หนังสือลงรับทั้งหมด

ทั้งหมด 3,546 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0033.002/ว 18772022-06-22ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมหลักสูตร รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-22 09:54:002022-06-22
2-มค 0033.009/ว 18752022-06-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Digital Health Station ในชุมชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-22 09:15:002022-06-22
3-มค 0033.002/8372022-06-21ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบขอยกเว้นการรับรองฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-06-21 09:22:002022-06-21
4-มค 0033.009/8392022-06-21ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักบริหารจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-06-21 10:50:002022-06-21
5-มค 0033.001.5/ว 18612022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 10:09:002022-06-21
6-มค 0033.001.5/ว 18602022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 10:07:002022-06-21
7-มค 0033.001.5/ว 18592022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 10:05:002022-06-21
8-มค 0033.001.5/ว 18582022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 10:00:002022-06-21
9-มค 0033.001.5/ว 18572022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:58:002022-06-21
10-มค 0033.001.5/ว 18562022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:55:002022-06-21
11-มค 0033.001.5/ว 18552022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:53:002022-06-21
12-มค 0033.001.5/ว 18542022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:52:002022-06-21
13-มค 0033.001.5/ว 18532022-06-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 09:50:002022-06-21
14-มค 0033.00/ว 18662022-06-21แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 14:58:002022-06-22
15-มค 0033.002/ว 18392022-06-20ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-20 13:18:002022-06-20
16-มค 0033.009/8342022-06-20ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักบริหารจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้องรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-06-20 16:28:002022-06-21
17-มค 0033.001.3/ว 18472022-06-20แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-06-20 14:45:002022-06-21
18-มค 0033.001.3/ว 18462022-06-20บัญชีนวตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติ่ม พฤษภาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุมงาน ทุกกลุ่งาน2022-06-20 14:38:002022-06-21
19-มค 0033.001.3/ว 18452022-06-20แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุมงาน ทุกกลุ่มงาน2022-06-20 14:33:002022-06-21
20-มค 0033.00/ว 18032022-06-17ข้อส่ังการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 08:45:002022-06-17
21-มค 0033.002/ว 18022022-06-17ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 08:41:002022-06-17
22-มค 0033.001.5/ว 18192022-06-17การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก GECCสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 10:35:002022-06-17
23-มค 0033.001.5/ว 18182022-06-17เชิญชวน รักษ์สิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน ปลูกต้นหญ้ากระดุมทองเพื่อเฉลิมพระเกีรติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 10:32:002022-06-17
24-มค 0033.001.5/ว 18242022-06-17การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป้นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ2022-06-17 11:58:002022-06-17
25-มค 0033.013/ว 18262022-06-17แจ้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่องแนวทางการควบคุมเหตุรำคาญการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 15:46:002022-06-17
26-มค 0033.002/ว 17902022-06-16ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-16 08:58:002022-06-16
27-มค 0033.002/ว 17912022-06-16ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-16 09:01:002022-06-16
28-มค 0033.001.1/ว 17952022-06-16แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพด้านบริหาร (พบส.บริหาร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ./หัวหน้ากลุมงาน2022-06-16 10:47:002022-06-16
29-มค 0033.00/ว 17992022-06-16ขอส่งรายงานการประชุมพิจารณาอนุมัติเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.เชียงยืนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-16 14:17:002022-06-16
30-มค 0033.002/ว 17842022-06-15ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-15 09:03:002022-06-15
31-มค 0033.002/ว 17832022-06-15ขอเชิญเข้าร่วมตามแผนติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-15 08:59:002022-06-15
32-มค 0033.007/ว 17872022-06-15ขอเชิญรับบริจากวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-06-15 10:23:002022-06-15
33-มค 0033.010/ว 17882022-06-15ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-06-15 13:39:002022-06-15
34-มค 0033.002/ว 17832022-06-15ขอเชิญเข้าร่วมตามแผนติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-21 11:37:002022-06-21
35-มค 0033.002/ว 17632022-06-14ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-14 10:18:002022-06-14
36-มค 0033.012/ว 17792022-06-14ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-14 16:15:002022-06-15
37-มค 0033.002/ว 17422022-06-13จัดทำ/ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 09:07:002022-06-13
38-มค 0033.001.5/ว 17562022-06-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 14:48:002022-06-13
39-มค 0033.001.5/ว 17552022-06-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 14:46:002022-06-13
40-มค 0033.012/ว 17522022-06-13รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 11:31:002022-06-13
41-มค 0033.012/ว 17502022-06-13รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-13 11:28:002022-06-13
42-มค 0033.002/ว 17412022-06-13ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-16 13:35:002022-06-16
43-มค 0033.002/ว 17412022-06-13ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-16 14:31:002022-06-16
44-มค 0033.014/ว 17242022-06-10ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพทีมประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 09:10:002022-06-10
45-มค 0033.002/ว 17272022-06-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-10 09:44:002022-06-10
46-มค 0033.001.5/ว 17382022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:54:002022-06-10
47-มค 0033.001.5/ว 17372022-06-10ขอส่งสำนเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:52:002022-06-10
48-มค 0033.001.5/ว 17362022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:51:002022-06-10
49-มค 0033.001.5/ว 17352022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:49:002022-06-10
50-มค 0033.001.5/ว 17342022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:47:002022-06-10
51-มค 0033.001.5/ว 17332022-06-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-10 14:46:002022-06-10
52-มค 0033.002/ว 17042022-06-09ขอส่ง(ร่าง)รายงานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 08:35:002022-06-09
53-มค 0033.002/ว 17032022-06-09ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 08:32:002022-06-09
54-มค 0033.002/ว 17022022-06-09ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 08:30:002022-06-09
