หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 261 ถึง 280 จาก 3,546 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
261-มค 0033.001.5/ว 9982022-03-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:22:002022-03-30
262-มค 0033.001.3/ว 9992022-03-30มอบอำนาจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:28:002022-03-30
263-สธ 0232.04/ว11002022-03-30ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-03-31 09:23:002022-03-31
264-มค 0033.012/ว 9792022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หไัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-31 09:18:002022-03-31
265-มค 0033.012/ว 9802022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-31 09:18:002022-03-31
266-มค 0033.012/ว 9782022-03-30หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ.ทุแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-31 09:17:002022-03-31
267-มค 0033.001.5/ว 9682022-03-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-28 15:24:002022-03-29
268-มค 0033.001.5/ว 9672022-03-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-28 15:22:002022-03-29
269-มค 0033.001.5/ว 9392022-03-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง หัวหน้ากุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-25 10:06:002022-03-25
270-มค 0033.001.5/ว 9412022-03-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-03-25 10:05:002022-03-25
271-มค 0033.001.5/ว 9402022-03-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-03-25 10:00:002022-03-25
272-มค 0033.002/ว 9422022-03-25ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนเมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 11:15:002022-03-25
273-มค 0033.007/ว 9502022-03-25ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 14:08:002022-03-28
274-มค 0033.003/ว 9532022-03-25ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 14:41:002022-03-28
275-มค 0033.003/ว 9262022-03-24กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:42:002022-03-24
276-มค 0033.003/ว 9252022-03-24แจ้งอาสาสมัครสามัญ พอ.สว รับบัตรสมาชิก พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:40:002022-03-24
277-มค 0033.003/ว 9242022-03-24แจ้งอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. รับผ้าตัดเสื้อเครื่องแบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:38:002022-03-24
278-มค 0033.002/ว 9292022-03-24ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 14:00:002022-03-24
279-มค 0033.002/ว 9282022-03-24ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 13:59:002022-03-24
280-มค 0032.301/09/3562022-03-24ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดุนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-03-29 09:40:002022-03-29