หนังสือลงรับทั้งหมด

ทั้งหมด 4,010 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0033.012/ว 35882022-12-09ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-09 09:37:002022-12-09
2-มค 0033.001.1/ว 35952022-12-09ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-09 14:58:002022-12-09
3-มค 0033.002/ว 35752022-12-08แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทีกกลุ่มงาน2022-12-08 10:01:002022-12-09
4-มค 0033.006/ว 35862022-12-08การขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง2022-12-08 15:13:002022-12-09
5-มค 0033.009/ว 35832022-12-08แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรถนนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง2022-12-08 14:32:002022-12-09
6-มค 0033.001.5/ว 35812022-12-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.สต/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-08 13:59:002022-12-09
7-มค 0033.001.5/ว 35802022-12-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-08 13:54:002022-12-09
8-มค 0033.001.5/ว 35792022-12-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-08 13:49:002022-12-09
9-มค 0033.002/ว 35662022-12-07ขอแจ้งเลื่อนการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-07 13:26:002022-12-07
10-มค 0033.002/ว 35492022-12-06ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-06 10:23:002022-12-06
11-มค 0033.002/ว 35502022-12-06ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-06 10:26:002022-12-06
12-มค 0033.010/ว 35532022-12-06การรับสมัครสมาชิกฌาปกิจสงเคราะห์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน. ทุกกลุ่มงาน2022-12-06 11:09:002022-12-06
13-มค 0033.002/ว 35202022-12-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 09:17:002022-12-02
14-มค 0033.001.3/ว 35322022-12-02แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 14:56:002022-12-02
15-มค 0033.001.3/ว 35312022-12-02แนวทางและปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 14:53:002022-12-02
16-มค 0033.001.3/ว 35302022-12-02ขอแจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 14:48:002022-12-02
17-มค 0033.002/ว 35352022-12-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 15:11:002022-12-02
18-มค 0033.001.3/ว 35342022-12-02ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงกมารพัฒาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-02 15:09:002022-12-02
19-มค 0033.005/ว 35392022-12-02เชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-12-02 16:25:002022-12-06
20-มค 0033.001.5/ว 35062022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-01 10:06:002022-12-02
21-มค 0033.001.5/ว 35052022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-01 10:00:002022-12-02
22-มค 0033.001.5/ว 35042022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-12-01 09:52:002022-12-02
23-มค 0033.001.5/ว 35032022-12-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกล่มงาน2022-12-01 09:46:002022-12-02
24-มค 0033.012/ว 34972022-11-30ขอส่งสำเนาคำสั่ง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-30 10:09:002022-11-30
25-มค 0033.001.1/ว 35002022-11-30ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-30 15:13:002022-12-02
26-สธ 0211.032/277332022-11-30ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-12-02 14:00:002022-12-02
27-มค 0033.002/ว 34882022-11-29ค์ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกล่มงาน2022-11-29 15:06:002022-11-29
28-มค 0033.002/ว 34862022-11-29ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-29 14:59:002022-11-30
29-มค 0033.001.5/ว 34822022-11-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-29 13:44:002022-11-30
30-มค 0033.002/ว 34862022-11-29ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-30 10:28:002022-11-30
31-มค 0033.001.5/ว 34702022-11-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-28 09:08:002022-11-28
32-มค 0033.002/ว 34722022-11-28ขอส่งสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-28 15:56:002022-11-28
33-มค 0033.002/ว 34692022-11-25ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-25 15:31:002022-11-28
34-มค 0033.002/ว 34522022-11-24ขอส่งสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-11-24 10:19:002022-11-24
35-มค 0033.301/02/28382022-11-23แผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพยัคฆฆภูมิพิสัย จากงบลงทุนระดับเขตรพ.พยัคฆภูมิพิสัยสสจ.มค2022-11-23 13:35:002022-11-23
36-มค 0033.012/ว 204902022-11-23แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสอ/รพช ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-23 13:03:002022-11-23
37-มค 0033.001.5/ว 34342022-11-23การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มรค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-23 11:32:002022-11-23
38-มค 0033.001.5/ว 34332022-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-23 11:23:002022-11-23
39-มค 0033.012/ว 34322022-11-23การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-23 10:13:002022-11-23
40-สธ 0239.02/ว27622022-11-23ขอเชิญประชุม ฯ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-11-24 09:16:002022-11-24
41-มค 0033.002/ว 34252022-11-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-22 16:07:002022-11-22
42-มค 0033.011/ว 34222022-11-22ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-22 15:22:002022-11-22
43-มค 0033.007/ว 34182022-11-22ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนรณรงค์การดำเนินงานวัคซีนโควิดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-11-22 13:30:002022-11-22
44-สธ 0232.02/ว42572022-11-22เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-11-23 10:21:002022-11-23
45-มค 0033.002/ว 34072022-11-21ส่งสรุปรายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดเำเนินการถ่ายโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง2022-11-21 09:41:002022-11-21
46-มค 0033.002/ว 34102022-11-21ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-21 14:30:002022-11-21
47-มค 0033.010/ว 34122022-11-21ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-21 15:57:002022-11-22
48-มค 0033.002/ว 33892022-11-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.เชียงยืน/รพ.บรบือ/รพ.โกสุม/รพ.กุดรัง/หน.พนย2022-11-18 10:55:002022-11-18
49-มค 0033.002/ว 33862022-11-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.บรบือ/รพ.พยัค/รพ.กันทร/หน.บห/หน.คบส/หน.ประกัน/หน.พนย2022-11-18 10:22:002022-11-18
50-มค 0033.002/ว 33952022-11-18ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-18 11:56:002022-11-18
51-มค 0033.001.4/ว 33912022-11-18แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-18 11:35:002022-11-18
52-มค 0033.011/ว 34022022-11-18ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างลานภูมิทัศน์ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-18 14:51:002022-11-18
53-มค 0033.007/ว 33982022-11-18ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.สส/หน.พนย/หน.คบส2022-11-18 13:59:002022-11-18
54-มค 0033.003/ว 33602022-11-17แจ้งเเลื่อนการออกปฏิบัติงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-17 09:36:002022-11-17
55-มค 0033.002/ว 33692022-11-17ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-17 14:16:002022-11-17
56-มค 0033.012/ว 201642022-11-17ได้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรณีเกษียณอายุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-17 15:55:002022-11-17
57-มค 0033.002/ว 33802022-11-17ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-17 16:18:002022-11-17
58-มค 0033.012/ว 33812022-11-17ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพงมค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-17 16:21:002022-11-17
59-มค 0033.001.5/ว 33512022-11-16การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-16 14:16:002022-11-16
60-มค 0033.001.4/ว 33502022-11-16ประชาสัมพันธ์ OR Codeสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-16 14:11:002022-11-16
61-มค 0033.001.4/ว 33492022-11-16การอบรมรบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกลุ่มงาน2022-11-16 14:07:002022-11-16
62-มค 0033.002/ว 33532022-11-16ขอให้ส่งแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-16 15:45:002022-11-16
63-สธ 0232.02/ว41712022-11-16ขอส่งรายงานการประชุมคณะกอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-11-17 09:41:002022-11-17
64-มค 0033.002/ว 33382022-11-15ส่งสำเนาการส่งมอบบันทึกข้อตกลงตามแนวทางการถ่ายโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-15 14:11:002022-11-16
65-มค 0033.002/ว 33302022-11-15ขอความร่วมมือตรอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-15 10:45:002022-11-16
66-มค 0033.002/ว 33292022-11-15กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกล่มงาน2022-11-15 10:28:002022-11-16
67-มค 0033.001.5/ว 33352022-11-15ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-15 13:39:002022-11-16
68-มค 0033.001.5/ว 33342022-11-15ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-15 13:35:002022-11-16
69-มค 0033.012/ว 33322022-11-15การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-15 11:43:002022-11-16
70-มค 0033.012/ว 33312022-11-15การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-15 11:39:002022-11-16
71-มค 0033.001.4/ว 33052022-11-14ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-14 09:56:002022-11-14
72-มค 0033.001.3/ว 33102022-11-14ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-14 10:34:002022-11-14
73-มค 0033.001.4/ว 33052022-11-14ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-14 14:00:002022-11-15
74-มค 0033.012/ว 33132022-11-14ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-14 13:38:002022-11-15
75-มค 0033.001.3/ว 32772022-11-11แต่งตั้งคณะทำงานเคลื่อนการประหยัดพลังงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-11 09:30:002022-11-11
76-มค 0033.010/ว 32842022-11-11แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-11 13:43:002022-11-11
77-มค 0033.010/ว 32832022-11-11รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.กลุ่มงาน2022-11-11 13:38:002022-11-11
78-มค 0033.002/ว 32982022-11-11ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมหน่วยงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-11 16:10:002022-11-14
79-มค 0033.010/ว 32912022-11-11ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-11 14:23:002022-11-14
80-มค 0033.010/ว 32892022-11-11แก้ไขเพิ่ใมเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-11 14:16:002022-11-14
81-สธ 0232.02/ว40692022-11-10ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบสารสนเทศฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-11-10 10:28:002022-11-11
82-มค 0033.002/ว 32552022-11-08ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทกแห่ง/หน.ทุกกลกุ่มงาน2022-11-08 11:30:002022-11-08
83-มค 0033.002/ว 32542022-11-08ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-08 11:23:002022-11-08
84-มค 0033.003/ว 32532022-11-08แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-08 11:18:002022-11-08
85-มค 0033.005/ว 32522022-11-08ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.โกสุม/รพ.เชียงยืน/รพ.กันทร/สสอ.เมือง/สสอ.ดกสุม/สสอ.บรบือ/หน.พนย/หน.ส่งเสริม2022-11-08 10:24:002022-11-08
86-มค 0033.002/ว 32502022-11-08ขอความร่วมมือส่งข้อมูล นิยามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-08 09:33:002022-11-08
87-มค 0033.005/ว 32612022-11-08การปรับอัตราจ่ายชดเชยตามรายการ PP Fee Schedule ปี 2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุมงานฯ2022-11-08 15:28:002022-11-08
88-มค 0033.001.1/ว 32422022-11-07แนวทางการับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์นอกสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง2022-11-07 13:07:002022-11-07
89-มค 0033.002/ว 32322022-11-04ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริการจัดการภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-04 13:23:002022-11-04
90-มค 0033.001.5/ว 32332022-11-04แจ้งใบเสร็จรับเงินสูตรหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.กลุ่มงาน2022-11-04 14:14:002022-11-04
91-มค 0033.012/ว 32132022-11-03ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-03 11:38:002022-11-04
92-มค 0033.012/15782022-11-03อนุญาตให้พนักงานราชการเดินทางไปต่างประเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.พนย2022-11-03 11:29:002022-11-04
93-มค 0033.012/15772022-11-03อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.พนย2022-11-03 11:26:002022-11-04
94-มค 0033.001.3/ว 32092022-11-03ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัมนาศักยภาพบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-03 09:13:002022-11-04
95-สธ 0239.01/ว61282022-11-03การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนางานปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-11-08 15:33:002022-11-08
96-มค 0033.002/ว 32022022-11-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-02 15:14:002022-11-02
97-มค 0033.002/ว 32012022-11-02แจ้งขอสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพ.โกสุม/รพ.กันทร/รพ.เชียงยืน/สสอ.เมือง/สสอ.โกสุม/สสอ.กันทร/สสอ.เชียงยืน/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-02 14:36:002022-11-02
98-มค 0033.001.2/ว 31942022-11-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-11-02 10:07:002022-11-02
99-มค 0033.001.5/ว 31992022-11-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-02 13:53:002022-11-02
100-มค 0033.001.5/ว 32002022-11-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-11-02 13:54:002022-11-02
101-มค 0033.005/ว 31702022-11-01เชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.2022-11-01 08:38:002022-11-02
102-มค 0033.005/ว 31722022-11-01ขอให้ส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์กรรีผู้ป่วยนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช ทุกแห่ง/หน.พนย2022-11-01 09:39:002022-11-02
103-มค 0033.001.1/ว 31742022-11-01ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-01 09:56:002022-11-02
104-มค 0033.005/ว 31812022-11-01แนวทางการการดำเนินงานสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-11-01 13:22:002022-11-02
105-มค 0033.002/ว 31602022-10-31ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งตั้งคณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที้่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง2022-10-31 13:54:002022-10-31
106-มค 0033.002/ว 31522022-10-31ขอส่งสำเนาแผฟนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพงมค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-31 09:41:002022-10-31
107-มค 0033.005/ว 31682022-10-31ขอให้ส่งข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์กรรีผู้ป่วยนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หน.พนย2022-11-01 09:35:002022-11-02
108-มค 0033.002/ว 31322022-10-28ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-28 08:59:002022-10-28
109-มค 0033.002/ว 31312022-10-28ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนตุลาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-28 08:56:002022-10-28
110-มค 0033.009/ว 31372022-10-28ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-28 09:57:002022-10-28
111-มค 0033.012/ว 31402022-10-28ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-28 10:33:002022-10-28
112-มค 0033.001.5/ว 31462022-10-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-28 14:52:002022-10-28
113-มค 0033.001.5/ว 31452022-10-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-28 14:51:002022-10-28
114-มค 0033.002/ว 30992022-10-27การเพิ่มสายงานพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-27 08:41:002022-10-27
115-มค 0033.001.1/ว 31192022-10-27ขอความร่วมมือระบุพิกัดการปลูกต้นไม้โครงการมหาสารคามร้อยดวงใจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-27 14:18:002022-10-27
116-มค 0033.002/ว 30892022-10-26ขอส่งสำเนาหนังสือมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-26 10:18:002022-10-26
117-มค 0033.002/ว 30882022-10-26ขอส่งคู่แนวปฏิบัติงานทีมภารกิจปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุ่กแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-26 10:07:002022-10-26
118-มค 0033.002/ว 30672022-10-26ขอส่งผลการตรวจราชการและประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน 2022-10-26 09:06:002022-10-26
119-มค 0033.001.5/ว 30952022-10-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-26 11:29:002022-10-26
120-มค 0033.001.5/ว 30942022-10-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-26 11:25:002022-10-26
121-มค 0033.012/ว 30912022-10-26การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียนจักรพรรดิมาลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-26 10:33:002022-10-26
122-มค 0033.001.2/ว 30982022-10-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-26 15:49:002022-10-27
123-มค 0033.005/ว 30532022-10-25ขอเลื่อนประชุมพิจารณาการจัดสรรเงิน OP/PP เพื่อโอนงบประมาณตรงให้กับ รพ.สตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแหง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-25 09:09:002022-10-25
124-มค 0033.005/ว 30532022-10-25ขอเลื่อนประชุมพิจารณาการจัดสรรเงิน OP/PP เพื่อโอนงบประมาณตรงให้กับ รพ.สตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแหง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-25 09:09:002022-10-25
125-มค 0033.002/ว 30592022-10-25ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-25 10:24:002022-10-25
