หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 81 ถึง 100 จาก 3,432 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
81-มค 0033.001.5/ว 11812022-04-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-04-21 10:48:002022-04-21
82-มค 0033.001.5/ว 11802022-04-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-04-21 10:47:002022-04-21
83-มค 0033.001.5/ว 11792022-04-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-04-21 10:45:002022-04-21
84-มค 0033.012/ว 11782022-04-21เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อย้ายโอน และเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป แลประเภทวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 10:09:002022-04-21
85-มค 0033.005/ว 11772022-04-21ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 09:21:002022-04-21
86-มค 0033.005/ว 11762022-04-21ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 09:19:002022-04-21
87-มค 0033.006/ว 11842022-04-21ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 11:29:002022-04-21
88-มค 0033.010/ว 11702022-04-20ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 13:37:002022-04-20
89-มค 0033.002/ว 11722022-04-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:38:002022-04-20
90-มค 0033.012/ว 11712022-04-20การใช้คำนำหน้านามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:34:002022-04-20
91-มค 0033.002/ว 11732022-04-20สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:41:002022-04-20
92-มค 0033.002/ว 11552022-04-19ขอส่งรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ PA และประเด็นมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:03:002022-04-19
93-มค 0033.002/ว 11542022-04-19ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเขตสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:00:002022-04-19
94-มค 0033.001.2/ว 11592022-04-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-04-19 13:04:002022-04-19
95-มค 0033.002/ว 11622022-04-19ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 16:17:002022-04-20
96-มค 0033.010/ว 11332022-04-18มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 09:06:002022-04-18
97-มค 0033.012/ว 11402022-04-18ข้อหารือการรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 11:33:002022-04-18
98-มค 0033.00/ว 11462022-04-18ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 15:29:002022-04-18
99-มค 0033.002/ว 11452022-04-18ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 15:27:002022-04-18
100-มค 0033.005/ว 11142022-04-12ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนระบบจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงานยุทธศาสตร์น/คุรภาพฯ/คุ้มครองฯ/ส่งเสริมฯ/ควบคุมโรค/ทันตฯ/โรคไม่ติดต่อ/แผนไทย/สสม2022-04-12 12:43:002022-04-12