สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..5945

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอเชิญประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อทบทวนปฏิบัติการเตรียมรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2
      [มค 0032.007/ว 1713 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ประเมินผลการดำเนินนการตามการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
      [มค 0032.013/ว 9399 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันการออกนิเทศงานเฉพาะกิจงานทันตสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032.008/ว 1715 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ่หง ]
 • ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ รับชมภาพยนต์ฟรีที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีนีม่า เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม
      [มค 0032.001.5/ว 1716 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • ประชาสัมพันธ์Facebook Fanpage TO BE NUMBER ONE CHANNEL
      [มค 0032.009/ว 1717 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/นายอำเภอทุกอำเภอ/ชมรม TO BE /หน.ส่วนราชการ ]
 • ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและติดตามการตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
      [มค 0032.006/ว 1719 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ
      [มค 0032.012/ว 9444 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และหรือเหลื่อเวลาปฏิบัติงาน
      [มค 0032.012/ว 1721 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
      [มค 0032.012/ว 1722 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ สมัครเข้าใช้ระบบ NonHR
      [มค 0032.012/ว 1723 : ปกติ] [วันที่ : 2020-06-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com