126-มค 0033.001.3/ว 30632022-10-25ขอแจ้งรายชื่อผแลิตภัณฑ์และบริการวัตกรรมในบัญชีวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดอายุกำหนดสิทธิฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-25 11:42:002022-10-25
127-มค 0033.001.3/ว 30622022-10-25บัญชีนวัตกรรมไทย แบับเพิ่ม กันยายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-25 11:36:002022-10-25
128-มค 0033.001.5/ว 30652022-10-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-25 14:14:002022-10-25
129-มค 0033.010/ว 30642022-10-25ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-25 13:44:002022-10-25
130-มค 0033.002/ว 30662022-10-25กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารครามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน 2022-10-25 14:42:002022-10-25
131-มค 0033.005/ว 30472022-10-21ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดสรรเงิน OP/PP เพื่อโอนงบประมาณตรงให้กับ รพ.สตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-21 10:23:002022-10-25
132-มค 0033.001.3/ว 30462022-10-21การจัดสัมมนาวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-21 10:19:002022-10-25
133-มค 0033.001.3/ว 30452022-10-21ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุมงานฯ2022-10-21 10:15:002022-10-25
134-มค 0033.001.5/ว 30222022-10-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-20 09:25:002022-10-20
135-มค 0033.001.5/ว 30212022-10-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-20 09:24:002022-10-20
136-มค 0033.001.5/ว 30202022-10-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-20 09:22:002022-10-20
137-มค 0033.001.5/ว 30192022-10-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-20 09:21:002022-10-20
138-มค 0033.001.5/ว 30182022-10-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-20 09:19:002022-10-20
139-มค 0033.012/ว 30152022-10-20แนวทางพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านก่รสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-20 08:56:002022-10-20
140-มค 0033.003/ว 30302022-10-20แจ้งเลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่ม2022-10-20 14:30:002022-10-20
141-มค 0033.003/ว 30292022-10-20ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใบสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-20 14:27:002022-10-20
142-มค 0033.002/ว 30062022-10-19ขอส่งสรุปประเด็นการประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-19 11:08:002022-10-19
143-มค 0033.002/ว 30092022-10-19ขอส่ง (ร่าง)รายงานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-19 13:43:002022-10-19
144-มค 0033.002/ว 30132022-10-19แจ้งเลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-19 16:22:002022-10-19
145-มค 0033.010/ว 30112022-10-19แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-19 15:51:002022-10-19
146-มค 0033.301/09/12252022-10-19ขอส่งสรุปรายงานการการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-10-21 14:36:002022-10-25
147-มค 0033.002/ว 29922022-10-18ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-18 09:15:002022-10-18
148-มค 0033.012/ว 29912022-10-18การขอย้ายภายในจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-18 08:46:002022-10-18
149-มค 0033.012/ว 30002022-10-18การย้ายพนักงนกระทรวงสาธารณสุขทั่งไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-18 11:48:002022-10-18
150-สธ 0232.01/ว37782022-10-18ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่7 ครั้งที่5/2565สนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-10-18 11:01:002022-10-18
151-มค 0033.002/ว 29792022-10-17ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-17 09:38:002022-10-17
152-มค 0033.001.1/ว 29782022-10-17ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-17 09:36:002022-10-17
153-มค 0033.001.1/ว 29772022-10-17ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-17 09:33:002022-10-17
154-มค 0033.001.4/ว 29762022-10-17รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-17 08:55:002022-10-17
155-มค 0033.001.5/ว 29812022-10-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแหง่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-17 10:39:002022-10-17
156-มค 0033.001.5/ว 29802022-10-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแหง่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-17 10:37:002022-10-17
157-สธ 0232.01/ว37532022-10-17เชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 6/2565สนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-10-18 09:27:002022-10-18
158-สธ 0210.03/ว57142022-10-17(ไฟล์)ข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ส.) ให้กับข้าราชการที่ไปช่วยราชการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนฯ โรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-10-18 11:00:002022-10-18
159-สธ 0210.03/ว57142022-10-17(ไฟล์)ข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ส.) ให้กับข้าราชการที่ไปช่วยราชการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับถ่ายโอนฯ โรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-10-18 14:31:002022-10-19
160-มค 0033.002/ว 29642022-10-12ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-12 11:54:002022-10-12
161-มค 0033.012/ว 29662022-10-12หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-12 14:03:002022-10-12
162-มค 0033.012/ว 29672022-10-12ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธรณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-12 14:09:002022-10-12
163-มค 0033.002/ว 29532022-10-11ตารางกำหนดการตรวจเยี่ยมกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-11 10:23:002022-10-12
164-มค 0033.001.5/ว 29582022-10-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-11 11:39:002022-10-12
165-มค 0033.001.5/ว 29572022-10-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-11 11:37:002022-10-12
166-มค 0033.001.5/ว 29562022-10-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-11 11:36:002022-10-12
167-มค 0033.001.4/ว 29492022-10-11แจ้งใบเสร็จรับเงินสูนหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-11 09:39:002022-10-12
168-มค 0033.012/ว 29272022-10-10การยื่นใบแสดงความจำนงลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกล่มงาน2022-10-10 09:00:002022-10-10
169-มค 0033.002/ว 29452022-10-10ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยงในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-10 16:28:002022-10-11
170-มค 0033.002/ว 29442022-10-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-10 16:24:002022-10-12
171-มค 0033.002/ว 29412022-10-10ขอเชิญท่านเข้าร่วมการจัดบัญทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-10 16:12:002022-10-12
172-มค 0033.003/ว 29402022-10-10แจ้งการออกปฏิบัติงานแพทย์เลื่อนที่ พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง2022-10-10 15:56:002022-10-12
173-มค0033.002/ว 29232022-10-07สรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-07 14:43:002022-10-07
174-มค 0033.00/ว 29222022-10-07ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจิตอาสาพระราชทานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-07 14:37:002022-10-07
175-มค 0033.002/ว 29212022-10-07ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-07 14:32:002022-10-07
176-มค 0033.001.3/ว 29242022-10-07แนวทางปฏิบัติในการบำรุง ดูแล และรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-07 15:44:002022-10-07
177-มค 0033.012/ว 29012022-10-06การอบรมหลักสูตรผู้บริหารกลางสาธารณสุขระดับกลางฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-06 09:57:002022-10-06
178-มค 0033.001.2/ว 29002022-10-06ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-06 09:49:002022-10-06
179-มค 0033.002/ว 29062022-10-06ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-06 11:24:002022-10-06
180-มค 0033.002/14652022-10-06ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.พนย2022-10-06 16:01:002022-10-06
181-มค 0033.002/ว 29162022-10-06ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-06 15:29:002022-10-06
182-มค 0033.002/ว 29122022-10-06ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.กลุ่มงาน2022-10-06 15:16:002022-10-06
183-มค 0033.002/14702022-10-06ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.พนย2022-10-06 16:15:002022-10-06
184-มค 0033.001.4/ว 29082022-10-06แจ้งใบเสร็จรับเงินสูนหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-06 13:36:002022-10-06
185-มค 0033.002/ว 29152022-10-06ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-07 10:32:002022-10-07
186-มค 0033.002/ว 28942022-10-05สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการชองสำนักงานสาธารณสุชจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-05 14:56:002022-10-05
187-มค 0033.001.1/ว 28962022-10-05ให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีในวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-05 15:17:002022-10-05
188-มค 0033.301/05/31122022-10-05สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565รพ.โกสุมพิสัยสสจ.มค.2022-10-06 10:38:002022-10-06
189-มค 0033.002/ว 28742022-10-04ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องคู่มือการอนุมัติ อนุมญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-04 15:55:002022-10-05
190-มค 0033.002/ว 28732022-10-04ขอเชิญประชุมศุนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-04 11:43:002022-10-05
191-มค 0033.001.1/ว 28522022-10-03ขอเชิญประชุมติดตามความพ้อม การจัดงานกฐินสามัคคีสาธารณสุขมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-10-03 09:03:002022-10-03
192-สธ 0202.3.13/ว 54242022-10-03การมอบอำนาจในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-10-03 15:13:002022-10-03
193-มค 0033.002/ว 28612022-10-03ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-10-03 15:19:002022-10-03
194-มค 0033.002/ว 28672022-10-03ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-10-03 16:17:002022-10-03
195-มค 0033.301/05/26232022-10-03สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565รพ.โกสุมพิสัยสสจ.มค.2022-10-04 11:09:002022-10-06
196-มค 0033.001.5/ว 28502022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มครพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 14:09:002022-09-30
197-มค 0033.001.5/ว 28492022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 14:05:002022-09-30
198-มค 0033.001.5/ว 28482022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 14:01:002022-09-30
199-มค 0033.001.5/ว 28472022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง2022-09-30 13:53:002022-09-30
200-มค 0033.001.5/ว 28442022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 13:38:002022-09-30
201-มค 0033.001.5/ว 28432022-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-30 13:33:002022-09-30
202-มค 0033.001.1/ว 28312022-09-29ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งอยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-29 10:22:002022-09-29
203-มค 0033.002/ว 28292022-09-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-28 16:10:002022-09-29
204-มค 0033.001.3/ว 28242022-09-28แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มครพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-28 09:19:002022-09-29
205-มค 0033.001.3/ว 28232022-09-28คู่มือการอนุมัติ ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-28 09:12:002022-09-29
206-มค 0033.001.5/ว 28022022-09-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-27 08:59:002022-09-27
207-มค 0033.001.2/ว 27992022-09-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-27 08:54:002022-09-27
208-มค 0033.001.3/ว 28112022-09-27การตรวจสอบดูแลสภาพรถราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 11:00:002022-09-27
209-มค 0033.001.3/ว 28092022-09-27ขอแจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการวัฒกรรมในบัญชีนวัฒกรรมไทยที่ครบกำหนดอายุกำหนดสิทธฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 10:58:002022-09-27
210-มค 0033.002/ว 28102022-09-27ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กวปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-27 10:57:002022-09-27
211-มค 0033.001.3/ว 28082022-09-27บัญชีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 10:53:002022-09-27
212-มค 0033.001.3/ว 28072022-09-27การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 10:49:002022-09-27
213-มค 0033.001.3/ว 28062022-09-27แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 10:46:002022-09-27
214-มค 0033.001.5/ว 28032022-09-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-27 09:35:002022-09-27
215-มค 0033.001.5/ว 27952022-09-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-26 09:55:002022-09-27
216-มค 0033.001.5/ว 27942022-09-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-26 09:48:002022-09-27
217-มค 0033.001.5/ว 27932022-09-26ขอส่งสำเนาเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-26 09:44:002022-09-27
218-มค 0033.002/ว 27902022-09-23ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-09-23 16:05:002022-09-23
219-มค 0033.002/ว 27892022-09-23ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-23 16:02:002022-09-23
220-มค 0033.002/ว 27782022-09-22ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-22 10:55:002022-09-22
221-มค 0033.001.5/ว 27812022-09-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-22 14:13:002022-09-23
222-มค 0033.001.3/ว 27732022-09-21แจ้งกำชับหน่วยงานในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันทุจริฯ เกี่ยวกับการใช้รถราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-21 15:02:002022-09-21
223-มค 0033.002/ว 27662022-09-21ขอความร่วมมือส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปผีงบประทมาร 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-21 13:07:002022-09-21
224-มค 0033.002/ว 27622022-09-21การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2022-09-21 09:38:002022-09-21
225-มค 0033.009/ว 27612022-09-21ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ(จังหวัดมหาสารคาม)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-21 09:35:002022-09-21
226-มค 0033.002/ว 27572022-09-21สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-21 09:21:002022-09-21
227-มค 0033.001.5/ว 27452022-09-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-20 09:30:002022-09-20
228-มค 0033.001.5/ว 27432022-09-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หังวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-20 09:26:002022-09-20
229-มค 0033.001.5/ว 27422022-09-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-20 09:22:002022-09-20
230-มค 0033.001.5/ว 27462022-09-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-20 09:33:002022-09-20
231-มค 0033.002/ว 27482022-09-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-09-20 10:48:002022-09-20
232-มค 0033.010/ว 27492022-09-20ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-20 10:53:002022-09-20
233-มค 0033.001.5/ว 27332022-09-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-19 11:18:002022-09-19
234-มค 0033.001.5/ว 27322022-09-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-09-19 11:16:002022-09-19
235-มค 0033.001.5/ว 27312022-09-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-19 11:10:002022-09-19
236-มค 0033.001.5/ว 27302022-09-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-19 11:07:002022-09-19
237-มค 0033.001.3/ว 27292022-09-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-19 11:06:002022-09-19
238-มค 0033.001.1/ว 27342022-09-19ขอเชิญประชุมติดตามความพร้อมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน./รอง.หน/ทุกกลุ่มงาน2022-09-19 12:05:002022-09-19
239-มค 0033.001.3/ว 27372022-09-19แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-19 14:41:002022-09-19
240-มค 0033.012/ว 27382022-09-19ขอเชิญเข้าร่วมร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสพายฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-19 14:34:002022-09-19
241-กษ0224.มค/ว5292022-09-14รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคามสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-09-14 14:04:002022-09-14
242-มค 0033.005/ว 26922022-09-14ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเ้นินงานและบูรณาการรองรับการถ่าโอนภารกิจ รพงสต ไปยัง อบจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนพ.เชี่ยวชาญ เวชกรรม/หน.พนย/หน.ปฐมภูมิ2022-09-14 13:47:002022-09-14
243-มค 0033.001.3/ว 26952022-09-14แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-14 14:26:002022-09-14
244-มค 0033.003/ว 26852022-09-14ส่งแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-14 09:27:002022-09-14
245-มค 0033.301/09/10752022-09-14ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนรพ.นาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-09-15 09:27:002022-09-19
246-สธ 0232.02/ว33092022-09-13ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-09-14 09:50:002022-09-14
247-มค 0033.002/ว 26762022-09-13แจ้งมเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-13 14:31:002022-09-14
248-มค 0033.001.3/ว 26812022-09-13บัญชีนวัฒกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติ่ม กรกฎาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-13 16:23:002022-09-14
