Person

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05052โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่2,3542,2942,5621,433246274,648
05053โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อย1,6541,5751,89699763303,229
05054โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่น1,8471,8371,9151,6749053,684
05055โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง1,8901,8521,8641,271215863,742
05056โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงโพง1,5341,5911,86690903473,125
05057โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย1,0071,0031,27652352062,010
05058โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง1,6281,6382,25889351103,266
05059โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่1,5091,4812,075755241342,990
05060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง1,6311,5552,165899102203,186
05061โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ทอง1,9401,8252,2591,156103403,765
11059โรงพยาบาลนาดูน6,4275,4324,1191,186256,52911,859
11748โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผง1,1421,1501,95127123472,292
13941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่โนนเมือง2,2972,2972,3662,027911104,594
  26,86025,53028,57213,9944269,39152,390
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid