หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB28/63แบบฟอร์ม2แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม & ชมรม STRONG 2020-09-17สสอนายสมัย ทองพูล 1592020-09-03 07:37:06
2ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB24/63 แบบฟอร์ม 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 2020-09-17สสอนายสมัย ทองพูล 1682020-09-03 07:41:38
3ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB24/63รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-09-17สสอนายสมัย ทองพูล 1502020-09-03 07:44:42
4ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB24 แบบฟอร์ม 1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม2020-08-17สสอนายสมัย ทองพูล 1672020-08-31 07:04:35
5ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB24/63PrintScreen2020-08-17สสอนายสมัย ทองพูล 1672020-09-03 08:02:27
6ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB24/63 สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สสอ.นาดูน2020-03-16สสอนายสมัย ทองพูล 1522020-09-03 07:50:38
7ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB24/63...สรุปผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ2020-03-13สสอนายสมัย ทองพูล 1952020-03-19 22:16:24
8ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สสอ.นาดูน -บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น -แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ร2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 2272019-06-17 06:48:00
9ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB24Print Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 2062019-06-17 06:50:54