249-มค 0033.001.5/ว 26802022-09-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-13 15:59:002022-09-14
250-มค 0033.001.5/ว 26792022-09-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-13 15:56:002022-09-14
251-มค 0033.00/ว 26782022-09-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-13 15:54:002022-09-14
252-มค 0033.001.5/ว 26772022-09-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-13 15:52:002022-09-14
253-มค 0033.00/ว 26722022-09-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้าลกลุ่มงาน2022-09-13 11:43:002022-09-14
254-มค 0033.002/ว 26542022-09-12ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-09-12 08:49:002022-09-12
255-มค 0033.001.1/ว 26572022-09-12ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานกฐินสามัคคีสาธารณสุขมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-12 09:41:002022-09-12
256-มค 0033.001.5/ว 26652022-09-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-12 15:07:002022-09-12
257-มค 0033.001.5/ว 26642022-09-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-12 15:05:002022-09-12
258-มค 0033.001.5/ว 26632022-09-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-12 15:03:002022-09-12
259-มค 0033.001.5/ว 26622022-09-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-12 15:02:002022-09-12
260-มค 0033.012/ว 26532022-09-09ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งประกาศการสอบเพื่ออนุมัติแสดงความรู้ ความำชนาญเฉพาะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-09-09 14:57:002022-09-12
261-มค 0033.002/ว 26522022-09-09แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนกันยายน (ครั้ที่ 12/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-09-09 14:43:002022-09-12
262-มค 0033.001.1/ว 26482022-09-09ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-09 10:02:002022-09-12
263-มค 0033.012/ว 26442022-09-09ประกาศรับสมัครเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารรณสุขชำนาญการพิเศษเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) และพยาบาลวิชาชีพชำนายการพิเศษ(ด้านการพยาบาล)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/หนงกลุ่มงาน2022-09-09 09:10:002022-09-12
264-มค 0033.002/ว 26302022-09-08ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนกันยายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-08 08:54:002022-09-12
265-มค 0033.002/ว 26352022-09-08ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-08 15:01:002022-09-12
266-มค 0033.012/ว 26342022-09-08ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของแระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-09-08 14:28:002022-09-12
267-มค 0033.009/ว 26262022-09-07ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานีสุขภาพดิจิทัลฯในชุมชนนำร่อง ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกหรพ.กันทรวิชัย/หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/ส่งเสริมฯ/ปฐมภูมิ2022-09-07 14:17:002022-09-07
268-มค 0033.007/ว 26172022-09-07ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-07 09:31:002022-09-07
269-มค 0033.00/ว 26152022-09-07ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน/เลขา2022-09-07 09:09:002022-09-07
270-มค 0033.002/ว 26092022-09-05แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cookpit เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 4/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-09-05 16:12:002022-09-05
271-มค 0033.001.5/ว 26072022-09-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-05 14:16:002022-09-06
272-มค 0033.001.5/ว 26062022-09-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-05 14:15:002022-09-06
273-มค 0033.001.5/ว 26052022-09-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-09-05 14:08:002022-09-06
274-มค 0033.012/ว 26032022-09-05ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-09-05 10:36:002022-09-06
275-มค 0033.012/ว 26002022-09-05ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งขอเชิญประชุมสมาคมลูกจ้างส่วนราชการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-09-05 10:12:002022-09-06
276-มค 0033.002/ว 25932022-09-02ส่งข้อมูลสรุปผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของคนในหมู่บ้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-02 09:21:002022-09-02
277-มค 0033.002/ว 25772022-09-01การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.พนย/หน.ส่งเสริม/หน.cd/หน.ncd/หน.แผนไทย/หน.สวล/หน.ปฐมภูมิ/หน.พร/หน.คบส2022-09-01 09:54:002022-09-01
278-มค 0033.001.5/ว 25762022-09-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-09-01 09:49:002022-09-01
279-มค 0033.001.5/ว 25752022-09-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-09-01 09:45:002022-09-01
280-มค 0033.00/ว 25742022-09-01ขอส่งเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-09-01 09:43:002022-09-01
281-มค 0033.001.5/ว 25732022-09-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-09-01 09:38:002022-09-01
282-มค 0033.012/ว 25872022-09-01ขอแจ้งรายชื้อข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-01 15:02:002022-09-02
283-มค 0033.002/ว 25792022-09-01การยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-09-01 13:24:002022-09-02
284-มค 0033.002/ว 25612022-08-31ขอให้ปรับลดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.บริหาร/หน.พนย/หน.พร/หน.คร/หน.บค/หน.พร2022-08-31 13:29:002022-08-31
285-มค 0033.002/ว 25662022-08-31การยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-31 14:50:002022-09-01
286-มค 0033.002/ว 25672022-08-31ขอให้เร่งรัดการจัดส่งเนื้อหาฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-31 14:53:002022-09-01
287-มค 0033.002/ว 25672022-08-31ขอให้เร่งรัดการจัดส่งเนื้อหาฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-31 14:53:002022-09-01
288-มค 0033.002/ว 25522022-08-30ส่งหนังสือ คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังสาธารรภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-30 15:27:002022-08-30
289-มค 0033.012/ว 25232022-08-29ย้ายข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-29 11:32:002022-08-29
290-มค 0033.002/ว 25352022-08-29แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.วาปี/สสอ.วาปี/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-29 16:56:002022-08-30
291-มค 0033.012/ว 25322022-08-29ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง2022-08-29 16:38:002022-08-30
292-มค 0033.002/ว 25312022-08-29ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกลุ่มงาน2022-08-29 16:34:002022-08-30
293-มค 0033.002/ว 25192022-08-26ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่งาน2022-08-26 16:32:002022-08-29
294-มค 0033.002/ว 25172022-08-26สรุปการเบิกจ่ายงบประเมาณตามแผนปฏิบัติการฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-26 15:32:002022-08-29
295-มค 0033.301/09/9962022-08-26ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดุนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-08-29 09:48:002022-08-29
296-มค 0033.001.5/ว 25032022-08-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-25 13:41:002022-08-29
297-สธ 0232.02/ว29942022-08-24รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-08-24 11:20:002022-08-24
298-มค 0033.001.5/ว 24802022-08-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-23 13:35:002022-08-23
299-มค 0033.001.5/ว 24792022-08-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-23 13:33:002022-08-23
300-มค 0033.00/ว 24782022-08-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-23 13:31:002022-08-23
301-มค 0033.003/ว 24712022-08-22แจ้งเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 11/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-22 15:21:002022-08-23
302-มค 0033.002/ว 24692022-08-22ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-22 15:08:002022-08-23
303-มค 0033.001.1/ว 24682022-08-22ขอความร่วมทมือรายงานติดตามการเจริญเติบโตต้นไม้โครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-22 14:51:002022-08-23
304-มค 0033.001.4/ว 24662022-08-22การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-22 10:08:002022-08-23
305-มค 0033.001.1/ว 24592022-08-22ขอความร่วมมือระบุพิกัดการปลูกต้นไม้โครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมทพระเกียรติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกล่มงาน2022-08-22 08:46:002022-08-23
306-มค 0033.012/ว 24372022-08-19ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-19 08:52:002022-08-19
307-มค 0033.001.1/ว 24402022-08-19ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-08-19 09:10:002022-08-19
308-มค 0033.009/ว 24572022-08-19ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.พนย/หน.ปฐมภูมิ2022-08-19 16:27:002022-08-23
309-มค 0033.012/11892022-08-18เลื่อนข้าราชการและแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.พนย2022-08-18 15:48:002022-08-19
310-มค 0033.001.5/ว 24202022-08-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-17 15:20:002022-08-17
311-มค 0033.001.5/ว 24192022-08-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-17 15:14:002022-08-17
312-มค 0033.002/ว 24172022-08-17แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.ยางสีสุราช/สสอ.ยางสีสุราช/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-17 10:54:002022-08-17
313-มค 0033.001.5/ว 24242022-08-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-17 15:40:002022-08-18
314-มค 0033.001.5/ว 24232022-08-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-17 15:35:002022-08-18
315-มค 0033.001.5/ว 24222022-08-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-17 15:31:002022-08-18
316-มค 0033.001.5/ว 24212022-08-17ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-17 15:26:002022-08-18
317-มค 0033.002/ว 24042022-08-16ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-16 11:03:002022-08-16
318-มค 0033.003/ว 24072022-08-16แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-16 10:33:002022-08-16
319-มค 0033.002/ว 24032022-08-16แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.บรบือ/รพ.ยางสีสุราช/สสอ.บรบือ/สสอ.ยางสีสุราช/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-16 08:48:002022-08-16
320-มค 0033.010/ว 24132022-08-16ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง ฟหน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-16 15:25:002022-08-16
321-มค 0033.010/ว 24132022-08-16ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง /หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-17 09:09:002022-08-17
322-มค 0033.001.1/ว 24142022-08-16ขอส่งบัญชีรายชื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดงานกฐินสามัคคีสาธารณสุขมหาสารคาม ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-08-16 16:08:002022-08-17
323-มค 0033.012/11662022-08-15อนุญาตให้พนังงานราชการเดินทางไปต่างประเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.พนย2022-08-15 12:31:002022-08-15
324-มค 0033.002/ว 23962022-08-15ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-15 12:37:002022-08-15
325-มค 0033.001.1/ว 23952022-08-15ขอเชิญประชุม คณกรรมการบรหารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน รองหังหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-08-15 11:39:002022-08-15
326-มค 0033.002/ว 23912022-08-11สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-11 14:30:002022-08-15
327-มค 0033.001.5/ว 23882022-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ..มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-11 11:49:002022-08-15
328-มค 0033.001.5/ว 23802022-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง /หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-11 11:47:002022-08-15
329-มค 0033.001.5/ว 23812022-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-11 11:13:002022-08-15
330-มค 0033.001.5/ว 23822022-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-11 11:10:002022-08-15
331-มค 0033.001.5/ว 23832022-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-11 11:08:002022-08-15
332-มค 0033.001.5/ว 23842022-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน2022-08-11 11:05:002022-08-15
333-มค 0033.001.5/ว 23892022-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.ทุกกลุ่มงาน 2022-08-11 11:01:002022-08-15
334-มค 0033.012/ว 23622022-08-10เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-08-10 09:08:002022-08-15
335-สปสช9.30/257032022-08-09แจ้งวงเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-08-09 13:16:002022-08-09
336-มค 0033.001.2/ว 23532022-08-09ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หน.กลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-08-09 14:41:002022-08-09
337-มค 0033.001.3/ว 23462022-08-08การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-08 10:30:002022-08-08
338-มค 0033.001.5/ว 23452022-08-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-08 09:56:002022-08-08
339-มค 0033.001.5/ว 23442022-08-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-08 09:55:002022-08-08
340-มค 0033.001.5/ว 23432022-08-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-08 09:53:002022-08-08
341-มค 0033.00/ว 23422022-08-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-08 09:51:002022-08-08
342-มค 0033.001.5/ว 23412022-08-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-08 09:50:002022-08-08
343-มค 0033.012/ว 23172022-08-05ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพ.บรบือ/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-05 09:54:002022-08-05
344-มค 0033.012/ว 23202022-08-05การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-05 10:08:002022-08-05
345-มค 0033.012/ว 23192022-08-05ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถนะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-05 10:03:002022-08-05
346-มค 0033.002/ว 22872022-08-03ขอให้ส่งสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน 2022-08-03 08:52:002022-08-03
347-มค 0033.002/ว 23002022-08-03สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-03 11:19:002022-08-03
348-มค 0033.001.5/ว 22972022-08-03การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-03 10:13:002022-08-03
349-มค 0033.007/ว 22932022-08-03ขอส่งรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-03 09:48:002022-08-03
350-มค 0033.00/ว 23072022-08-03การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-03 14:59:002022-08-04
351-มค 0033.002/ว 23032022-08-03ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-03 13:25:002022-08-04
352-มค 0033.001.1/ว 22852022-08-02แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-08-02 14:24:002022-08-02
353-มค 0033.002/ว 22832022-08-02ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาระบบสุขภาพขั้นพื้นฐานสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นแบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-02 14:20:002022-08-02
354-มค 0033.002/ว 22782022-08-02ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-02 14:03:002022-08-02
355-มค 0033.002/ว 22772022-08-02แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.ชื่นชม/สสอ.ชื่นชม/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-02 13:54:002022-08-02
356-มค 0033.001.1/ว 22542022-08-01ขอส่งคำส่ังแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-08-01 09:31:002022-08-01
357-มค 0033.002/ว 22572022-08-01ขอเชิญประชุมและขอส่งกำหนดการการตรวจราชการฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-08-01 10:44:002022-08-02
358-มค 0033.002/ว 22302022-07-27ขออส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-07-27 09:23:002022-07-27
359-มค 0033.002/ว 22482022-07-27ขอส่งรายงานการประชุมรานงานผลการดำเนินงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ใน สสจ.มค2022-07-27 15:42:002022-07-27
360-มค 0033.002/ว 22522022-07-27สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-07-27 17:07:002022-08-01
361-มค 0033.001.3/ว 22192022-07-26ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-07-26 09:50:002022-07-26
362-มค 0033.001.3/ว 22182022-07-26แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ /หน.กลุ่มงาน 2022-07-26 09:45:002022-07-26
363-มค 0033.001.3/ว 22172022-07-26ซ้อมคาวามเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ. ทุกแห่ง/หน.กลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-07-26 09:41:002022-07-26
364-มค 0033.002/ว 22162022-07-26สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-07-26 09:16:002022-07-26
365-มค 0033.001.5/ว 21942022-07-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-07-25 10:31:002022-07-25
366-มค 0033.00/ว 21932022-07-25ขอส่งงสำเนาหนังสือ กรมธนารักษ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-07-25 10:29:002022-07-25
367-มค 0033.001.5/ว 21922022-07-25ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคณะกรรมมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-07-25 10:26:002022-07-25
368-มค 0033.001.5/ว 21912022-07-25ขอเชิญชวนให้หน่วยงานจัดทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-07-25 10:23:002022-07-25
369-มค 0033.001.5/ว 21902022-07-25ขอส่งสำเนาหนังสือ โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-25 10:20:002022-07-25
370-มค 0033.00/ว 21892022-07-25ขอส่งสำเนาหนังสือ ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินฯกระทรวงการคลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-07-25 10:17:002022-07-25
