หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 121 ถึง 140 จาก 3,432 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
121-มค 0033.001.5/ว 10502022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:49:002022-04-05
122-มค 0033.001.5/ว 10492022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:45:002022-04-05
123-มค 0033.001.5/ว 10482022-04-05ขอส่งเสาเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทึุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:39:002022-04-05
124-มค 0033.001.5/ว 10472022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:34:002022-04-05
125-มค 0033.009/ว 10602022-04-05แจ้งเลื่อนการประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-05 15:40:002022-04-05
126-มค 0033.005/ว 10462022-04-05ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ท ุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:28:002022-04-05
127-มค 0033.005/ว 10452022-04-05ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:25:002022-04-05
128-มค 0033.001.5/ว 10632022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-05 15:57:002022-04-05
129-มค 0033.002/ว 10292022-04-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 09:46:002022-04-04
130-มค 0033.002/ว 10272022-04-04ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 09:41:002022-04-04
131-มค 0033.012/ว 10362022-04-04แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 16:14:002022-04-04
132-มค 0033.001.3/ว 10342022-04-04การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 15:13:002022-04-04
133-มค 0033.001.3/ว 10332022-04-04แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 15:10:002022-04-04
134-มค 0033.001.4/ว 10242022-04-01แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสองทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-01 15:01:002022-04-04
135-มค 0033.012/ว 10082022-03-31การย้ายภายในจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:24:002022-03-31
136-มค 0033.002/ว 10072022-03-31สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:13:002022-03-31
137-มค 0033.002/ว 10152022-03-31ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:52:002022-03-31
138-มค 0033.002/ว 10142022-03-31ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากล่มงานฯ2022-03-31 10:50:002022-03-31
139-มค 0033.002/ว 10152022-03-31ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:56:002022-03-31
140-มค 0033.005/ว 10172022-03-31ขอเชิญระชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กปทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 13:56:002022-03-31