55-มค 0033.002/ว 17012022-06-09ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 08:28:002022-06-09
56-มค 0033.012/ว 17152022-06-09ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-09 11:12:002022-06-09
57-มค 0033.002/ว 16862022-06-08ขอส่งสรุปผู้บริหารและข้อส่ังการการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-08 09:18:002022-06-08
58-มค 0033.002/ว 16852022-06-08ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 09:16:002022-06-08
59-มค 0033.002/ว 16842022-06-08แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 09:14:002022-06-08
60-มค 0033.002/ว 16832022-06-08(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 09:10:002022-06-08
61-มค 0033.002/ว 16952022-06-08สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 15:13:002022-06-08
62-มค 0033.002/ว 16922022-06-08ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 14:24:002022-06-08
63-มค 0033.003/ว 16962022-06-08แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 9/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-08 15:32:002022-06-08
64-มค 0033.003/ว 16722022-06-07ขอแจ้งเลื่อนกาประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 11:27:002022-06-07
65-มค 0033.001.5/ว 16712022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:42:002022-06-07
66-มค 0033.001.5/ว 16702022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:40:002022-06-07
67-มค 0033.001.5/ว 16692022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:38:002022-06-07
68-มค 0033.001.5/ว 16682022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:36:002022-06-07
69-มค 0033.001.5/ว 16672022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:34:002022-06-07
70-มค 0033.001.5/ว 16662022-06-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 10:32:002022-06-07
71-มค 0033.001.3/ว 16642022-06-07ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 09:19:002022-06-07
72-มค 0033.001.1/ว 16772022-06-07ประกาศปรับเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-07 15:13:002022-06-07
73-มค 0033.002/ว 16782022-06-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-08 08:43:002022-06-08
74-มค 0033.001.1/ว 16502022-06-06ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมเคราพธงชาติ สำนักงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-06 14:01:002022-06-06
75-มค 0033.002/ว 16512022-06-06แจ้งเป้าหมายผลงานวิชาการของหน่วยงนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับ CUP ปี 2565 ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-06 14:14:002022-06-06
76-มค 0033.002/ว 16552022-06-06ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-06 15:07:002022-06-06
77-มค 0033.002/ว 16542022-06-06ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-06 15:04:002022-06-06
78-มค 0033.001.1/ว 16162022-06-02ขอส่งคำสั่งแต่ตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-06-02 10:21:002022-06-02
79-มค 0033.002/ว 16422022-06-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-02 16:12:002022-06-02
80-มค 0033.009/ว 16262022-06-02ขอเชิญเข้าร่วมประชุมำิจารณษอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดเครื่องไตเทียมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-02 13:42:002022-06-02
81-มค 0033.003/ว 16362022-06-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-02 15:39:002022-06-02
82-มค 0033.002/7382022-06-02ขอรับการสนับสนุนการตรวจคัดกรอง COVID 19 ด้วยวิธี RT-PCR ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค2022-06-02 16:28:002022-06-06
83-มค 0033.002/ว 16092022-06-01สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-01 15:51:002022-06-02
84-มค 0033.002/ว 15982022-06-01ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-01 13:51:002022-06-02
85-มค 0033.001.5/ว 15952022-06-01ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-06-01 09:05:002022-06-02
86-มค 0033.002/ว 15792022-05-31ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-31 08:58:002022-05-31
87-มค 0033.001.3/ว 15912022-05-31ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-31 14:29:002022-05-31
88-มค 0033.002/ว 15902022-05-31ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-31 13:30:002022-05-31
89-มค 0033.002/ว 15632022-05-30ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำและการส่งผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-05-30 08:41:002022-05-30
90-มค 0033.001.5/ว 15712022-05-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-30 14:13:002022-05-30
91-มค 0033.001.5/ว 15702022-05-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-30 14:11:002022-05-30
92-มค 0033.007/ว 15542022-05-27ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-27 13:30:002022-05-27
93-มค 0033.002/ว 15532022-05-27ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-27 13:22:002022-05-27
94-มค 0033.012/ว 15412022-05-27ขอประชาสัมพันธ์ร่วมจัดกิจกรรม Happy MOPH DIY ทำผีเสื้อจากผ้าไหมฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-27 09:15:002022-05-27
95-มค 0033.002/ว 15492022-05-27สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-27 10:06:002022-05-27
96-มค 0033.001.3/ว 15602022-05-27แจ้งประกาศใช้บัญชีรายการคุรุภัณฑ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-05-27 15:47:002022-05-27
97-มค 0033.002/ว 15302022-05-26ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 09:16:002022-05-26
98-มค 0033.002/ว 15332022-05-26ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 10:03:002022-05-26
99-มค 0033.001.5/ว 15402022-05-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 14:05:002022-05-26
100-มค 0033.001.5/ว 15392022-05-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 14:02:002022-05-26
101-มค 0033.001.5/ว 15382022-05-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-26 14:01:002022-05-26
102-มค 0033.001.5/ว 15372022-05-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-26 13:58:002022-05-26
103-มค 0033.002/ว 15102022-05-25ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-25 09:01:002022-05-25
104-มค 0033.002/ว 15082022-05-25ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-25 08:58:002022-05-25
105-มค 0033.001.3/ว 15282022-05-25ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-25 13:59:002022-05-25
106-มค 0033.006/ว 15222022-05-25ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างคามรอบรู้ด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนักวิชาการสาธารณสุข/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-25 10:34:002022-05-25
107-มค 0033.007/ว 15202022-05-25ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-25 10:18:002022-05-25
108-มค 0033.010/ว 15182022-05-25ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-25 10:10:002022-05-25
109-มค 0033.012/ว 15022022-05-24ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-24 10:23:002022-05-24
110-มค 0033.002/ว 14982022-05-23ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด Dream Team PMQAสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-23 14:03:002022-05-23
111-มค 0033.003/ว 14702022-05-20แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 8/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 09:30:002022-05-20