371-มค 0033.002/ว 22012022-07-25ส่งสรุปรายงานการประชุมในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน 2022-07-25 15:15:002022-07-25
372-มค 0033.012/ว 22122022-07-25ขอส่งประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบที่ 1 และประกาศสมัครฯรอบที่ 2 ประจำปี 2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-07-25 16:33:002022-07-26
373-มค 0033.002/ว 21982022-07-25ส่งการมอบหมายหน้าที่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อคนมหาสารคามดี สู่เมืองเปี่ยมสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-07-25 14:11:002022-07-26
374-มค 0033.002/ว 21552022-07-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน (กวป) ประจำเดือนกรกฏาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-22 09:05:002022-07-22
375-มค 0033.002/ว 21562022-07-22แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 09:07:002022-07-22
376-มค 0033.001.1/ว 21572022-07-22ขอเชิญจัดกิจกรรโครงการมหาสารคามร้อยดวงจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 09:10:002022-07-22
377-มค 0033.007/ว 21592022-07-22ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-22 09:47:002022-07-22
378-มค 0033.012/ว 21702022-07-22ขอให้ส่งผลการอบรมพัฒนาหลักสูตรทางการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 10:45:002022-07-22
379-มค 0032.301/05/20982022-07-22สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาลโกสุมพิสัยสสจ.มค.2022-07-22 11:45:002022-07-22
380-มค 0033.001.5/ว 21842022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:42:002022-07-22
381-มค 0033.001.5/ว 21832022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:40:002022-07-22
382-มค 0033.001.5/ว 21822022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:39:002022-07-22
383-มค 0033.001.5/ว 21812022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:37:002022-07-22
384-มค 0033.001.5/ว 21802022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:36:002022-07-22
385-มค 0033.001.5/ว 21742022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:25:002022-07-22
386-มค 0033.00/ว 21752022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:27:002022-07-22
387-มค 0033.001.5/ว 21762022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:29:002022-07-22
388-มค 0033.001.5/ว 21772022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:31:002022-07-22
389-มค 0033.001.5/ว 21782022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:33:002022-07-22
390-มค 0033.001.5/ว 21792022-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-22 14:34:002022-07-22
391-มค 0033.012/ว 21472022-07-21ขอส่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-21 09:24:002022-07-21
392-มค 0033.006/ว 21452022-07-21ขอส่งข้อมูลผลการสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 23 และประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถาม อนามัยโพลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-21 08:58:002022-07-21
393-มค 0033.002/ว 21442022-07-21ให้ส่งรายงานการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-21 08:52:002022-07-21
394-มค 0033.002/ว 21272022-07-20ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ การจัดการระบบสุขภาพ อาหาร ส่ิงแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGsสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-20 09:08:002022-07-20
395-มค 0033.003/ว 21312022-07-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-20 10:42:002022-07-20
396-มค 0033.00/ว 21422022-07-20ประกาศคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-20 15:40:002022-07-21
397-มค 0033.002/ว 21412022-07-20ขอส่งแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-20 15:38:002022-07-21
398-มค 0033.002/ว 21402022-07-20การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 กิจกรรม Popular Voteสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-20 15:35:002022-07-21
399-มค 0033.00/ว 21392022-07-20ขอให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 2/2565 กรณีปกติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-20 15:30:002022-07-21
400-มค 0033.009/ว 21362022-07-20ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานจัดสถานีสุขภาพดิจิทัลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-20 15:07:002022-07-21
401-มค 0033.012/ว 21232022-07-19ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านสารเสพติด แอลกอฮอล์และโรคเอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-19 10:52:002022-07-19
402-มค 0033.001.5/ว 21192022-07-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-19 09:58:002022-07-19
403-มค 0033.002/ว 21182022-07-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-19 09:44:002022-07-19
404-มค 0033.010/ว 21262022-07-19ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-19 15:55:002022-07-20
405-มค 0033.009/ว 21042022-07-18ขอเชิญร่วมลงนามความเข้าใจ MOU มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-18 09:26:002022-07-18
406-มค 0033.003/ว 21092022-07-18แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือนกรกฎาคม (ครัง้ที่ 10/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-18 13:59:002022-07-18
407-มค 0033.005/ว 21132022-07-18ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-18 15:33:002022-07-19
408-มค 0033.002/17892022-07-11ส่งเอกสารสรุปการถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-11 09:41:002022-07-12
409-มค 0033.002/9812022-07-11ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจับแบบเร่งด่วนฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-07-11 09:56:002022-07-12
410-มค 0033.012/ว 20562022-07-07ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพือวุฒิบัตร(ทันตแพทย์ประจำบ้าน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-07 09:44:002022-07-07
411-มค 0033.004/ว 20592022-07-07การเฝ้าระวังปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2022-07-07 13:26:002022-07-07
412-มค 0033.001.3/ว 20312022-07-06ขอเชิญเข้าร่วมอบโครงการสัมนาทางวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-06 09:04:002022-07-06
413-มค 0033.006/ว 20292022-07-06ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานรณรงค์เปิดโครงการสร้างความรอบรู้เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดีสูเมืองเปี่ยมสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-06 08:56:002022-07-06
414-มค 0033.007/ว 20462022-07-06ขอความร่วมมือการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-06 13:26:002022-07-06
415-มค 0033.012/ว 20522022-07-06ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-06 16:04:002022-07-06
416-มค 0033.006/ว 20452022-07-06ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานจัดงาน Kick off โครงการสร้างความรอบรู้เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-06 11:48:002022-07-06
417-มค 0033.001.5/ว 20122022-07-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-05 10:13:002022-07-05
418-มค 0033.001.5/ว 20112022-07-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-05 10:11:002022-07-05
419-มค 0033.002/ว 20142022-07-05ขอให้จัดทำข้อมูลประเด็นการถอดบทเรียน การเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-05 11:18:002022-07-05
420-มค 0033.002/ว 20152022-07-05ส่งสรุปถอดบทเรียนจากการระบาดโรคโควิด 19ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-05 13:56:002022-07-06
421-มค 0033.002/ว 19802022-07-04ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-04 08:52:002022-07-04
422-มค 0033.001.1/ว 19992022-07-04ขอเชิญ Morning Brief หัวหน้ากลุ่มงาน ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-04 13:36:002022-07-04
423-มค 0033.012/ว 19972022-07-04ขอส่งสำเนาการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-04 13:32:002022-07-04
424-มค 0033.012/ว 19952022-07-04การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-04 13:24:002022-07-04
425-มค 0033.012/ว 19932022-07-04การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-04 13:18:002022-07-04
426-มค 0033.001.1/ว 20042022-07-04การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 และของทุกปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-04 15:05:002022-07-04
427-มค 0033.012/ว 19852022-07-04การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-04 15:49:002022-07-04
428-มค 0033.012/ว 19952022-07-04การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-04 16:52:002022-07-05
429-มค 0033.002/ว 19602022-07-01ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 09:26:002022-07-01
430-มค 0033.002/ว 19592022-07-01ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-07-01 09:24:002022-07-01
431-มค 0033.012/ว 19662022-07-01การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในจังหวัดมหาสารคาม รอบการประเมินที่ 2ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 10:35:002022-07-01
432-มค 0033.002/ว 19712022-07-01ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 11:34:002022-07-01
433-มค 0033.001.5/ว 19772022-07-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 14:46:002022-07-01
434-มค 0033.001.5/ว 19762022-07-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 14:45:002022-07-01
435-มค 0033.002/ว 19732022-07-01ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-07-01 14:06:002022-07-01
436-มค 0033.002/ว 16842022-06-30สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 17 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 09:41:002022-06-30
437-มค 0033.001.3/ว 16832022-06-30ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 09:34:002022-06-30
438-มค 0033.002/ว 19452022-06-30แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 11:04:002022-06-30
439-มค 0033.002/ว 19432022-06-30สรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 10:59:002022-06-30
440-มค 0033.002/ว 19422022-06-30ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 10:57:002022-06-30
441-มค 0033.00/ว 19462022-06-30ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ร่วมกับโควิด 19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 11:07:002022-06-30
442-มค 0033.001.1/ว 19562022-06-30ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งอยู่เวรและผู้ตรวจเวรยามรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-30 15:47:002022-07-01
443-มค 0033.002/ว 16612022-06-29ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 13:15:002022-06-29
444-มค 0033.001.5/ว 16572022-06-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 10:00:002022-06-29
445-มค 0033.001.5/ว 16562022-06-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 09:55:002022-06-29
446-มค 0033.001.5/ว 16552022-06-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 09:53:002022-06-29
447-มค 0033.001.5/ว 16542022-06-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 09:51:002022-06-29
448-มค 0033.007/ว 16642022-06-29ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 13:47:002022-06-29
449-มค 0033.010/ว 16732022-06-29การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรณีพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 15:40:002022-06-29
450-มค 0033.001.4/ว 16702022-06-29แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 14:32:002022-06-29
451-มค 0033.006/ว 16672022-06-29ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการจัดงาน Kick off โครงการสร้างความรู้เพิ่มคนมหาสารคามสุขภาพดี สูเมืองเปี่ยมสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-29 14:18:002022-06-29
452-มค 0033.002/ว 19272022-06-28ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนมิถุนายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-28 08:51:002022-06-28
453-มค 0033.012/ว 19262022-06-28ขอเชิญเสนอชื่อรับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-28 08:49:002022-06-28
454-มค 0033.002/ว 16472022-06-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทกกลุ่มงาน2022-06-28 16:22:002022-06-28
455-มค 0033.002/ว 16442022-06-28แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/*รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-28 14:33:002022-06-28
456-มค 0033.002/ว 16472022-06-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทกกลุ่มงาน2022-06-28 16:34:002022-06-29
457-มค 0033.002/ว 19092022-06-27สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 16 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-27 11:10:002022-06-27
458-มค 0033.001.3/ว 19062022-06-27แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-27 10:46:002022-06-27
459-มค 0033.002/ว 19182022-06-27ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-27 13:34:002022-06-27
460-มค 0033.002/ว 19172022-06-27สรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-27 13:33:002022-06-27
461-มค 0033.005/ว 19232022-06-27การบริหารจัดการหนี้สินของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-27 13:48:002022-06-27
462-มค 0033.002/ว 18922022-06-24ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-24 14:44:002022-06-27
463-มค 0033.002/ว 18862022-06-24แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 3/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-24 14:09:002022-06-27
464-มค 0033.002/ว 18772022-06-22ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมหลักสูตร รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-22 09:54:002022-06-22
465-มค 0033.009/ว 18752022-06-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Digital Health Station ในชุมชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-22 09:15:002022-06-22
466-มค 0033.002/8372022-06-21ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบขอยกเว้นการรับรองฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-06-21 09:22:002022-06-21
467-มค 0033.009/8392022-06-21ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักบริหารจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-06-21 10:50:002022-06-21
468-มค 0033.001.5/ว 18612022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 10:09:002022-06-21
469-มค 0033.001.5/ว 18602022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 10:07:002022-06-21
470-มค 0033.001.5/ว 18592022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 10:05:002022-06-21
471-มค 0033.001.5/ว 18582022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 10:00:002022-06-21
472-มค 0033.001.5/ว 18572022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:58:002022-06-21
473-มค 0033.001.5/ว 18562022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:55:002022-06-21
474-มค 0033.001.5/ว 18552022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:53:002022-06-21
475-มค 0033.001.5/ว 18542022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:52:002022-06-21
476-มค 0033.001.5/ว 18532022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:50:002022-06-21
477-มค 0033.00/ว 18662022-06-21แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 14:58:002022-06-22
478-มค 0033.002/ว 18392022-06-20ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-20 13:18:002022-06-20
479-มค 0033.009/8342022-06-20ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักบริหารจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้องรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-06-20 16:28:002022-06-21
480-มค 0033.001.3/ว 18472022-06-20แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-06-20 14:45:002022-06-21
481-มค 0033.001.3/ว 18462022-06-20บัญชีนวตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติ่ม พฤษภาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุมงาน ทุกกลุ่งาน2022-06-20 14:38:002022-06-21
482-มค 0033.001.3/ว 18452022-06-20แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุมงาน ทุกกลุ่มงาน2022-06-20 14:33:002022-06-21
483-มค 0033.00/ว 18032022-06-17ข้อส่ังการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 08:45:002022-06-17
484-มค 0033.002/ว 18022022-06-17ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 08:41:002022-06-17
485-มค 0033.001.5/ว 18192022-06-17การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก GECCสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 10:35:002022-06-17
486-มค 0033.001.5/ว 18182022-06-17เชิญชวน รักษ์สิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน ปลูกต้นหญ้ากระดุมทองเพื่อเฉลิมพระเกีรติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 10:32:002022-06-17
487-มค 0033.001.5/ว 18242022-06-17การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป้นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ2022-06-17 11:58:002022-06-17
488-มค 0033.013/ว 18262022-06-17แจ้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่องแนวทางการควบคุมเหตุรำคาญการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 15:46:002022-06-17
489-มค 0033.002/ว 17902022-06-16ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-16 08:58:002022-06-16
490-มค 0033.002/ว 17912022-06-16ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-16 09:01:002022-06-16
491-มค 0033.001.1/ว 17952022-06-16แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพด้านบริหาร (พบส.บริหาร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ./หัวหน้ากลุมงาน2022-06-16 10:47:002022-06-16
492-มค 0033.00/ว 17992022-06-16ขอส่งรายงานการประชุมพิจารณาอนุมัติเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.เชียงยืนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-16 14:17:002022-06-16
