขอรับเงินสงเคราะห์ อสม.
      [] [วันที่ : 2020-10-06 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  แบบฟอร์มใบลาทุกชนิด
      [] [วันที่ : 2020-10-05 ,อ่าน : 6 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  เอกสารประเมินสมรรถนะ 2563
      [] [วันที่ : 2020-10-05 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
  คู่มือประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2562
      [-] [วันที่ : 2019-05-23 ,อ่าน : 93 ,โดย : ]
  แบบฟอร์มสมัครสวนป่านาบุญ
      [-] [วันที่ : 2019-05-14 ,อ่าน : 82 ,โดย : ]

  Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com