112-มค 0033.002/ว 14862022-05-20ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 13:47:002022-05-20
113-มค 0033.002/ว 14872022-05-20ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 13:49:002022-05-20
114-มค 0033.001.1/ว 14892022-05-20ขอเชิญจัดกิจกรรมโครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 14:02:002022-05-20
115-มค 0033.001.5/ว 14952022-05-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 16:06:002022-05-23
116-มค 0033.001.5/ว 14942022-05-20ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-20 16:04:002022-05-23
117-มค 0033.002/ว 14522022-05-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-19 11:40:002022-05-19
118-มค 0033.001.5/ว 14512022-05-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-19 10:11:002022-05-19
119-มค 0033.00/ว 14502022-05-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-19 10:07:002022-05-19
120-มค 0033.002/ว 14352022-05-18สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 10:48:002022-05-18
121-มค 0033.002/ว 14302022-05-18แจ้งกำหนดการและขอเชิญตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 7 กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 10:13:002022-05-18
122-มค 0033.301/09/2422022-05-18ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนรพ.นาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-05-18 09:44:002022-05-18
123-มค 0033.001.3/ว 14402022-05-18แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 13:05:002022-05-18
124-มค 0033.005/ว 14422022-05-18ขอส่งแผนเงินบำรุง Planfin ปรับครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 16:14:002022-05-18
125-มค 0033.002/ว 14482022-05-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-18 16:39:002022-05-19
126-มค 0033.002/ว 14462022-05-18ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-23 09:30:002022-05-23
127-มค 0033.001.5/ว 14222022-05-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-17 13:39:002022-05-17
128-มค 0033.001.5/ว 14212022-05-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-17 13:36:002022-05-17
129-มค 0033.002/ว 14242022-05-17ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-17 14:46:002022-05-18
130-มค 0033.012/ว 14262022-05-17ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-17 15:05:002022-05-18
131-มค 0033.002/ว 14032022-05-12ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-12 14:43:002022-05-12
132-มค 0033.002/ว 14042022-05-12ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-12 14:45:002022-05-12
133-มค 0033.002/ว 14112022-05-12ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-12 15:41:002022-05-17
134-มค 0033.002/ว 13892022-05-11สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-11 15:25:002022-05-11
135-มค 0033.001.5/ว 13872022-05-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-11 15:16:002022-05-11
136-มค 0033.003/ว 13812022-05-11ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-05-12 15:32:002022-05-17
137-มค 0033.002/ว 13622022-05-10ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:34:002022-05-10
138-มค 0033.004/ว 13612022-05-10ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:30:002022-05-10
139-มค 0033.001.5/ว 13642022-05-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:44:002022-05-10
140-มค 0033.001.5/ว 13632022-05-10ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-10 09:36:002022-05-10
141-มค 0033.002/ว 13442022-05-09ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 10:17:002022-05-09
142-มค 0033.002/ว 13432022-05-09แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 09:51:002022-05-09
143-มค 0033.001.4/ว 13582022-05-09ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก Infographic คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 16:14:002022-05-10
144-มค 0033.003/ว 13282022-05-06ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMSสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.บรบือ//หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-06 13:46:002022-05-06
145-มค 0033.001.3/ว 13262022-05-06ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-06 09:27:002022-05-06
146-มค 0033.001.1/ว 13372022-05-06ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 10:35:002022-05-09
147-มค 0033.001.1/ว 13392022-05-06ขอเชิญประชุม Morning Brief หัวหน้ากลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-09 10:34:002022-05-09
148-มค 0033.005/ว 13212022-05-05ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 14:52:002022-05-05
149-มค 0033.001.5/ว 13202022-05-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-05-05 14:50:002022-05-05
150-มค 0033.001.5/ว 13192022-05-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 14:46:002022-05-05
151-มค 0033.001.5/ว 13182022-05-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 14:43:002022-05-05
152-มค 0033.002/ว 13152022-05-05การมอบหมายความรับผิดชอบและการจัดทำแผน การดำเนินกิจกรรมของแผน และมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 สู่โรคประจำถิ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 11:25:002022-05-05
153-มค 0033.014/ว 13112022-05-05แจ้งการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนางานปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-05-05 09:15:002022-05-05
154-มค 0033.002/ว 12852022-04-29ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 09:32:002022-04-29
155-มค 0033.002/ว 12842022-04-29ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 09:29:002022-04-29
156-มค 0033.001.5/ว 12882022-04-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 09:38:002022-04-29
157-มค 0033.001.2/ว 12802022-04-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 08:53:002022-04-29
158-มค 0033.012/ว 12942022-04-29ขอส่งสรุปข้อมูลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้กลุ่มงานฯ2022-04-29 14:18:002022-04-29
159-มค 0033.00/ว 12922022-04-29ขอเชิญปนระชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-04-29 13:09:002022-04-29
160-มค 0033.001.1/10652022-04-29ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-04-29 13:06:002022-04-29
161-มค 0033.001.3/ว 12912022-04-29บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 10:49:002022-04-29
162-มค 0033.001.3/ว 12902022-04-29แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 10:47:002022-04-29
163-มค 0033.001.1/ว 12962022-04-29ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-29 15:44:002022-04-29
164-มค 0033.301/05/11892022-04-28สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565รพ.โกสุมพิสัยสสจ.มค.2022-04-28 11:13:002022-04-28
165-มค 0033.002/ว 12792022-04-28ขอส่งแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด19 สู่โรคประจำถิ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 16:19:002022-04-28
166-มค 0033.002/ว 12782022-04-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.แห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 16:17:002022-04-28
167-มค 0033.002/ว 12762022-04-28รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 16:11:002022-04-28
168-มค 0033.002/ว 12732022-04-28ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-28 14:52:002022-04-28
