หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2/63แจ้งจัดสรรงบประมาณ งวด2/25632020-08-17สสอนายสมัย ทองพูล 172020-09-03 10:03:31
2ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2/63แจ้งจัดสรรงบประมาณ งวด3/25632020-08-17สสอนายสมัย ทองพูล 152020-09-03 10:05:18
3ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2/63สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ2020-08-17สสอนายสมัย ทองพูล 142020-09-03 10:41:08
4ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2/63ใบสำคัญการจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ25632020-08-17สสอนายสมัย ทองพูล 152020-09-03 10:44:41
5ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2/63Print Screen2020-08-17สสอนายสมัย ทองพูล 142020-09-03 10:50:18
6ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2/63ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 32020-06-19สสอนายสมัย ทองพูล 342020-06-19 09:22:54
7ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2/63แผนการใช้งบประมาณ ปี 25632020-05-12สสอนายสมัย ทองพูล 172020-09-03 10:00:02
8ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 22020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 522020-03-12 22:14:03
9ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2ขออนุญาต เผยแพร่ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 2020-03-04สสอนายสมัย ทองพูล 502020-03-12 22:44:58
10ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งวดที่ 1/2563)2019-12-13สสอนายสมัย ทองพูล 532019-12-15 06:51:39
11ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง632019-12-13สสอนายสมัย ทองพูล 512019-12-15 06:53:25
12ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 12019-12-13สสอนายสมัย ทองพูล 482019-12-15 06:55:29
13ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2ภาพถ่ายการเผยแพร่ แผนฯ.คำสั่งปิดปลดประกาศ,ประกาศกรอบ 632019-12-13สสอนายสมัย ทองพูล 502019-12-16 05:21:07
14ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2 Print Screen จากเวปไซต์ ปี 632019-12-13สสอนายสมัย ทองพูล 462019-12-16 05:28:58
15ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติประกาศกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2019-12-09สสอนายสมัย ทองพูล 512019-12-14 23:11:51
16ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2แจ้งจัดสรรงบประมาณ632019-12-05สสอนายสมัย ทองพูล 422020-03-12 21:58:14
17ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622019-06-16สสอนายสมัย ทองพูล 562019-06-16 08:19:25
18ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622019-06-16สสอนายสมัย ทองพูล 472019-06-16 08:22:44
19ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25622019-06-16สสอนายสมัย ทองพูล 512019-06-16 08:22:50
20ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งวดที่ 12019-06-16สสอนายสมัย ทองพูล 492019-06-16 08:25:27