493-มค 0033.002/ว 17842022-06-15ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-15 09:03:002022-06-15
494-มค 0033.002/ว 17832022-06-15ขอเชิญเข้าร่วมตามแผนติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-15 08:59:002022-06-15
495-มค 0033.007/ว 17872022-06-15ขอเชิญรับบริจากวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-06-15 10:23:002022-06-15
496-มค 0033.010/ว 17882022-06-15ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-06-15 13:39:002022-06-15
497-มค 0033.002/ว 17832022-06-15ขอเชิญเข้าร่วมตามแผนติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 11:37:002022-06-21
498-มค 0033.002/ว 17632022-06-14ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-14 10:18:002022-06-14
499-มค 0033.012/ว 17792022-06-14ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-14 16:15:002022-06-15
500-มค 0033.002/ว 17422022-06-13จัดทำ/ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 09:07:002022-06-13
501-มค 0033.001.5/ว 17562022-06-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 14:48:002022-06-13
502-มค 0033.001.5/ว 17552022-06-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 14:46:002022-06-13
503-มค 0033.012/ว 17522022-06-13รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 11:31:002022-06-13
504-มค 0033.012/ว 17502022-06-13รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 11:28:002022-06-13
505-มค 0033.002/ว 17412022-06-13ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-16 13:35:002022-06-16
506-มค 0033.002/ว 17412022-06-13ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-16 14:31:002022-06-16
507-มค 0033.014/ว 17242022-06-10ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพทีมประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 09:10:002022-06-10
508-มค 0033.002/ว 17272022-06-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-10 09:44:002022-06-10
509-มค 0033.001.5/ว 17382022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:54:002022-06-10
510-มค 0033.001.5/ว 17372022-06-10ขอส่งสำนเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:52:002022-06-10
511-มค 0033.001.5/ว 17362022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:51:002022-06-10
512-มค 0033.001.5/ว 17352022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:49:002022-06-10
513-มค 0033.001.5/ว 17342022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:47:002022-06-10
514-มค 0033.001.5/ว 17332022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:46:002022-06-10
515-มค 0033.002/ว 17042022-06-09ขอส่ง(ร่าง)รายงานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 08:35:002022-06-09
516-มค 0033.002/ว 17032022-06-09ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 08:32:002022-06-09
517-มค 0033.002/ว 17022022-06-09ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 08:30:002022-06-09
518-มค 0033.002/ว 17012022-06-09ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 08:28:002022-06-09
519-มค 0033.012/ว 17152022-06-09ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 11:12:002022-06-09
520-มค 0033.002/ว 16862022-06-08ขอส่งสรุปผู้บริหารและข้อส่ังการการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-08 09:18:002022-06-08
521-มค 0033.002/ว 16852022-06-08ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 09:16:002022-06-08
522-มค 0033.002/ว 16842022-06-08แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 09:14:002022-06-08
523-มค 0033.002/ว 16832022-06-08(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 09:10:002022-06-08
524-มค 0033.002/ว 16952022-06-08สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 15:13:002022-06-08
525-มค 0033.002/ว 16922022-06-08ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 14:24:002022-06-08
526-มค 0033.003/ว 16962022-06-08แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 9/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 15:32:002022-06-08
527-มค 0033.003/ว 16722022-06-07ขอแจ้งเลื่อนกาประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 11:27:002022-06-07
528-มค 0033.001.5/ว 16712022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:42:002022-06-07
529-มค 0033.001.5/ว 16702022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:40:002022-06-07
530-มค 0033.001.5/ว 16692022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:38:002022-06-07
531-มค 0033.001.5/ว 16682022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:36:002022-06-07
532-มค 0033.001.5/ว 16672022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:34:002022-06-07
533-มค 0033.001.5/ว 16662022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:32:002022-06-07
534-มค 0033.001.3/ว 16642022-06-07ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 09:19:002022-06-07
535-มค 0033.001.1/ว 16772022-06-07ประกาศปรับเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 15:13:002022-06-07
536-มค 0033.002/ว 16782022-06-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-08 08:43:002022-06-08
537-มค 0033.001.1/ว 16502022-06-06ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมเคราพธงชาติ สำนักงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-06 14:01:002022-06-06
538-มค 0033.002/ว 16512022-06-06แจ้งเป้าหมายผลงานวิชาการของหน่วยงนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับ CUP ปี 2565 ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-06 14:14:002022-06-06
539-มค 0033.002/ว 16552022-06-06ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-06 15:07:002022-06-06
540-มค 0033.002/ว 16542022-06-06ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-06 15:04:002022-06-06
541-มค 0033.001.1/ว 16162022-06-02ขอส่งคำสั่งแต่ตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-06-02 10:21:002022-06-02
542-มค 0033.002/ว 16422022-06-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-02 16:12:002022-06-02
543-มค 0033.009/ว 16262022-06-02ขอเชิญเข้าร่วมประชุมำิจารณษอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดเครื่องไตเทียมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-02 13:42:002022-06-02
544-มค 0033.003/ว 16362022-06-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-02 15:39:002022-06-02
545-มค 0033.002/7382022-06-02ขอรับการสนับสนุนการตรวจคัดกรอง COVID 19 ด้วยวิธี RT-PCR ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค2022-06-02 16:28:002022-06-06
546-มค 0033.002/ว 16092022-06-01สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-01 15:51:002022-06-02
547-มค 0033.002/ว 15982022-06-01ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-01 13:51:002022-06-02
548-มค 0033.001.5/ว 15952022-06-01ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-01 09:05:002022-06-02
549-มค 0033.002/ว 15792022-05-31ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-31 08:58:002022-05-31
550-มค 0033.001.3/ว 15912022-05-31ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-31 14:29:002022-05-31
551-มค 0033.002/ว 15902022-05-31ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-31 13:30:002022-05-31
552-มค 0033.002/ว 15632022-05-30ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำและการส่งผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-05-30 08:41:002022-05-30
553-มค 0033.001.5/ว 15712022-05-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-30 14:13:002022-05-30
554-มค 0033.001.5/ว 15702022-05-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-30 14:11:002022-05-30
555-มค 0033.007/ว 15542022-05-27ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-27 13:30:002022-05-27
556-มค 0033.002/ว 15532022-05-27ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-27 13:22:002022-05-27
557-มค 0033.012/ว 15412022-05-27ขอประชาสัมพันธ์ร่วมจัดกิจกรรม Happy MOPH DIY ทำผีเสื้อจากผ้าไหมฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-27 09:15:002022-05-27
558-มค 0033.002/ว 15492022-05-27สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-27 10:06:002022-05-27
559-มค 0033.001.3/ว 15602022-05-27แจ้งประกาศใช้บัญชีรายการคุรุภัณฑ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-05-27 15:47:002022-05-27
560-มค 0033.002/ว 15302022-05-26ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 09:16:002022-05-26
561-มค 0033.002/ว 15332022-05-26ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 10:03:002022-05-26
562-มค 0033.001.5/ว 15402022-05-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 14:05:002022-05-26
563-มค 0033.001.5/ว 15392022-05-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 14:02:002022-05-26
564-มค 0033.001.5/ว 15382022-05-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 14:01:002022-05-26
565-มค 0033.001.5/ว 15372022-05-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-26 13:58:002022-05-26
566-มค 0033.002/ว 15102022-05-25ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-25 09:01:002022-05-25
567-มค 0033.002/ว 15082022-05-25ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-25 08:58:002022-05-25
568-มค 0033.001.3/ว 15282022-05-25ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-25 13:59:002022-05-25
569-มค 0033.006/ว 15222022-05-25ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างคามรอบรู้ด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนักวิชาการสาธารณสุข/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-25 10:34:002022-05-25
570-มค 0033.007/ว 15202022-05-25ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-25 10:18:002022-05-25
571-มค 0033.010/ว 15182022-05-25ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-25 10:10:002022-05-25
572-มค 0033.012/ว 15022022-05-24ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-24 10:23:002022-05-24
573-มค 0033.002/ว 14982022-05-23ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด Dream Team PMQAสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-23 14:03:002022-05-23
574-มค 0033.003/ว 14702022-05-20แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 8/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 09:30:002022-05-20
575-มค 0033.002/ว 14862022-05-20ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 13:47:002022-05-20
576-มค 0033.002/ว 14872022-05-20ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 13:49:002022-05-20
577-มค 0033.001.1/ว 14892022-05-20ขอเชิญจัดกิจกรรมโครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 14:02:002022-05-20
578-มค 0033.001.5/ว 14952022-05-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 16:06:002022-05-23
579-มค 0033.001.5/ว 14942022-05-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 16:04:002022-05-23
580-มค 0033.002/ว 14522022-05-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-19 11:40:002022-05-19
581-มค 0033.001.5/ว 14512022-05-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-19 10:11:002022-05-19
582-มค 0033.00/ว 14502022-05-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-19 10:07:002022-05-19
583-มค 0033.002/ว 14352022-05-18สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 10:48:002022-05-18
584-มค 0033.002/ว 14302022-05-18แจ้งกำหนดการและขอเชิญตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 7 กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 10:13:002022-05-18
585-มค 0033.301/09/2422022-05-18ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนรพ.นาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-05-18 09:44:002022-05-18
586-มค 0033.001.3/ว 14402022-05-18แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 13:05:002022-05-18
587-มค 0033.005/ว 14422022-05-18ขอส่งแผนเงินบำรุง Planfin ปรับครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 16:14:002022-05-18
588-มค 0033.002/ว 14482022-05-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 16:39:002022-05-19
589-มค 0033.002/ว 14462022-05-18ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-23 09:30:002022-05-23
590-มค 0033.001.5/ว 14222022-05-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-17 13:39:002022-05-17
591-มค 0033.001.5/ว 14212022-05-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-17 13:36:002022-05-17
592-มค 0033.002/ว 14242022-05-17ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-17 14:46:002022-05-18
593-มค 0033.012/ว 14262022-05-17ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-17 15:05:002022-05-18
594-มค 0033.002/ว 14032022-05-12ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-12 14:43:002022-05-12
595-มค 0033.002/ว 14042022-05-12ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-12 14:45:002022-05-12
596-มค 0033.002/ว 14112022-05-12ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-12 15:41:002022-05-17
597-มค 0033.002/ว 13892022-05-11สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-11 15:25:002022-05-11
598-มค 0033.001.5/ว 13872022-05-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-11 15:16:002022-05-11
599-มค 0033.003/ว 13812022-05-11ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-05-12 15:32:002022-05-17
600-มค 0033.002/ว 13622022-05-10ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:34:002022-05-10
601-มค 0033.004/ว 13612022-05-10ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:30:002022-05-10
602-มค 0033.001.5/ว 13642022-05-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:44:002022-05-10
603-มค 0033.001.5/ว 13632022-05-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:36:002022-05-10
604-มค 0033.002/ว 13442022-05-09ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 10:17:002022-05-09
605-มค 0033.002/ว 13432022-05-09แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 09:51:002022-05-09
606-มค 0033.001.4/ว 13582022-05-09ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก Infographic คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 16:14:002022-05-10
607-มค 0033.003/ว 13282022-05-06ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMSสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.บรบือ//หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-06 13:46:002022-05-06
608-มค 0033.001.3/ว 13262022-05-06ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-06 09:27:002022-05-06
609-มค 0033.001.1/ว 13372022-05-06ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 10:35:002022-05-09
610-มค 0033.001.1/ว 13392022-05-06ขอเชิญประชุม Morning Brief หัวหน้ากลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 10:34:002022-05-09
611-มค 0033.005/ว 13212022-05-05ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 14:52:002022-05-05
612-มค 0033.001.5/ว 13202022-05-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-05 14:50:002022-05-05
613-มค 0033.001.5/ว 13192022-05-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 14:46:002022-05-05
614-มค 0033.001.5/ว 13182022-05-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 14:43:002022-05-05
615-มค 0033.002/ว 13152022-05-05การมอบหมายความรับผิดชอบและการจัดทำแผน การดำเนินกิจกรรมของแผน และมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 สู่โรคประจำถิ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 11:25:002022-05-05
616-มค 0033.014/ว 13112022-05-05แจ้งการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนางานปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 09:15:002022-05-05
617-มค 0033.002/ว 12852022-04-29ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 09:32:002022-04-29
618-มค 0033.002/ว 12842022-04-29ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 09:29:002022-04-29
619-มค 0033.001.5/ว 12882022-04-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 09:38:002022-04-29
620-มค 0033.001.2/ว 12802022-04-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 08:53:002022-04-29
621-มค 0033.012/ว 12942022-04-29ขอส่งสรุปข้อมูลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้กลุ่มงานฯ2022-04-29 14:18:002022-04-29
622-มค 0033.00/ว 12922022-04-29ขอเชิญปนระชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-04-29 13:09:002022-04-29
623-มค 0033.001.1/10652022-04-29ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-04-29 13:06:002022-04-29
624-มค 0033.001.3/ว 12912022-04-29บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 10:49:002022-04-29
625-มค 0033.001.3/ว 12902022-04-29แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 10:47:002022-04-29
626-มค 0033.001.1/ว 12962022-04-29ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 15:44:002022-04-29
627-มค 0033.301/05/11892022-04-28สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565รพ.โกสุมพิสัยสสจ.มค.2022-04-28 11:13:002022-04-28
628-มค 0033.002/ว 12792022-04-28ขอส่งแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด19 สู่โรคประจำถิ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 16:19:002022-04-28
629-มค 0033.002/ว 12782022-04-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.แห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 16:17:002022-04-28
630-มค 0033.002/ว 12762022-04-28รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 16:11:002022-04-28
631-มค 0033.002/ว 12732022-04-28ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 14:52:002022-04-28
