สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..6355

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน
      [มค 0032.002/ว 2661 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-18 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2663 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-18 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2664 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-18 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2665 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-18 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • แจ้งเลื่อนกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน 2563
      [มค 0032.002/ว 2645 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-17 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหาย
      [มค 0032.00/ว 2647 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-17 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งแนวทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
      [มค 0032.007/ว15266 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-17 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ข้อสั่งการการป้องกันมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์
      [มค 0032.002/ว 2650 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-17 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้า รพ.สต/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
      [มค 0032.010/ว 2652 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-17 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญประชุมการตรวจสถานที่เพื่อประกอบการอนุญาตใหม่
      [มค 0032.004/ว 15269 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-17 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com