หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14/63ภาพถ่ายปิดประกาศ2020-03-14สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-18 04:41:30
2ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14/63ขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 542020-03-16 07:37:50
3ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14/63 1.1 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.12020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 432020-03-16 07:41:48
4ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14/63 1.2 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.22020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-16 07:42:52
5ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14/63 ประกาศรายงานประเมินผล12020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 502020-03-16 07:45:14
6ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือน สสอ.นาดูน2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 502020-03-18 04:43:47
7ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14/63 หนังสือเวียนแจ้ง2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 452020-03-18 04:46:13
8ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14/63คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 502020-03-18 05:05:48
9ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14/63ประกาศข้าราชการผลงานดี ดีเด่น2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-18 05:11:16
10ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14/63แบบรายงานการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-18 05:22:35
11ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 2019-07-09สสอนายสมัย ทองพูล 502019-08-30 09:58:24
12ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 25622019-07-09-นายสมัย ทองพูล 422019-08-30 10:12:37
13ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB14 Print Screen ผ่านเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 502019-06-23 08:56:23
14ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 25612019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 442019-06-17 03:52:47
15ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปี 25612019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 432019-06-17 03:55:46
16ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของคำสั่งจังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ รอบ ๒ ปี ๒๕๖๑2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 432019-06-17 03:57:22
17ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของภาพถ่ายประกอบ รอบที่ 2 ปี 25612019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 462019-06-17 03:59:04
18ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี 25622019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 452019-06-17 04:14:06
19ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปี 25622019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 452019-06-17 04:15:25
20ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของภาพถ่ายประกอบ รอบ 1 ปี 25622019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 442019-06-17 04:20:31