หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 23 ผลลัพธ์

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB 4 3.3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ สนง2021-09-02สสอนายสมัย ทองพูล 1002021-09-02 08:10:25
2ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 3.3 :ซื้ออนุมัติวัสดุการแพทย์2021-09-02สสอนายสมัย ทองพูล 992021-09-02 08:16:10
3ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB 4 2 แจ้งจัดสรรงบกลางเมย-มิย642021-08-31สสอนายสมัย ทองพูล 1022021-08-31 21:59:02
4ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ งวด 2/642021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1212021-06-12 08:03:23
5ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ งวด 3/642021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1232021-06-12 08:06:40
6ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ งวด 2/642021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1192021-06-12 08:08:09
7ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ งบกลาง(เพิ่มเติม)2021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1032021-06-12 08:58:42
8ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 3.3 จ้างผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ 307802021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1212021-06-13 04:45:51
9ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 3.3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 301302021-06-07สสอนายสมัย ทองพูล 1222021-06-13 04:48:01
10ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB 4 2.2.2 รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 2021-06-02สสอนายสมัย ทองพูล 1172021-06-13 05:42:56
11ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB 4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ 1/25642021-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 1212021-03-07 07:56:07
12ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 25642021-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 1282021-03-07 08:18:12
13ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 25642021-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 1212021-03-07 08:55:01
14ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 3.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25642021-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 1272021-03-07 09:07:16
15ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 3.3 หลักฐานชุดแสดงใบสำคัญการเบิกจ่าย 31340 2021-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 1242021-03-10 05:39:53
16ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 2.1.2 รายงานการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25642020-12-18สสอนายสมัย ทองพูล 1412020-12-19 09:00:16
17ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.25641.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2020-12-07สสอนายสมัย ทองพูล 1652020-12-20 04:25:26
18ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 1.1ขออนุญาตเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-12-07สสอนายสมัย ทองพูล 1292020-12-19 07:29:39
19ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ งวด 1/642020-12-07สสอนายสมัย ทองพูล 1342020-12-19 07:33:14
20ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1/2564 2020-12-07สสอนายสมัย ทองพูล 1272020-12-19 08:11:05
21ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 1.4แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ2020-12-07สสอนายสมัย ทองพูล 1322020-12-19 08:23:01
22ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 3.1 ประกาศสป และแบบแสดงความบรุสุทธิ์ใจ2020-12-07สสอนายสมัย ทองพูล 1302020-12-19 09:31:34
23ITA - EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB4 3.1.2 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ 2020-12-04สสอนายสมัย ทองพูล 1352020-12-19 09:22:56