169-มค 0033.001.2/ว 12392022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 08:57:002022-04-27
170-มค 0033.002/ว 12612022-04-27สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 16:06:002022-04-27
171-มค 0033.001.5/ว 12602022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 15:06:002022-04-27
172-มค 0033.001.5/ว 12592022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 15:02:002022-04-27
173-มค 0033.001.5/ว 12582022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 15:00:002022-04-27
174-มค 0033.001.5/ว 12572022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 14:58:002022-04-27
175-มค 0033.001.5/ว 12562022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 14:56:002022-04-27
176-มค 0033.001.5/ว 12542022-04-27ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-27 14:54:002022-04-27
177-มค 0033.002/ว 12502022-04-27การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-27 14:20:002022-04-27
178-สธ 0232.02/ว13842022-04-27ขอเชิญประชุมฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-04-27 10:23:002022-04-27
179-มค 0033.002/ว 12412022-04-27แจ้งกำหนดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน/เลขา2022-04-27 09:21:002022-04-27
180-มค 0033.002/ว 12312022-04-26ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-26 14:08:002022-04-26
181-มค 0033.002/ว 12332022-04-26ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน กวป ประจำเดือนเมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-26 15:16:002022-04-26
182-มค 0033.001.1/ว 12322022-04-26ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-26 14:31:002022-04-26
183-สธ 0212/ว90432022-04-26ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2565สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-04-28 11:03:002022-04-28
184-มค 0033.002/ว 12082022-04-25ข้อสั่งในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 09:57:002022-04-25
185-มค 0033.00/ว 12072022-04-25ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 09:55:002022-04-25
186-มค 0033.005/ว 12102022-04-25การตรวจสอบแผนงนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 10:05:002022-04-25
187-มค 0033.001.5/ว 12192022-04-25ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 13:57:002022-04-25
188-มค 0033.002/ว 12132022-04-25ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-25 13:28:002022-04-25
189-มค 0033.003/ว 11932022-04-22แจ้งการออกปฏิบัติเงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 7/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-22 09:15:002022-04-22
190-มค 0033.001.3/ว 11922022-04-22สำรวจความชำรุดบกพร่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 23 รายการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-22 09:05:002022-04-22
191-มค 0033.001.4/ว 12042022-04-22การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-22 14:22:002022-04-22
192-มค 0033.001.4/ว 12032022-04-22การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอง.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-22 14:19:002022-04-22
193-มค 0033.009/ว 11982022-04-22ขอส่งรายงานการประชุมพิจารณาอนุมัติเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.พยัคฆภูมิพิสัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าฯ2022-04-22 13:30:002022-04-22
194-มค 0033.001.5/ว 11812022-04-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-04-21 10:48:002022-04-21
195-มค 0033.001.5/ว 11802022-04-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-04-21 10:47:002022-04-21
196-มค 0033.001.5/ว 11792022-04-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-04-21 10:45:002022-04-21
197-มค 0033.012/ว 11782022-04-21เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อย้ายโอน และเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป แลประเภทวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 10:09:002022-04-21
198-มค 0033.005/ว 11772022-04-21ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 09:21:002022-04-21
199-มค 0033.005/ว 11762022-04-21ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 09:19:002022-04-21
200-มค 0033.006/ว 11842022-04-21ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-21 11:29:002022-04-21
201-มค 0033.010/ว 11702022-04-20ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 13:37:002022-04-20
202-มค 0033.002/ว 11722022-04-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:38:002022-04-20
203-มค 0033.012/ว 11712022-04-20การใช้คำนำหน้านามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:34:002022-04-20
204-มค 0033.002/ว 11732022-04-20สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-20 14:41:002022-04-20
205-มค 0033.002/ว 11552022-04-19ขอส่งรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ PA และประเด็นมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:03:002022-04-19
206-มค 0033.002/ว 11542022-04-19ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเขตสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:00:002022-04-19
207-มค 0033.001.2/ว 11592022-04-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-04-19 13:04:002022-04-19
208-มค 0033.002/ว 11622022-04-19ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 16:17:002022-04-20
209-มค 0033.010/ว 11332022-04-18มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 09:06:002022-04-18
210-มค 0033.012/ว 11402022-04-18ข้อหารือการรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 11:33:002022-04-18
211-มค 0033.00/ว 11462022-04-18ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 15:29:002022-04-18
212-มค 0033.002/ว 11452022-04-18ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-18 15:27:002022-04-18
213-มค 0033.005/ว 11142022-04-12ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนระบบจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงานยุทธศาสตร์น/คุรภาพฯ/คุ้มครองฯ/ส่งเสริมฯ/ควบคุมโรค/ทันตฯ/โรคไม่ติดต่อ/แผนไทย/สสม2022-04-12 12:43:002022-04-12
214-มค 0033.002/ว 11102022-04-12การเตรียมความพร้อมการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-04-12 10:05:002022-04-12
215-มค 0033.002/ว 11202022-04-12ขอให้รายงานผลการดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-12 14:06:002022-04-12
216-มค 0033.002/ว 11212022-04-12ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-04-12 14:13:002022-04-18
217-มค 0033.002/ว 11192022-04-12ขอสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-12 14:05:002022-04-18
218-มค 0033.003/ว 11262022-04-12ส่งบัญชีมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-19 10:10:002022-04-19
219-มค 0033.002/ว 10982022-04-11แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 2/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 10:55:002022-04-11
220-มค 0033.001.2/ว 11032022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 14:31:002022-04-11
221-มค 0033.001.2/ว 11022022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 14:25:002022-04-11
222-มค 0033.001.2/ว 11012022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 14:23:002022-04-11
223-มค 0033.001.2/ว 10992022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวกลุ่มงานฯ2022-04-11 14:19:002022-04-11
