หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 201 ถึง 220 จาก 3,546 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
201-มค 0033.010/ว 11702022-04-20ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 13:37:002022-04-20
202-มค 0033.002/ว 11722022-04-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:38:002022-04-20
203-มค 0033.012/ว 11712022-04-20การใช้คำนำหน้านามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:34:002022-04-20
204-มค 0033.002/ว 11732022-04-20สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:41:002022-04-20
205-มค 0033.002/ว 11552022-04-19ขอส่งรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ PA และประเด็นมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:03:002022-04-19
206-มค 0033.002/ว 11542022-04-19ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเขตสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:00:002022-04-19
207-มค 0033.001.2/ว 11592022-04-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-04-19 13:04:002022-04-19
208-มค 0033.002/ว 11622022-04-19ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 16:17:002022-04-20
209-มค 0033.010/ว 11332022-04-18มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 09:06:002022-04-18
210-มค 0033.012/ว 11402022-04-18ข้อหารือการรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 11:33:002022-04-18
211-มค 0033.00/ว 11462022-04-18ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 15:29:002022-04-18
212-มค 0033.002/ว 11452022-04-18ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 15:27:002022-04-18
213-มค 0033.005/ว 11142022-04-12ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนระบบจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงานยุทธศาสตร์น/คุรภาพฯ/คุ้มครองฯ/ส่งเสริมฯ/ควบคุมโรค/ทันตฯ/โรคไม่ติดต่อ/แผนไทย/สสม2022-04-12 12:43:002022-04-12
214-มค 0033.002/ว 11102022-04-12การเตรียมความพร้อมการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-12 10:05:002022-04-12
215-มค 0033.002/ว 11202022-04-12ขอให้รายงานผลการดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-12 14:06:002022-04-12
216-มค 0033.002/ว 11212022-04-12ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-04-12 14:13:002022-04-18
217-มค 0033.002/ว 11192022-04-12ขอสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-12 14:05:002022-04-18
218-มค 0033.003/ว 11262022-04-12ส่งบัญชีมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:10:002022-04-19
219-มค 0033.002/ว 10982022-04-11แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 2/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 10:55:002022-04-11
220-มค 0033.001.2/ว 11032022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 14:31:002022-04-11