หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13/63ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 522020-03-16 06:49:27
2ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13/63คำสั่งประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-16 06:56:32
3ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13/63กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 472020-03-16 06:58:06
4ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13/63หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 492020-03-16 06:59:41
5ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13/63หนังสือเวียนประกาศ2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-16 07:01:37
6ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13/63หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 472020-03-16 07:03:55
7ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13/63หนังสือแจ้งส่วนราชการ2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 462020-03-18 03:36:54
8ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13/63หนังสือแจ้งส่วนราชการ2020-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 482020-03-18 03:54:28
9ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 502019-06-16 21:49:34
10ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 462019-06-16 21:53:39
11ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 462019-06-16 21:55:20
12ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB13Print Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 412019-06-16 22:01:27