224-มค 0033.001.2/ว 11002022-04-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-11 14:21:002022-04-11
225-มค 0033.301/09/4082022-04-11ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนรพ.นาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-04-12 13:52:002022-04-12
226-มค 0033.002/ว 10952022-04-08ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-08 14:22:002022-04-11
227-มค 0033.001.4/ว 10682022-04-07เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้องฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-07 09:13:002022-04-11
228-มค 0033.001.5/ว 10672022-04-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-07 09:06:002022-04-11
229-มค 0033.001.5/ว 10552022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 11:12:002022-04-05
230-มค 0033.001.5/ว 10542022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 11:06:002022-04-05
231-มค 0033.001.5/ว 10532022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 11:02:002022-04-05
232-มค 0033.001.5/ว 10522022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:59:002022-04-05
233-มค 0033.00/ว 10512022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:56:002022-04-05
234-มค 0033.001.5/ว 10502022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:49:002022-04-05
235-มค 0033.001.5/ว 10492022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:45:002022-04-05
236-มค 0033.001.5/ว 10482022-04-05ขอส่งเสาเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทึุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:39:002022-04-05
237-มค 0033.001.5/ว 10472022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:34:002022-04-05
238-มค 0033.009/ว 10602022-04-05แจ้งเลื่อนการประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-05 15:40:002022-04-05
239-มค 0033.005/ว 10462022-04-05ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ท ุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:28:002022-04-05
240-มค 0033.005/ว 10452022-04-05ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-04-05 10:25:002022-04-05
241-มค 0033.001.5/ว 10632022-04-05ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-05 15:57:002022-04-05
242-มค 0033.002/ว 10292022-04-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 09:46:002022-04-04
243-มค 0033.002/ว 10272022-04-04ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 09:41:002022-04-04
244-มค 0033.012/ว 10362022-04-04แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 16:14:002022-04-04
245-มค 0033.001.3/ว 10342022-04-04การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 15:13:002022-04-04
246-มค 0033.001.3/ว 10332022-04-04แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-04 15:10:002022-04-04
247-มค 0033.001.4/ว 10242022-04-01แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสองทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-04-01 15:01:002022-04-04
248-มค 0033.012/ว 10082022-03-31การย้ายภายในจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:24:002022-03-31
249-มค 0033.002/ว 10072022-03-31สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:13:002022-03-31
250-มค 0033.002/ว 10152022-03-31ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:52:002022-03-31
251-มค 0033.002/ว 10142022-03-31ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากล่มงานฯ2022-03-31 10:50:002022-03-31
252-มค 0033.002/ว 10152022-03-31ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 10:56:002022-03-31
253-มค 0033.005/ว 10172022-03-31ขอเชิญระชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กปทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 13:56:002022-03-31
254-มค 0033.009/ว 10162022-03-31ขอเชิญประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-31 13:50:002022-03-31
255-มค 0033.012/ว 9802022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-30 09:59:002022-03-30
256-มค 0033.012/ว 9792022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หไัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-30 09:53:002022-03-30
257-มค 0033.012/ว 9782022-03-30หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ.ทุแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-30 09:48:002022-03-30
258-มค 0033.001.5/ว 9952022-03-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:15:002022-03-30
259-มค 0033.001.5/ว 9962022-03-30รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:18:002022-03-30
260-มค 0033.001.1/ว 9972022-03-30ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:20:002022-03-30
261-มค 0033.001.5/ว 9982022-03-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:22:002022-03-30
262-มค 0033.001.3/ว 9992022-03-30มอบอำนาจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-30 15:28:002022-03-30
263-สธ 0232.04/ว11002022-03-30ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-03-31 09:23:002022-03-31
264-มค 0033.012/ว 9792022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หไัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-31 09:18:002022-03-31
265-มค 0033.012/ว 9802022-03-30หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-31 09:18:002022-03-31
266-มค 0033.012/ว 9782022-03-30หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ.ทุแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-31 09:17:002022-03-31
267-มค 0033.001.5/ว 9682022-03-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-28 15:24:002022-03-29
268-มค 0033.001.5/ว 9672022-03-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-28 15:22:002022-03-29
269-มค 0033.001.5/ว 9392022-03-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง หัวหน้ากุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-25 10:06:002022-03-25
270-มค 0033.001.5/ว 9412022-03-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-03-25 10:05:002022-03-25
271-มค 0033.001.5/ว 9402022-03-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงาน2022-03-25 10:00:002022-03-25
272-มค 0033.002/ว 9422022-03-25ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนเมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 11:15:002022-03-25
273-มค 0033.007/ว 9502022-03-25ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 14:08:002022-03-28
274-มค 0033.003/ว 9532022-03-25ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-25 14:41:002022-03-28
275-มค 0033.003/ว 9262022-03-24กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:42:002022-03-24
276-มค 0033.003/ว 9252022-03-24แจ้งอาสาสมัครสามัญ พอ.สว รับบัตรสมาชิก พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:40:002022-03-24
277-มค 0033.003/ว 9242022-03-24แจ้งอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. รับผ้าตัดเสื้อเครื่องแบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 11:38:002022-03-24
278-มค 0033.002/ว 9292022-03-24ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 14:00:002022-03-24
279-มค 0033.002/ว 9282022-03-24ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-24 13:59:002022-03-24
280-มค 0032.301/09/3562022-03-24ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดุนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-03-29 09:40:002022-03-29
