หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 3,581 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0033.002/ว 19602022-07-01ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 09:26:002022-07-01
2-มค 0033.002/ว 19592022-07-01ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-01 09:24:002022-07-01
3-มค 0033.012/ว 19662022-07-01การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในจังหวัดมหาสารคาม รอบการประเมินที่ 2ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 10:35:002022-07-01
4-มค 0033.002/ว 19712022-07-01ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 11:34:002022-07-01
5-มค 0033.001.5/ว 19772022-07-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 14:46:002022-07-01
6-มค 0033.001.5/ว 19762022-07-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 14:45:002022-07-01
7-มค 0033.002/ว 19732022-07-01ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 14:06:002022-07-01
8-มค 0033.002/ว 16842022-06-30สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 17 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 09:41:002022-06-30
9-มค 0033.001.3/ว 16832022-06-30ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 09:34:002022-06-30
10-มค 0033.002/ว 19452022-06-30แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 11:04:002022-06-30
11-มค 0033.002/ว 19432022-06-30สรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 10:59:002022-06-30
12-มค 0033.002/ว 19422022-06-30ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 10:57:002022-06-30
13-มค 0033.00/ว 19462022-06-30ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ร่วมกับโควิด 19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 11:07:002022-06-30
14-มค 0033.001.1/ว 19562022-06-30ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งอยู่เวรและผู้ตรวจเวรยามรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 15:47:002022-07-01
15-มค 0033.002/ว 16612022-06-29ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 13:15:002022-06-29
16-มค 0033.001.5/ว 16572022-06-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 10:00:002022-06-29
17-มค 0033.001.5/ว 16562022-06-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 09:55:002022-06-29
18-มค 0033.001.5/ว 16552022-06-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 09:53:002022-06-29
19-มค 0033.001.5/ว 16542022-06-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 09:51:002022-06-29
20-มค 0033.007/ว 16642022-06-29ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 13:47:002022-06-29