หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 ภาพกิจกรรม การดำเนินงาน โครงการ OVCCA2021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1142021-06-13 07:07:11
2ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 4รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ OVCCA2021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1252021-06-14 04:12:03
3ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 4ขอประกาศขึ้นเวปไซต์รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ OVCCA2021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1212021-06-14 04:24:14
4ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 3รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ2021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1202021-06-14 04:39:08
5ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ สั่งการ โครงการ OVCCA และขออนุญาตเผยแพร่ T32021-05-28สสอนายสมัย ทองพูล 1362021-06-13 21:59:38
6ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB 12 3 รายงานการดำเนินงานโครงการ ตำบลต้นแบบ OVCCA2021-05-28สสอนายสมัย ทองพูล 1182021-06-13 22:41:38
7ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 บันทึกขออนุมัติดำเนินงานโครงการOVCCA2021-05-10สสอนายสมัย ทองพูล 1202021-06-13 06:36:05
8ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน โครงการ OVCCA2021-05-10สสอนายสมัย ทองพูล 1062021-06-13 06:42:01
9ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB 12 โครงการ ตำบลต้นแบบ OVCCA2021-04-05สสอนายสมัย ทองพูล 1252021-06-13 06:08:07
10ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ สั่งการ โครงการ OVCCA และขออนุญาตเผยแพร่2021-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 1182021-03-14 07:40:45
11ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB 12 5 ภาพถ่ายกิจกรรม2021-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 1312021-03-14 07:59:58
12ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 บันทึกขออนุมัติดำเนินงานโครงการOVCCA0.2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1322021-03-10 08:58:30
13ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 โครงการ OVCCA2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1302021-03-10 09:00:03
14ITA - EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานEB12 รายงานการประชุม โครงการ OVCCA2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 942021-06-13 21:43:04