281-มค 0033.010/ว 9072022-03-23ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 10:43:002022-03-23
282-มค 0033.002/ว 9042022-03-23สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 09:48:002022-03-23
283-มค 0033.002/ว 9032022-03-23ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-23 09:46:002022-03-23
284-มค 0033.003/ว 9172022-03-23ขอเชิญประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 15:16:002022-03-23
285-มค 0033.010/ว 9152022-03-23แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 14:54:002022-03-23
286-มค 0033.010/ว 9152022-03-23แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-23 14:54:002022-03-23
287-มค 0033.002/ว 8902022-03-22ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของกองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-22 11:29:002022-03-22
288-มค 0033.002/ว 8892022-03-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป) ปรำจะเดือนมีนาคม 2565 (สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-03-22 11:26:002022-03-23
289-มค 0032.001.5/ว 8712022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 15:05:002022-03-21
290-มค 0032.001.5/ว 8702022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 15:04:002022-03-21
291-มค 0032.001.5/ว 8692022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 15:01:002022-03-21
292-มค 0032.001.5/ว 8682022-03-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-21 14:50:002022-03-21
293-0018.2/ว4811/ว2022-03-21การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคงจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-03-23 11:00:002022-03-23
294-มค 0032.001.3/ว 8492022-03-18บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-18 11:00:002022-03-18
295-มค 0032.002/ว 8282022-03-17ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-17 14:20:002022-03-17
296-มค 0032.002/ว 8272022-03-17ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-17 14:18:002022-03-17
297-มค 0032.003/ว 8292022-03-17แจ้งเลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-17 14:22:002022-03-17
298-มค 0032.002/ว 8102022-03-16ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-16 10:43:002022-03-17
299-มค 0032.007/ว44912022-03-16ขอแจ้งมาตรการตรวจ ATK ในพื้นที่ Covid Free Settingสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-16 10:09:002022-03-17
300-มค 0032.005/ว 8022022-03-16แจ้งการโอนเงิน CF สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-16 09:21:002022-03-17
301-มค 0032.002/ว 8012022-03-16สรุปการเบิกจ่ายงบประมารตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-16 09:18:002022-03-17
302-มค 0032.002/ว 7932022-03-15ขอส่งคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ KPLs ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-15 09:18:002022-03-15
303-มค 0032.002/ว 7712022-03-11ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-03-11 10:35:002022-03-11
304-มค 0032.012/ว 7722022-03-11ขอเชิญเสนอชื่อรับการคัดเลือกรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทเรนทร ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-11 13:25:002022-03-11
305-มค 0032.001.3/ว 7772022-03-11ขอส่งหนังสือประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใข้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-11 15:46:002022-03-14
306-มค 0032.002/ว 7642022-03-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 15:00:002022-03-10
307-มค 0032.002/ว 7592022-03-10ขอส่งขอสั่งการและรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 14:06:002022-03-10
308-มค 0032.002/ว 7662022-03-10ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 15:03:002022-03-10
309-มค 0032.002/ว 7652022-03-10ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ ห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-10 15:02:002022-03-10
310-มค 0032.002/ว 7382022-03-09สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 13:46:002022-03-09
311-มค 0032.012/ว 7392022-03-09รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 11:00:002022-03-09
312-มค 0032.012/ว 7372022-03-09รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 10:59:002022-03-09
313-มค 0032.002/ว 7432022-03-09การประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยของพื้นที่ Risk Asseddmentสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 13:46:002022-03-09
314-มค 0032.002/ว 7462022-03-09ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 14:03:002022-03-09
315-มค 0032.002/ว 7352022-03-09ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการรดับอำเภอ ของสสจ.มค ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/หน.กลุ่มงาน2022-03-09 10:42:002022-03-09
316-มค 0032.001.5/ว 7512022-03-09ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-03-09 15:15:002022-03-09
317-มค 0032.00/ว 7502022-03-09ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาย2022-03-09 15:13:002022-03-09
318-มค 0032.001.3/ว 7492022-03-09บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมมกราคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 14:12:002022-03-09
319-มค 0032.001.3/ว 7482022-03-09มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-09 14:10:002022-03-09
320-มค 0032.001.3/ว 7472022-03-09แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 14:08:002022-03-09
321-มค 0032.001.1/ว 7422022-03-09ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-09 11:39:002022-03-09
322-มค 0032.001.5/ว 7182022-03-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.เมือง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-08 08:51:002022-03-08
323-มค 0032.002/ว 7042022-03-07ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนมีนาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-07 11:05:002022-03-07
324-มค 0032.002/2722022-03-07แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-03-07 10:51:002022-03-07
325-มค 0032.002/ว 6732022-03-04ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 10:34:002022-03-04
326-มค 0032.002/ว 6722022-03-04ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 10:32:002022-03-04
327-มค 0032.005/ว 6682022-03-04ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 09:47:002022-03-04
328-มค 0032.007/ว 6642022-03-04ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 09:18:002022-03-04
329-มค 0032.007/ว 6642022-03-04ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 11:31:002022-03-04
330-มค 0032.002/ว 6752022-03-04ขอส่งสรุปรายงานการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 11:53:002022-03-04
331-มค 0032.002/ว 6762022-03-04สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 11:55:002022-03-04
332-มค 0032.005/ว 6682022-03-04ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 15:51:002022-03-04
333-มค 0032.002/ว 6952022-03-04ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-04 16:23:002022-03-04
334-มค 0032.002/ว 6902022-03-04สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสาารคาม ของจังหวัดมหาสารคาม รอบที่1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-03-04 14:55:002022-03-04
