หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 41 ถึง 60 จาก 3,432 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
41-มค 0033.002/ว 12852022-04-29ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 09:32:002022-04-29
42-มค 0033.002/ว 12842022-04-29ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 09:29:002022-04-29
43-มค 0033.001.5/ว 12882022-04-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 09:38:002022-04-29
44-มค 0033.001.2/ว 12802022-04-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 08:53:002022-04-29
45-มค 0033.012/ว 12942022-04-29ขอส่งสรุปข้อมูลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้กลุ่มงานฯ2022-04-29 14:18:002022-04-29
46-มค 0033.00/ว 12922022-04-29ขอเชิญปนระชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-04-29 13:09:002022-04-29
47-มค 0033.001.1/10652022-04-29ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-04-29 13:06:002022-04-29
48-มค 0033.001.3/ว 12912022-04-29บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 10:49:002022-04-29
49-มค 0033.001.3/ว 12902022-04-29แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 10:47:002022-04-29
50-มค 0033.001.1/ว 12962022-04-29ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 15:44:002022-04-29
51-มค 0033.301/05/11892022-04-28สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565รพ.โกสุมพิสัยสสจ.มค.2022-04-28 11:13:002022-04-28
52-มค 0033.002/ว 12792022-04-28ขอส่งแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด19 สู่โรคประจำถิ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 16:19:002022-04-28
53-มค 0033.002/ว 12782022-04-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.แห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 16:17:002022-04-28
54-มค 0033.002/ว 12762022-04-28รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 16:11:002022-04-28
55-มค 0033.002/ว 12732022-04-28ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 14:52:002022-04-28
56-มค 0033.001.2/ว 12392022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 08:57:002022-04-27
57-มค 0033.002/ว 12612022-04-27สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 16:06:002022-04-27
58-มค 0033.001.5/ว 12602022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 15:06:002022-04-27
59-มค 0033.001.5/ว 12592022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 15:02:002022-04-27
60-มค 0033.001.5/ว 12582022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 15:00:002022-04-27