หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB6/63ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรณรงค์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 1912020-03-14 10:15:47
2ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB6/63โครงการOVCCA2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 2052020-03-14 10:19:10
3ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ภาพถ่ายกิจกรรม2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 1922020-03-14 10:26:12
4ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB6/63ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 1822020-03-14 10:31:02
5ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB6/63รายงานผุ้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 2002020-03-14 10:35:05
6ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB6/63คำสั่งOVCCA2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 1942020-03-14 10:37:10
7ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB6/63 EB6 Print Screen จากเวปไซต์2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 1902020-03-14 10:40:51
8ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB6/63รายงานการประชุม OVCCA2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 2222020-03-14 11:17:30
9ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่บันทึกขออนุมัติโครงการ โครงการ บันทึกผู้บริหารรับทราบ แบบฟอร์มการเผยแพร่ ภาพถ่ายกิจกรรม2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1972019-06-16 20:10:37
10ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน OVCCA2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1912019-06-16 20:12:22
11ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่รายงานการประชุม2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 1732019-06-16 20:14:15