335-มค 0032.012/ว 6872022-03-04ขอส่งสำเนาหนังงสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโคงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครองครัว ฯปี 2565 รองที่ 3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-03-04 14:10:002022-03-04
336-มค 0032.00/ว 6912022-03-04ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน 2022-03-04 15:21:002022-03-04
337-มค 0032.001.4/ว 6482022-03-03ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-03 09:37:002022-03-03
338-มค 0032.002/ว 6432022-03-03ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-03 08:54:002022-03-03
339-มค 0032.002/ว 6632022-03-03ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-03 16:36:002022-03-03
340-มค 0032.012/ว 6592022-03-03การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-04 09:37:002022-03-04
341-มค 0032.012/ว 6582022-03-03การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-04 09:36:002022-03-04
342-มค 0032.012/ว 6362022-03-02ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.มหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-02 10:47:002022-03-02
343-มค 0032.012/ว 6272022-03-02เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-02 09:01:002022-03-02
344-มค 0032.005/ว 6252022-03-01ขอเชิญร่วมเสนอหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีด้านคุณภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-03-01 16:15:002022-03-02
345-มค 0032.001.5/ว 6182022-03-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-01 13:38:002022-03-02
346-มค 0032.001.5/ว 6172022-03-01ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-01 13:32:002022-03-02
347-มค 0032.012/ว 6102022-03-01แจ้งให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิ์สมัครสอบและผ่านสอบการคัดเลือกในแต่ละหลักสูตรฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-03-01 09:44:002022-03-02
348-มค 0032.002/ว 5992022-02-28ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 10:50:002022-02-28
349-มค 0032.002/ว 6002022-02-28ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-28 10:55:002022-02-28
350-มค 0032.001.5/ว 6072022-02-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 14:09:002022-02-28
351-มค 0032.001.3/ว 6062022-02-28แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 11:54:002022-02-28
352-มค 0032.001.3/ว 6052022-02-28การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 11:53:002022-02-28
353-มค 0032.001.3/ว 6042022-02-28การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 11:51:002022-02-28
354-มค 0032.001.3/ว 6032022-02-28การจัดสัมมนาทางวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-28 11:49:002022-02-28
355-มค 0032.001.3/ว 6022022-02-28แนวทางปฏิบัติการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-28 11:47:002022-02-28
356-มค 0032.012/ว 5782022-02-25ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-25 10:48:002022-02-25
357-มค 0032.003/ว 5912022-02-25พิธีมอบเข็มพระราชทานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-25 16:17:002022-02-28
358-มค 0032.001.5/ว 5902022-02-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-25 15:38:002022-02-28
359-มค 0032.002/ว 5712022-02-24ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-24 15:46:002022-02-24
360-มค 0032.00/ว 5622022-02-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-24 14:57:002022-02-24
361-มค 0032.00/ว 5402022-02-23รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-23 13:22:002022-02-23
362-มค 0032.001.5/ว 5522022-02-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-23 16:38:002022-02-24
363-มค 0032.001.5/ว 5532022-02-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-23 16:37:002022-02-24
364-มค 0032.00/ว 5452022-02-23พิธีมอบเข็มพระราชทานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-23 14:55:002022-02-24
365-มค 0032.001.5/ว 5522022-02-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-24 14:57:002022-02-24
366-มค 0032.002/ว 5142022-02-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแ่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-22 08:51:002022-02-22
367-มค 0032.012/ว 5192022-02-22รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-22 11:46:002022-02-22
368-มค 0032.001.1/ว 5172022-02-22โครงการประกันอุบัติเหตุบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2022-02-22 10:26:002022-02-22
369-มค 0032.001.3/ว 5342022-02-22ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอง.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-22 15:00:002022-02-22
370-มค 0032.001.3/ว 5332022-02-22ขอเชิญชวนกดติดตาม Facebook COST Thailandสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-22 14:57:002022-02-22
371-มค 0032.002/ว 5012022-02-21ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2022-02-21 12:26:002022-02-21
372-มค 0032.001.5/ว 5062022-02-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-21 13:31:002022-02-21
373-มค 0032.001.5/ว 5052022-02-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-21 13:30:002022-02-21
374-มค 0032.001.5/ว 5042022-02-21ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-21 13:27:002022-02-21
375-มค 0032.001.5/ว 4822022-02-18ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 09:41:002022-02-18
376-มค 0032.012/ว 4812022-02-18รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 09:31:002022-02-18
377-มค 0032.002/ว 4912022-02-18ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 13:42:002022-02-18
378-มค 0032.002/ว 4902022-02-18ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 13:40:002022-02-18
379-มค 0032.002/ว 4892022-02-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-18 13:32:002022-02-18
380-มค 0032.002/ว 4972022-02-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-18 16:37:002022-02-21
381-มค 0032.001.5/ว 4642022-02-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-17 09:45:002022-02-17
382-มค 0032.001.5/ว 4632022-02-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-17 09:43:002022-02-17
383-มค 0032.001.5/ว 4622022-02-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-17 09:41:002022-02-17
384-มค 0032.009/ว 4582022-02-15ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเมทแอมแฟตามีน บุคลากรสังกัด สสจ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 13:30:002022-02-15
385-มค 0032.002/ว 4572022-02-15ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 13:28:002022-02-15
386-มค 0032.00/ว 4562022-02-15ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 13:25:002022-02-15
387-มค 0032.001.5/ว 4482022-02-15ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 10:19:002022-02-15
388-มค 0032.001.5/ว 4472022-02-15ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-15 10:16:002022-02-15
389-มค 0032.012/ว 4362022-02-14แจ้งสรุปข้อมูลและเร่งรัดการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-14 11:55:002022-02-14
390-มค 0032.006/ว 4332022-02-14ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้สุขภาพและร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-14 11:42:002022-02-14
391-มค 0032.00/ว 4152022-02-11ขอเลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-02-11 09:45:002022-02-11
