หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 161 ถึง 180 จาก 3,432 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
161-มค 0033.003/ว 9532022-03-25ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 14:41:002022-03-28
162-มค 0033.003/ว 9262022-03-24กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:42:002022-03-24
163-มค 0033.003/ว 9252022-03-24แจ้งอาสาสมัครสามัญ พอ.สว รับบัตรสมาชิก พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:40:002022-03-24
164-มค 0033.003/ว 9242022-03-24แจ้งอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. รับผ้าตัดเสื้อเครื่องแบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:38:002022-03-24
165-มค 0033.002/ว 9292022-03-24ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 14:00:002022-03-24
166-มค 0033.002/ว 9282022-03-24ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 13:59:002022-03-24
167-มค 0032.301/09/3562022-03-24ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดุนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-03-29 09:40:002022-03-29
168-มค 0033.010/ว 9072022-03-23ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 10:43:002022-03-23
169-มค 0033.002/ว 9042022-03-23สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 09:48:002022-03-23
170-มค 0033.002/ว 9032022-03-23ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-23 09:46:002022-03-23
171-มค 0033.003/ว 9172022-03-23ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 15:16:002022-03-23
172-มค 0033.010/ว 9152022-03-23แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 14:54:002022-03-23
173-มค 0033.010/ว 9152022-03-23แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 14:54:002022-03-23
174-มค 0033.002/ว 8902022-03-22ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของกองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-22 11:29:002022-03-22
175-มค 0033.002/ว 8892022-03-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป) ปรำจะเดือนมีนาคม 2565 (สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-03-22 11:26:002022-03-23
176-มค 0032.001.5/ว 8712022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 15:05:002022-03-21
177-มค 0032.001.5/ว 8702022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 15:04:002022-03-21
178-มค 0032.001.5/ว 8692022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 15:01:002022-03-21
179-มค 0032.001.5/ว 8682022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 14:50:002022-03-21
180-0018.2/ว4811/ว2022-03-21การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคงจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-03-23 11:00:002022-03-23