632-มค 0033.001.2/ว 12392022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 08:57:002022-04-27
633-มค 0033.002/ว 12612022-04-27สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 16:06:002022-04-27
634-มค 0033.001.5/ว 12602022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 15:06:002022-04-27
635-มค 0033.001.5/ว 12592022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 15:02:002022-04-27
636-มค 0033.001.5/ว 12582022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 15:00:002022-04-27
637-มค 0033.001.5/ว 12572022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 14:58:002022-04-27
638-มค 0033.001.5/ว 12562022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 14:56:002022-04-27
639-มค 0033.001.5/ว 12542022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 14:54:002022-04-27
640-มค 0033.002/ว 12502022-04-27การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-27 14:20:002022-04-27
641-สธ 0232.02/ว13842022-04-27ขอเชิญประชุมฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-04-27 10:23:002022-04-27
642-มค 0033.002/ว 12412022-04-27แจ้งกำหนดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน/เลขา2022-04-27 09:21:002022-04-27
643-มค 0033.002/ว 12312022-04-26ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-26 14:08:002022-04-26
644-มค 0033.002/ว 12332022-04-26ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน กวป ประจำเดือนเมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-26 15:16:002022-04-26
645-มค 0033.001.1/ว 12322022-04-26ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-26 14:31:002022-04-26
646-สธ 0212/ว90432022-04-26ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2565สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-04-28 11:03:002022-04-28
647-มค 0033.002/ว 12082022-04-25ข้อสั่งในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 09:57:002022-04-25
648-มค 0033.00/ว 12072022-04-25ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 09:55:002022-04-25
649-มค 0033.005/ว 12102022-04-25การตรวจสอบแผนงนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 10:05:002022-04-25
650-มค 0033.001.5/ว 12192022-04-25ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 13:57:002022-04-25
651-มค 0033.002/ว 12132022-04-25ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 13:28:002022-04-25
652-มค 0033.003/ว 11932022-04-22แจ้งการออกปฏิบัติเงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 7/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-22 09:15:002022-04-22
653-มค 0033.001.3/ว 11922022-04-22สำรวจความชำรุดบกพร่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 23 รายการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-22 09:05:002022-04-22
654-มค 0033.001.4/ว 12042022-04-22การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-22 14:22:002022-04-22
655-มค 0033.001.4/ว 12032022-04-22การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอง.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-22 14:19:002022-04-22
656-มค 0033.009/ว 11982022-04-22ขอส่งรายงานการประชุมพิจารณาอนุมัติเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.พยัคฆภูมิพิสัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าฯ2022-04-22 13:30:002022-04-22
657-มค 0033.001.5/ว 11812022-04-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-04-21 10:48:002022-04-21
658-มค 0033.001.5/ว 11802022-04-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-04-21 10:47:002022-04-21
659-มค 0033.001.5/ว 11792022-04-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-04-21 10:45:002022-04-21
660-มค 0033.012/ว 11782022-04-21เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อย้ายโอน และเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป แลประเภทวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 10:09:002022-04-21
661-มค 0033.005/ว 11772022-04-21ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 09:21:002022-04-21
662-มค 0033.005/ว 11762022-04-21ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 09:19:002022-04-21
663-มค 0033.006/ว 11842022-04-21ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 11:29:002022-04-21
664-มค 0033.010/ว 11702022-04-20ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 13:37:002022-04-20
665-มค 0033.002/ว 11722022-04-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:38:002022-04-20
666-มค 0033.012/ว 11712022-04-20การใช้คำนำหน้านามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:34:002022-04-20
667-มค 0033.002/ว 11732022-04-20สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:41:002022-04-20
668-มค 0033.002/ว 11552022-04-19ขอส่งรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ PA และประเด็นมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:03:002022-04-19
669-มค 0033.002/ว 11542022-04-19ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเขตสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:00:002022-04-19
670-มค 0033.001.2/ว 11592022-04-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-04-19 13:04:002022-04-19
671-มค 0033.002/ว 11622022-04-19ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 16:17:002022-04-20
672-มค 0033.010/ว 11332022-04-18มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 09:06:002022-04-18
673-มค 0033.012/ว 11402022-04-18ข้อหารือการรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 11:33:002022-04-18
674-มค 0033.00/ว 11462022-04-18ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 15:29:002022-04-18
675-มค 0033.002/ว 11452022-04-18ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 15:27:002022-04-18
676-มค 0033.005/ว 11142022-04-12ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนระบบจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงานยุทธศาสตร์น/คุรภาพฯ/คุ้มครองฯ/ส่งเสริมฯ/ควบคุมโรค/ทันตฯ/โรคไม่ติดต่อ/แผนไทย/สสม2022-04-12 12:43:002022-04-12
677-มค 0033.002/ว 11102022-04-12การเตรียมความพร้อมการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-12 10:05:002022-04-12
678-มค 0033.002/ว 11202022-04-12ขอให้รายงานผลการดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-12 14:06:002022-04-12
679-มค 0033.002/ว 11212022-04-12ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-04-12 14:13:002022-04-18
680-มค 0033.002/ว 11192022-04-12ขอสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-12 14:05:002022-04-18
681-มค 0033.003/ว 11262022-04-12ส่งบัญชีมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:10:002022-04-19
682-มค 0033.002/ว 10982022-04-11แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 2/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 10:55:002022-04-11
683-มค 0033.001.2/ว 11032022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 14:31:002022-04-11
684-มค 0033.001.2/ว 11022022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 14:25:002022-04-11
685-มค 0033.001.2/ว 11012022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 14:23:002022-04-11
686-มค 0033.001.2/ว 10992022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวกลุ่มงานฯ2022-04-11 14:19:002022-04-11
687-มค 0033.001.2/ว 11002022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 14:21:002022-04-11
688-มค 0033.301/09/4082022-04-11ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนรพ.นาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-04-12 13:52:002022-04-12
689-มค 0033.002/ว 10952022-04-08ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-08 14:22:002022-04-11
690-มค 0033.001.4/ว 10682022-04-07เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้องฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-07 09:13:002022-04-11
691-มค 0033.001.5/ว 10672022-04-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-07 09:06:002022-04-11
692-มค 0033.001.5/ว 10552022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 11:12:002022-04-05
693-มค 0033.001.5/ว 10542022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 11:06:002022-04-05
694-มค 0033.001.5/ว 10532022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 11:02:002022-04-05
695-มค 0033.001.5/ว 10522022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:59:002022-04-05
696-มค 0033.00/ว 10512022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:56:002022-04-05
697-มค 0033.001.5/ว 10502022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:49:002022-04-05
698-มค 0033.001.5/ว 10492022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:45:002022-04-05
699-มค 0033.001.5/ว 10482022-04-05ขอส่งเสาเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทึุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:39:002022-04-05
700-มค 0033.001.5/ว 10472022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:34:002022-04-05
701-มค 0033.009/ว 10602022-04-05แจ้งเลื่อนการประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-05 15:40:002022-04-05
702-มค 0033.005/ว 10462022-04-05ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ท ุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:28:002022-04-05
703-มค 0033.005/ว 10452022-04-05ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:25:002022-04-05
704-มค 0033.001.5/ว 10632022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-05 15:57:002022-04-05
705-มค 0033.002/ว 10292022-04-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 09:46:002022-04-04
706-มค 0033.002/ว 10272022-04-04ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 09:41:002022-04-04
707-มค 0033.012/ว 10362022-04-04แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 16:14:002022-04-04
708-มค 0033.001.3/ว 10342022-04-04การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 15:13:002022-04-04
709-มค 0033.001.3/ว 10332022-04-04แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 15:10:002022-04-04
710-มค 0033.001.4/ว 10242022-04-01แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสองทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-01 15:01:002022-04-04
711-มค 0033.012/ว 10082022-03-31การย้ายภายในจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:24:002022-03-31
712-มค 0033.002/ว 10072022-03-31สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:13:002022-03-31
713-มค 0033.002/ว 10152022-03-31ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:52:002022-03-31
714-มค 0033.002/ว 10142022-03-31ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากล่มงานฯ2022-03-31 10:50:002022-03-31
715-มค 0033.002/ว 10152022-03-31ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:56:002022-03-31
716-มค 0033.005/ว 10172022-03-31ขอเชิญระชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กปทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 13:56:002022-03-31
717-มค 0033.009/ว 10162022-03-31ขอเชิญประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 13:50:002022-03-31
718-มค 0033.012/ว 9802022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-30 09:59:002022-03-30
719-มค 0033.012/ว 9792022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หไัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-30 09:53:002022-03-30
720-มค 0033.012/ว 9782022-03-30หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ.ทุแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-30 09:48:002022-03-30
721-มค 0033.001.5/ว 9952022-03-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:15:002022-03-30
722-มค 0033.001.5/ว 9962022-03-30รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:18:002022-03-30
723-มค 0033.001.1/ว 9972022-03-30ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:20:002022-03-30
724-มค 0033.001.5/ว 9982022-03-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:22:002022-03-30
725-มค 0033.001.3/ว 9992022-03-30มอบอำนาจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:28:002022-03-30
726-สธ 0232.04/ว11002022-03-30ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-03-31 09:23:002022-03-31
727-มค 0033.012/ว 9792022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หไัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-31 09:18:002022-03-31
728-มค 0033.012/ว 9802022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-31 09:18:002022-03-31
729-มค 0033.012/ว 9782022-03-30หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ.ทุแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-31 09:17:002022-03-31
730-มค 0033.001.5/ว 9682022-03-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-28 15:24:002022-03-29
731-มค 0033.001.5/ว 9672022-03-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-28 15:22:002022-03-29
732-มค 0033.001.5/ว 9392022-03-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง หัวหน้ากุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-25 10:06:002022-03-25
733-มค 0033.001.5/ว 9412022-03-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-03-25 10:05:002022-03-25
734-มค 0033.001.5/ว 9402022-03-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-03-25 10:00:002022-03-25
735-มค 0033.002/ว 9422022-03-25ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนเมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 11:15:002022-03-25
736-มค 0033.007/ว 9502022-03-25ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 14:08:002022-03-28
737-มค 0033.003/ว 9532022-03-25ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 14:41:002022-03-28
738-มค 0033.003/ว 9262022-03-24กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:42:002022-03-24
739-มค 0033.003/ว 9252022-03-24แจ้งอาสาสมัครสามัญ พอ.สว รับบัตรสมาชิก พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:40:002022-03-24
740-มค 0033.003/ว 9242022-03-24แจ้งอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. รับผ้าตัดเสื้อเครื่องแบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:38:002022-03-24
741-มค 0033.002/ว 9292022-03-24ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 14:00:002022-03-24
742-มค 0033.002/ว 9282022-03-24ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 13:59:002022-03-24
743-มค 0032.301/09/3562022-03-24ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดุนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-03-29 09:40:002022-03-29
744-มค 0033.010/ว 9072022-03-23ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 10:43:002022-03-23
745-มค 0033.002/ว 9042022-03-23สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 09:48:002022-03-23
746-มค 0033.002/ว 9032022-03-23ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-23 09:46:002022-03-23
747-มค 0033.003/ว 9172022-03-23ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 15:16:002022-03-23
748-มค 0033.010/ว 9152022-03-23แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 14:54:002022-03-23
749-มค 0033.010/ว 9152022-03-23แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 14:54:002022-03-23
750-มค 0033.002/ว 8902022-03-22ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของกองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-22 11:29:002022-03-22
751-มค 0033.002/ว 8892022-03-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป) ปรำจะเดือนมีนาคม 2565 (สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-03-22 11:26:002022-03-23
752-มค 0032.001.5/ว 8712022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 15:05:002022-03-21
753-มค 0032.001.5/ว 8702022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 15:04:002022-03-21
754-มค 0032.001.5/ว 8692022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 15:01:002022-03-21
755-มค 0032.001.5/ว 8682022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 14:50:002022-03-21
756-0018.2/ว4811/ว2022-03-21การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคงจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-03-23 11:00:002022-03-23
757-มค 0032.001.3/ว 8492022-03-18บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-18 11:00:002022-03-18
758-มค 0032.002/ว 8282022-03-17ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-17 14:20:002022-03-17
759-มค 0032.002/ว 8272022-03-17ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-17 14:18:002022-03-17
760-มค 0032.003/ว 8292022-03-17แจ้งเลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-17 14:22:002022-03-17
761-มค 0032.002/ว 8102022-03-16ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-16 10:43:002022-03-17
762-มค 0032.007/ว44912022-03-16ขอแจ้งมาตรการตรวจ ATK ในพื้นที่ Covid Free Settingสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-16 10:09:002022-03-17
763-มค 0032.005/ว 8022022-03-16แจ้งการโอนเงิน CF สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-16 09:21:002022-03-17
764-มค 0032.002/ว 8012022-03-16สรุปการเบิกจ่ายงบประมารตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-16 09:18:002022-03-17
765-มค 0032.002/ว 7932022-03-15ขอส่งคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ KPLs ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-15 09:18:002022-03-15
766-มค 0032.002/ว 7712022-03-11ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-11 10:35:002022-03-11
