หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 181 ถึง 200 จาก 3,432 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
181-มค 0032.001.3/ว 8492022-03-18บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-18 11:00:002022-03-18
182-มค 0032.002/ว 8282022-03-17ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-17 14:20:002022-03-17
183-มค 0032.002/ว 8272022-03-17ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-17 14:18:002022-03-17
184-มค 0032.003/ว 8292022-03-17แจ้งเลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-17 14:22:002022-03-17
185-มค 0032.002/ว 8102022-03-16ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-16 10:43:002022-03-17
186-มค 0032.007/ว44912022-03-16ขอแจ้งมาตรการตรวจ ATK ในพื้นที่ Covid Free Settingสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-16 10:09:002022-03-17
187-มค 0032.005/ว 8022022-03-16แจ้งการโอนเงิน CF สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-16 09:21:002022-03-17
188-มค 0032.002/ว 8012022-03-16สรุปการเบิกจ่ายงบประมารตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-16 09:18:002022-03-17
189-มค 0032.002/ว 7932022-03-15ขอส่งคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ KPLs ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-15 09:18:002022-03-15
190-มค 0032.002/ว 7712022-03-11ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-11 10:35:002022-03-11
191-มค 0032.012/ว 7722022-03-11ขอเชิญเสนอชื่อรับการคัดเลือกรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทเรนทร ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-11 13:25:002022-03-11
192-มค 0032.001.3/ว 7772022-03-11ขอส่งหนังสือประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใข้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-11 15:46:002022-03-14
193-มค 0032.002/ว 7642022-03-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 15:00:002022-03-10
194-มค 0032.002/ว 7592022-03-10ขอส่งขอสั่งการและรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 14:06:002022-03-10
195-มค 0032.002/ว 7662022-03-10ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 15:03:002022-03-10
196-มค 0032.002/ว 7652022-03-10ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ ห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 15:02:002022-03-10
197-มค 0032.002/ว 7382022-03-09สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 13:46:002022-03-09
198-มค 0032.012/ว 7392022-03-09รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 11:00:002022-03-09
199-มค 0032.012/ว 7372022-03-09รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 10:59:002022-03-09
200-มค 0032.002/ว 7432022-03-09การประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยของพื้นที่ Risk Asseddmentสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 13:46:002022-03-09