ผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่
boss/boss21
นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอนาดูนboss/boss21
นางจริยา สีกงพลี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาดูน

boss/boss21
นายสมัย ทองพูล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาดูน


boss/boss21
นางทองร้อย ดีคำวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

boss/boss21
น.ส.อภิญญา สีคาม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

boss/boss21
นางสุชีรา การินทร์
ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

boss/boss21
นายธนาธิป สุขภานิด
เจ้าพนักงานธุรการ

boss/boss21
นายบุญชู สิทธิโคตร
พนักงานเกษตรพื้นฐาน