767-มค 0032.012/ว 7722022-03-11ขอเชิญเสนอชื่อรับการคัดเลือกรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทเรนทร ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-11 13:25:002022-03-11
768-มค 0032.001.3/ว 7772022-03-11ขอส่งหนังสือประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใข้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-11 15:46:002022-03-14
769-มค 0032.002/ว 7642022-03-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 15:00:002022-03-10
770-มค 0032.002/ว 7592022-03-10ขอส่งขอสั่งการและรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 14:06:002022-03-10
771-มค 0032.002/ว 7662022-03-10ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 15:03:002022-03-10
772-มค 0032.002/ว 7652022-03-10ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ ห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 15:02:002022-03-10
773-มค 0032.002/ว 7382022-03-09สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 13:46:002022-03-09
774-มค 0032.012/ว 7392022-03-09รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 11:00:002022-03-09
775-มค 0032.012/ว 7372022-03-09รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 10:59:002022-03-09
776-มค 0032.002/ว 7432022-03-09การประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยของพื้นที่ Risk Asseddmentสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 13:46:002022-03-09
777-มค 0032.002/ว 7462022-03-09ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 14:03:002022-03-09
778-มค 0032.002/ว 7352022-03-09ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการรดับอำเภอ ของสสจ.มค ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/หน.กลุ่มงาน2022-03-09 10:42:002022-03-09
779-มค 0032.001.5/ว 7512022-03-09ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-03-09 15:15:002022-03-09
780-มค 0032.00/ว 7502022-03-09ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาย2022-03-09 15:13:002022-03-09
781-มค 0032.001.3/ว 7492022-03-09บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมมกราคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 14:12:002022-03-09
782-มค 0032.001.3/ว 7482022-03-09มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-09 14:10:002022-03-09
783-มค 0032.001.3/ว 7472022-03-09แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 14:08:002022-03-09
784-มค 0032.001.1/ว 7422022-03-09ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 11:39:002022-03-09
785-มค 0032.001.5/ว 7182022-03-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.เมือง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-08 08:51:002022-03-08
786-มค 0032.002/ว 7042022-03-07ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนมีนาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-07 11:05:002022-03-07
787-มค 0032.002/2722022-03-07แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-03-07 10:51:002022-03-07
788-มค 0032.002/ว 6732022-03-04ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 10:34:002022-03-04
789-มค 0032.002/ว 6722022-03-04ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 10:32:002022-03-04
790-มค 0032.005/ว 6682022-03-04ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 09:47:002022-03-04
791-มค 0032.007/ว 6642022-03-04ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 09:18:002022-03-04
792-มค 0032.007/ว 6642022-03-04ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 11:31:002022-03-04
793-มค 0032.002/ว 6752022-03-04ขอส่งสรุปรายงานการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 11:53:002022-03-04
794-มค 0032.002/ว 6762022-03-04สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 11:55:002022-03-04
795-มค 0032.005/ว 6682022-03-04ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 15:51:002022-03-04
796-มค 0032.002/ว 6952022-03-04ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-04 16:23:002022-03-04
797-มค 0032.002/ว 6902022-03-04สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสาารคาม ของจังหวัดมหาสารคาม รอบที่1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-03-04 14:55:002022-03-04
798-มค 0032.012/ว 6872022-03-04ขอส่งสำเนาหนังงสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโคงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครองครัว ฯปี 2565 รองที่ 3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-03-04 14:10:002022-03-04
799-มค 0032.00/ว 6912022-03-04ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน 2022-03-04 15:21:002022-03-04
800-มค 0032.001.4/ว 6482022-03-03ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-03 09:37:002022-03-03
801-มค 0032.002/ว 6432022-03-03ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-03 08:54:002022-03-03
802-มค 0032.002/ว 6632022-03-03ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-03 16:36:002022-03-03
803-มค 0032.012/ว 6592022-03-03การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 09:37:002022-03-04
804-มค 0032.012/ว 6582022-03-03การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-04 09:36:002022-03-04
805-มค 0032.012/ว 6362022-03-02ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.มหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-02 10:47:002022-03-02
806-มค 0032.012/ว 6272022-03-02เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-02 09:01:002022-03-02
807-มค 0032.005/ว 6252022-03-01ขอเชิญร่วมเสนอหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านคุณภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-01 16:15:002022-03-02
808-มค 0032.001.5/ว 6182022-03-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-01 13:38:002022-03-02
809-มค 0032.001.5/ว 6172022-03-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-01 13:32:002022-03-02
810-มค 0032.012/ว 6102022-03-01แจ้งให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิ์สมัครสอบและผ่านสอบการคัดเลือกในแต่ละหลักสูตรฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-01 09:44:002022-03-02
811-มค 0032.002/ว 5992022-02-28ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 10:50:002022-02-28
812-มค 0032.002/ว 6002022-02-28ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-28 10:55:002022-02-28
813-มค 0032.001.5/ว 6072022-02-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 14:09:002022-02-28
814-มค 0032.001.3/ว 6062022-02-28แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 11:54:002022-02-28
815-มค 0032.001.3/ว 6052022-02-28การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 11:53:002022-02-28
816-มค 0032.001.3/ว 6042022-02-28การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 11:51:002022-02-28
817-มค 0032.001.3/ว 6032022-02-28การจัดสัมมนาทางวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-28 11:49:002022-02-28
818-มค 0032.001.3/ว 6022022-02-28แนวทางปฏิบัติการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 11:47:002022-02-28
819-มค 0032.012/ว 5782022-02-25ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-25 10:48:002022-02-25
820-มค 0032.003/ว 5912022-02-25พิธีมอบเข็มพระราชทานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-25 16:17:002022-02-28
821-มค 0032.001.5/ว 5902022-02-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-25 15:38:002022-02-28
822-มค 0032.002/ว 5712022-02-24ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-24 15:46:002022-02-24
823-มค 0032.00/ว 5622022-02-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-24 14:57:002022-02-24
824-มค 0032.00/ว 5402022-02-23รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-23 13:22:002022-02-23
825-มค 0032.001.5/ว 5522022-02-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-23 16:38:002022-02-24
826-มค 0032.001.5/ว 5532022-02-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-23 16:37:002022-02-24
827-มค 0032.00/ว 5452022-02-23พิธีมอบเข็มพระราชทานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-23 14:55:002022-02-24
828-มค 0032.001.5/ว 5522022-02-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-24 14:57:002022-02-24
829-มค 0032.002/ว 5142022-02-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแ่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-22 08:51:002022-02-22
830-มค 0032.012/ว 5192022-02-22รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-22 11:46:002022-02-22
831-มค 0032.001.1/ว 5172022-02-22โครงการประกันอุบัติเหตุบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2022-02-22 10:26:002022-02-22
832-มค 0032.001.3/ว 5342022-02-22ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอง.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-22 15:00:002022-02-22
833-มค 0032.001.3/ว 5332022-02-22ขอเชิญชวนกดติดตาม Facebook COST Thailandสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-22 14:57:002022-02-22
834-มค 0032.002/ว 5012022-02-21ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2022-02-21 12:26:002022-02-21
835-มค 0032.001.5/ว 5062022-02-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-21 13:31:002022-02-21
836-มค 0032.001.5/ว 5052022-02-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-21 13:30:002022-02-21
837-มค 0032.001.5/ว 5042022-02-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-21 13:27:002022-02-21
838-มค 0032.001.5/ว 4822022-02-18ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 09:41:002022-02-18
839-มค 0032.012/ว 4812022-02-18รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 09:31:002022-02-18
840-มค 0032.002/ว 4912022-02-18ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 13:42:002022-02-18
841-มค 0032.002/ว 4902022-02-18ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 13:40:002022-02-18
842-มค 0032.002/ว 4892022-02-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-18 13:32:002022-02-18
843-มค 0032.002/ว 4972022-02-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 16:37:002022-02-21
844-มค 0032.001.5/ว 4642022-02-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-17 09:45:002022-02-17
845-มค 0032.001.5/ว 4632022-02-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-17 09:43:002022-02-17
846-มค 0032.001.5/ว 4622022-02-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-17 09:41:002022-02-17
847-มค 0032.009/ว 4582022-02-15ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเมทแอมแฟตามีน บุคลากรสังกัด สสจ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 13:30:002022-02-15
848-มค 0032.002/ว 4572022-02-15ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 13:28:002022-02-15
849-มค 0032.00/ว 4562022-02-15ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 13:25:002022-02-15
850-มค 0032.001.5/ว 4482022-02-15ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 10:19:002022-02-15
851-มค 0032.001.5/ว 4472022-02-15ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 10:16:002022-02-15
852-มค 0032.012/ว 4362022-02-14แจ้งสรุปข้อมูลและเร่งรัดการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-14 11:55:002022-02-14
853-มค 0032.006/ว 4332022-02-14ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้สุขภาพและร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-14 11:42:002022-02-14
854-มค 0032.00/ว 4152022-02-11ขอเลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-02-11 09:45:002022-02-11
855-มค 0032.002/ว 4272022-02-11แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนออกนิเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.กัทร/สสอ.กันทร/หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน2022-02-11 16:29:002022-02-14
856-มค 0032.002/ว 4162022-02-11ขอเชฺญประชุมและขอส่งกำหนดการการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-11 11:30:002022-02-14
857-มค 0032.002/ว 3952022-02-10ขอเชิยประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-02-10 09:19:002022-02-10
858-มค 0032.010/ว 4122022-02-10ขอให้ส่งเงินสงเคราะหืสมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-02-10 15:26:002022-02-11
859-มค 0032.002/ว 4052022-02-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-10 14:32:002022-02-11
860-มค 0032.001.4/ว 4002022-02-10แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในในส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-10 09:57:002022-02-11
861-มค 0032.002/ว 4052022-02-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-15 16:22:002022-02-15
862-มค 0032.00/ว 3832022-02-09ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-09 08:49:002022-02-10
863-มค 0032.002/ว 3562022-02-08ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 08:48:002022-02-08
864-มค 0032.002/ว 3572022-02-08ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 08:50:002022-02-08
865-มค 0032.002/ว 3582022-02-08ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 08:52:002022-02-08
866-มค 0032.002/ว 3712022-02-08แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจาชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 13:59:002022-02-08
867-มค 0032.012/ว 3732022-02-08การยื่นใบแสดงความจำนงลาศึกาาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 14:35:002022-02-08
868-มค 0032.002/ว 3752022-02-08ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามเดือนกุมภาพันธ์ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 16:06:002022-02-08
869-มค 0032.002/ว 3742022-02-08ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 16:04:002022-02-08
870-มค 0032.001.3/ว 3802022-02-08แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 16:28:002022-02-10
871-มค 0032.002/ว 3792022-02-08การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 16:25:002022-02-10
872-มค 0032.301/05/2772022-02-07สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาลโกสุมพิสัยสสจ.มค.2022-02-07 10:17:002022-02-07
873-มค 0032.012/ว 3522022-02-07การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในจังหวััดมหาสารคาม รอบการประเมินที่ 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-07 13:58:002022-02-07
874-มค 0032.002/ว 3332022-02-04แจ้งกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.กันทรวิชัย/สสอ.กันทรวิชัย/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-04 08:59:002022-02-04
875-มค 0032.001.5/ว 3472022-02-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-04 15:39:002022-02-07
876-มค 0032.001.5/ว 3462022-02-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-04 15:31:002022-02-07
877-มค 0032.001.5/ว 3452022-02-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-04 15:29:002022-02-07
878-มค 0032.011/ว 3402022-02-04ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมการฯ2022-02-04 13:27:002022-02-07
879-มค 0032.007/ว 3162022-02-03ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-03 11:10:002022-02-03
880-มค 0032.012/ว 3192022-02-03แจ้งสรุปข้อมูลและเร่งรัดการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-03 11:35:002022-02-03
881-มค 0032.002/ว 3232022-02-03ขอสังการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2022-02-03 15:21:002022-02-03
882-มค 0032.002/ว 3242022-02-03ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 15:26:002022-02-03
883-มค 0032.00/ว 3252022-02-03ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 15:33:002022-02-03
884-มค 0032.012/1242022-02-03ให้ข้าราชการไปรายงานตัวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ2022-02-03 16:07:002022-02-03
885-มค 0032.00/ว 3252022-02-03ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 16:15:002022-02-03
886-มค 0032.002/ว 3232022-02-03ขอสังการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2022-02-03 16:29:002022-02-03
887-มค 0032.002/ว 3242022-02-03ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 16:29:002022-02-03
888-มค 0032.002/ว 3252022-02-03ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 16:28:002022-02-03
889-มค 0032.001.5/ว 3072022-02-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 11:12:002022-02-02
890-มค 0032.001.5/ว 3062022-02-02การกำหนดผ้าลายสร้อยดอกหมาก เป็นลายผ้าประจำจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 11:09:002022-02-02
891-มค 0032.001.5/ว 3052022-02-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 11:03:002022-02-02
892-มค 0032.001.5ว 3042022-02-02แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 11:00:002022-02-02
893-มค 0032.001.5/ว 3032022-02-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 10:56:002022-02-02
894-มค 0032.001.5/ว 3022022-02-02ลำดับอาวุโสตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 10:53:002022-02-02
895-มค 0032.001.5/ว 3012022-02-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 10:50:002022-02-02
896-มค 0032.002/ว 2972022-02-02ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 09:03:002022-02-02
897-มค 0032.002/ว 2802022-01-31ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-31 09:51:002022-01-31
898-มค 0032.002/ว 2792022-01-31ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-31 09:49:002022-01-31
899-มค 0032.002/ว 2862022-01-31ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-31 15:01:002022-01-31
900-มค 0032.003/ว 2642022-01-28ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ และซ้อมแผนถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่่มงาน2022-01-28 11:48:002022-01-28
901-มค 0032.002/ว 2652022-01-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 13:45:002022-01-28
902-มค 0032.003/ว 2642022-01-28ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ และซ้อมแผนถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่่มงาน2022-01-28 11:48:002022-01-28
903-มค 0032.001.3/ว 2682022-01-28แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 15:30:002022-01-28
904-มค 0032.001.3/ว 2692022-01-28บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 15:32:002022-01-28
905-มค 0032.001.3/ว 2672022-01-28ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 15:28:002022-01-28
906-มค 0032.001.1/ว 2712022-01-28ขอส่งคำส่ังแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 16:07:002022-01-31
907-มค 0032.002/ว 2522022-01-27ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-27 10:02:002022-01-27
908-มค 0032.001.5/ว 2592022-01-27ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง e-mailสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-27 15:21:002022-01-27
909-มค 0032.001.5/ว 2602022-01-27ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-27 15:24:002022-01-27
910-มค 0032.002/ว 2612022-01-27ขอส่งแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สสจ.มคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-27 15:39:002022-01-27
911-มค 0032.002/ว 2432022-01-26แจ้งการแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-26 09:04:002022-01-26
912-มค 0032.002/ว 2492022-01-26การส่งสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-26 16:25:002022-01-27
913-มค 0032.012/ว 2502022-01-26ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้โควตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-26 16:27:002022-01-27
914-มค 0032.003/ว 2472022-01-26การมอบหมายภารกิจการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟัาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.2022-01-27 10:11:002022-01-27
915-มค 0032.003/ว 2262022-01-25ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพ.บรบือ รพ.วาปี รพ.โกสุม สสอ.เมือง หัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-25 13:40:002022-01-25
916-มค 0032.301/09/572022-01-25ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนรพ.นาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-01-26 13:55:002022-01-26
917-มค 0032.001.5/ว 2122022-01-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-24 10:54:002022-01-24
918-มค 0032.001.5/ว 2112022-01-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-24 10:53:002022-01-24
919-มค 0032.001.5/ว 2102022-01-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม่รพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-24 10:49:002022-01-24
920-มค 0032.001.1/ว 2202022-01-24การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส - กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน2022-01-24 16:08:002022-01-24
921-มค 0032.001.1/ว 2192022-01-24การให้กู้เงินตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-24 16:04:002022-01-24
922-มค 0032.002/ว 1952022-01-21ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 16/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-21 09:46:002022-01-21
923-มค 0032.002/ว 1942022-01-21ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 16/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-21 09:40:002022-01-21
924-มค 0032.002/ว 2012022-01-21ค่านิยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเลขา/หน.กลุ่มงาน2022-01-21 15:17:002022-01-21
925-มค 0032.002/ว 2002022-01-21ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนพ.เชียวชาญ/หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์/คุณภาพ/ประกัน/ควคุมโรค/สาสุขมูลฐาน2022-01-21 14:50:002022-01-21
926-มค 0032.002/ว 1672022-01-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงาน2022-01-20 10:43:002022-01-20
927-มค 0032.002/692022-01-20ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งเด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-01-20 15:45:002022-01-20
928-มค 0032.010/ว 1852022-01-20ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-20 15:31:002022-01-20
929-มค 0032.001.3/ว 1842022-01-20ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-20 15:28:002022-01-20
930-มค 0032.002/ว 1572022-01-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-19 11:05:002022-01-19
931-มค 0032.002/ว 1532022-01-19แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.นาดูน/สสอ.นาดุน/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 09:23:002022-01-19
932-มค 0032.001.3/ว 1512022-01-19แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:52:002022-01-19
933-มค 0032.001.3/ว 1502022-01-19บัญชีนวัตรกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:51:002022-01-19
934-มค 0032.001.3/ว 1492022-01-19บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:49:002022-01-19
935-มค 0032.001.3/ว 1482022-01-19ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่อายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรไทย ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:47:002022-01-19
936-มค 0032.001.1/ว 1602022-01-19ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-01 14:25:002022-02-02
937-มค 0032.002/ว 1372022-01-18แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-18 09:21:002022-01-18
938-มค 0032.002/ว 1372022-01-18แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-18 09:21:002022-01-18
939-มค 0032.003/ว 1382022-01-18แจ้งเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่4/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-18 09:27:002022-01-18
940-มค 0032.002/ว 1432022-01-18แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.โกสุม/สสอ.โกสุมฯ/หน.กลุ่มงาน2022-01-18 10:05:002022-01-18
941-มค 0032.002/ว 1452022-01-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-18 10:54:002022-01-18
942-มค 0032.002/ว 1462022-01-18ขอเชิญประชุมคระกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป) ประจำเดือนมกราคม 2565(สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-18 16:00:002022-01-19
943-มค 0032.007/ว 1312022-01-17ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์/คุณภาพฯ/คุ้มครองฯ/บริหารทรัพย์ฯ/สิ่งแวดล้อม/นิติการ2022-01-17 16:00:002022-01-17
944-มค 0032.002/ว 1062022-01-13แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.กันทรวิชัย/สสอ.กันทรวิชัย/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-13 09:02:002022-01-13
945-มค 0032.00/ว 1072022-01-13ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 09:03:002022-01-13
946-มค 0032.002/ว 1132022-01-13ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 11:13:002022-01-13
947-มค 0032.002/ว 1122022-01-13ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 11:08:002022-01-13
948-มค 0032.001.5/ว 1112022-01-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-13 10:50:002022-01-13
949-มค 0032.001.5/ว 1102022-01-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 10:40:002022-01-13
950-มค 0032.007/ว 1162022-01-13การประเมินความเสี่ยงและตรวจ Antigen Test kit (ATK) ชนิดตรวจหาแอนติเจนด้วยต้นเองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 14:32:002022-01-13
951-มค 0032.003/ว 1142022-01-13พระราชทาน ส.ค.สสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-13 14:21:002022-01-13
952-มค 0032.002/ว 942022-01-12ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-12 10:56:002022-01-12
953-สธ 0232.01/ว912022-01-12ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมฯสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-01-12 14:28:002022-01-12
954-มค 0032.003/ว 882022-01-12แจ้งทะเบียนอาสาสมัคร พอ.สว จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-12 09:57:002022-01-12
955-มค 0032.003/ว 972022-01-12แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 4/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 10:31:002022-01-13
956-มค 0032.002/ว 662022-01-11ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-11 08:52:002022-01-11
957-มค 0032.00/ว 622022-01-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-10 13:11:002022-01-10
958-มค 0032.007/ว 632022-01-10ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-10 15:35:002022-01-10
959-มค 0032.002/ว 462022-01-07แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-07 10:52:002022-01-07
960-มค 0032.002/ว 412022-01-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-07 10:15:002022-01-07
961-มค 0032.002/ว 402022-01-07ขอส่งแผนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 1-6) ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงาน2022-01-07 10:08:002022-01-07
962-มค 0032.002/ว 412022-01-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-10 09:00:002022-01-10
963-มค 0032.012/ว 452022-01-07ขอส่งสำหนังสือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-07 10:49:002022-01-10
964-มค 0032.002/ว 352022-01-06แจ้งการใช้แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ 3 ระบบสุภากปฐมภูมิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนพ.เชี่ยวชาญฯ/รพ.แกำ/พยัคฆภูมิ/ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ/เภสัชกรเชี่ยวชาญ/หน.กลุ่มงานบรหารฯ/พัฒนายุทธศาสตร์ฯ/คุ้มครองฯ/ประกันสุขภาพฯ/แพทย์แผนไทย/บริหารทัพย์ฯ/สาธารณสุขมูลฐาน2022-01-06 12:22:002022-01-07
965-มค 0032.002/ว 332022-01-06ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 14/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-06 12:15:002022-01-07
966-มค 0032.002/ว 322022-01-06ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 14/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-06 12:13:002022-01-07
967-มค 0032.002/ว 72022-01-05ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานบริหารฯ/ยุทธศาสตร์ฯ/คุณภาพฯ/คุ้มครองฯ/ประกันฯ/ส่งเสริมฯ/ควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ/แผนไทยฯ/บริหารทรัพย์ฯ/สิ่งแวดล้อมฯ/สาสุขมูลฐานฯสริมฯ2022-01-05 09:27:002022-01-05
968-มค 0032.002/ว 62022-01-05เชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-05 09:21:002022-01-05
969-สธ 0232.02/ว182022-01-05แจ้งการใช้แบบรายงานการตรวจราชการฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-01-05 14:37:002022-01-05
970-มค 0032.007/ว 162022-01-05ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-05 14:10:002022-01-05
971-มค 0032.001.5/102022-01-05แจ้งเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-05 09:13:002022-01-05
972-มค 0032.002/ว 252022-01-05ขอส่งกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/หน.กลุ่มงาน2022-01-05 16:11:002022-01-06
973-มค 0032.002/ว 222022-01-05ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-05 15:55:002022-01-06
974-มค 0032.001.1/ว 32022-01-04ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-04 13:26:002022-01-04
975-มค 0032.002/ว 42022-01-04ขอส่งรายงานการประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาสที่ 1 เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-04 14:49:002022-01-05
976-มค 0032.002/ว 42712021-12-30ขอความร่วมมือเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid 19 และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-30 10:43:002021-12-30
977-มค 0032.001.4/ว 42692021-12-30ขอส่งอินโฟกราฟิก infographic ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-30 10:20:002021-12-30
978-มค 0032.002/ว 42742021-12-30ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-30 14:22:002021-12-30
979-มค 0032.002/ว 42732021-12-30ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-30 14:20:002021-12-30
980-มค 0032.001.5/ว 42672021-12-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-29 15:56:002021-12-30
981-มค 0032.002/ว 42612021-12-29ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-29 09:58:002021-12-30
982-มค 0032.001.5/ว 42532021-12-28การดำเนินการเกรายวกับข้อมูลข่าวสารลับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-28 15:09:002021-12-30
983-มค 0032.002/ว 42502021-12-28ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-28 14:07:002021-12-30
984-มค 0032.002/ว 42492021-12-28ขอให้ปรับลดกิจกรรม/งบประมาณ ในแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-12-28 11:46:002021-12-30
985-มค 0032.002/ว 42332021-12-27ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2021-12-27 13:55:002021-12-27
986-มค 0032.002/ว 42362021-12-27ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานบริหารฯ/ยุทธศาสตร์ฯ/คุณภาพฯ/คุ้มครองฯ/ประกันฯ/ส่งเสริมควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ/แผนไทยฯ/บริหารทรัพย์ฯ/สิ่งแวดล้อม/ปฐมภูมิ2021-12-27 14:56:002021-12-27
987-มค 0032.002/ว 42322021-12-27ขอเชิญประชุมคระทำงานพัฒยาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-12-27 11:16:002021-12-27
988-มค 0032.00/ว 42372021-12-27ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ของ สสจ.มค ปีงบ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-12-27 15:01:002021-12-27
989-มค 0032.002/ว 42422021-12-27ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-27 16:59:002021-12-28
990-มค 0032.002/ว 42412021-12-27ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-27 16:56:002021-12-28
991-มค 0032.001.5/ว 42252021-12-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-24 10:29:002021-12-24
992-มค 0032.001.5/ว 42242021-12-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2021-12-24 10:28:002021-12-24
993-มค 0032.001.5/ว 42232021-12-24ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-24 10:25:002021-12-24
994-มค 0032.007/ว 42142021-12-24ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 42/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-24 08:41:002021-12-24
995-มค 0032.014/ว 42262021-12-24เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพ อสมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-27 16:06:002021-12-28
996-มค 0032.002/16972021-12-22ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2021-12-22 11:57:002021-12-23
997-มค 0032.012/ว 41972021-12-22แจ้งการบันทึกข้อมูลข้าราชการในโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ่หง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-22 11:11:002021-12-23
998-มค 0032.002/ว 41932021-12-22แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 7 กรณีปกติ รอบที่ 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.แกดำ/พยัคฆภูมิพิสัย/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-22 09:34:002021-12-23
999-มค 0032.002/ว 41912021-12-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการงานตามนโยบายมุ่งเน้นของจังหวัดมหาสารคามฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-22 09:26:002021-12-23
1000-มค 0032.001.5/ว 41892021-12-21การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-21 13:40:002021-12-21
1001-มค 0032.001.3/ว 41762021-12-20การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-20 09:17:002021-12-20
1002-มค 0032.001.3/ว 41842021-12-20แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-20 15:49:002021-12-20
1003-มค 0032.001.3/ว 41832021-12-20บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-20 15:46:002021-12-20
1004-มค 0032.002/ว 41732021-12-17ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนธันวาคม 2564 (สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 16:14:002021-12-17
1005-มค 0032.002/ว 41722021-12-17ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 16:04:002021-12-17
1006-มค 0032.002/ว 41652021-12-17ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 14:08:002021-12-17
1007-มค 0032.002/ว 41642021-12-17ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 14:06:002021-12-17
1008-มค 0032.002/ว 41622021-12-17ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 14:00:002021-12-17
1009-มค 0032.003/ว 41662021-12-17แจ้งเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 3/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-21 08:43:002021-12-21
1010-มค 0032.001.5/ว 41462021-12-16ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-16 10:36:002021-12-16
1011-มค 0032.001.5/ว 41452021-12-16ุ่ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มฯ2021-12-16 10:32:002021-12-16
1012-มค 0032.002/ว 41392021-12-16ขอเชิญเข้าอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-16 08:54:002021-12-16
1013-มค 0032.002/ว 41272021-12-15ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 09:02:002021-12-15
1014-มค 0032.010/ว 41342021-12-15ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-15 10:38:002021-12-15
1015-มค 0032.001.4/ว 41332021-12-15แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 10:02:002021-12-15
1016-มค 0032.001.3/ว 41322021-12-15ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 09:41:002021-12-15
1017-มค 0032.001.3/ว 41312021-12-15บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 09:39:002021-12-15
1018-มค 0032.001.3/ว 41302021-12-15การเพิกถอนรายชื่อนายนพพร คงธนขันติธร ออกจากเป็นผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-15 09:36:002021-12-15
1019-มค 0032.001.3/ว 41282021-12-15ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่อายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรไทย ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 09:06:002021-12-15
1020-มค 0032.014/ว 41362021-12-15ขอส่งคำสั่งและกำหนดการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-15 15:00:002021-12-16