392-มค 0032.002/ว 4272022-02-11แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนออกนิเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.กัทร/สสอ.กันทร/หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน2022-02-11 16:29:002022-02-14
393-มค 0032.002/ว 4162022-02-11ขอเชฺญประชุมและขอส่งกำหนดการการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2022-02-11 11:30:002022-02-14
394-มค 0032.002/ว 3952022-02-10ขอเชิยประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-02-10 09:19:002022-02-10
395-มค 0032.010/ว 4122022-02-10ขอให้ส่งเงินสงเคราะหืสมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-02-10 15:26:002022-02-11
396-มค 0032.002/ว 4052022-02-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-10 14:32:002022-02-11
397-มค 0032.001.4/ว 4002022-02-10แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในในส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-10 09:57:002022-02-11
398-มค 0032.002/ว 4052022-02-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-15 16:22:002022-02-15
399-มค 0032.00/ว 3832022-02-09ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-09 08:49:002022-02-10
400-มค 0032.002/ว 3562022-02-08ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 08:48:002022-02-08
401-มค 0032.002/ว 3572022-02-08ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 08:50:002022-02-08
402-มค 0032.002/ว 3582022-02-08ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 08:52:002022-02-08
403-มค 0032.002/ว 3712022-02-08แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจาชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 13:59:002022-02-08
404-มค 0032.012/ว 3732022-02-08การยื่นใบแสดงความจำนงลาศึกาาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 14:35:002022-02-08
405-มค 0032.002/ว 3752022-02-08ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามเดือนกุมภาพันธ์ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 16:06:002022-02-08
406-มค 0032.002/ว 3742022-02-08ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 16:04:002022-02-08
407-มค 0032.001.3/ว 3802022-02-08แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 16:28:002022-02-10
408-มค 0032.002/ว 3792022-02-08การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-08 16:25:002022-02-10
409-มค 0032.301/05/2772022-02-07สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาลโกสุมพิสัยสสจ.มค.2022-02-07 10:17:002022-02-07
410-มค 0032.012/ว 3522022-02-07การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในจังหวััดมหาสารคาม รอบการประเมินที่ 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-07 13:58:002022-02-07
411-มค 0032.002/ว 3332022-02-04แจ้งกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.กันทรวิชัย/สสอ.กันทรวิชัย/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-04 08:59:002022-02-04
412-มค 0032.001.5/ว 3472022-02-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-04 15:39:002022-02-07
413-มค 0032.001.5/ว 3462022-02-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-04 15:31:002022-02-07
414-มค 0032.001.5/ว 3452022-02-04ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-04 15:29:002022-02-07
415-มค 0032.011/ว 3402022-02-04ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมการฯ2022-02-04 13:27:002022-02-07
416-มค 0032.007/ว 3162022-02-03ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-03 11:10:002022-02-03
417-มค 0032.012/ว 3192022-02-03แจ้งสรุปข้อมูลและเร่งรัดการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-03 11:35:002022-02-03
418-มค 0032.002/ว 3232022-02-03ขอสังการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2022-02-03 15:21:002022-02-03
419-มค 0032.002/ว 3242022-02-03ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 15:26:002022-02-03
420-มค 0032.00/ว 3252022-02-03ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 15:33:002022-02-03
421-มค 0032.012/1242022-02-03ให้ข้าราชการไปรายงานตัวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ2022-02-03 16:07:002022-02-03
422-มค 0032.00/ว 3252022-02-03ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 16:15:002022-02-03
423-มค 0032.002/ว 3232022-02-03ขอสังการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2022-02-03 16:29:002022-02-03
424-มค 0032.002/ว 3242022-02-03ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 16:29:002022-02-03
425-มค 0032.002/ว 3252022-02-03ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-02-03 16:28:002022-02-03
426-มค 0032.001.5/ว 3072022-02-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 11:12:002022-02-02
427-มค 0032.001.5/ว 3062022-02-02การกำหนดผ้าลายสร้อยดอกหมาก เป็นลายผ้าประจำจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 11:09:002022-02-02
428-มค 0032.001.5/ว 3052022-02-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 11:03:002022-02-02
429-มค 0032.001.5ว 3042022-02-02แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 11:00:002022-02-02
430-มค 0032.001.5/ว 3032022-02-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 10:56:002022-02-02
431-มค 0032.001.5/ว 3022022-02-02ลำดับอาวุโสตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 10:53:002022-02-02
432-มค 0032.001.5/ว 3012022-02-02ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 10:50:002022-02-02
433-มค 0032.002/ว 2972022-02-02ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-02-02 09:03:002022-02-02
434-มค 0032.002/ว 2802022-01-31ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-31 09:51:002022-01-31
435-มค 0032.002/ว 2792022-01-31ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-31 09:49:002022-01-31
436-มค 0032.002/ว 2862022-01-31ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-31 15:01:002022-01-31
437-มค 0032.003/ว 2642022-01-28ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ และซ้อมแผนถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่่มงาน2022-01-28 11:48:002022-01-28
438-มค 0032.002/ว 2652022-01-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 13:45:002022-01-28
439-มค 0032.003/ว 2642022-01-28ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ และซ้อมแผนถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่่มงาน2022-01-28 11:48:002022-01-28
440-มค 0032.001.3/ว 2682022-01-28แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 15:30:002022-01-28
441-มค 0032.001.3/ว 2692022-01-28บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 15:32:002022-01-28
442-มค 0032.001.3/ว 2672022-01-28ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 15:28:002022-01-28
443-มค 0032.001.1/ว 2712022-01-28ขอส่งคำส่ังแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-28 16:07:002022-01-31
444-มค 0032.002/ว 2522022-01-27ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-27 10:02:002022-01-27
445-มค 0032.001.5/ว 2592022-01-27ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง e-mailสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-27 15:21:002022-01-27
446-มค 0032.001.5/ว 2602022-01-27ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-27 15:24:002022-01-27
447-มค 0032.002/ว 2612022-01-27ขอส่งแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สสจ.มคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-27 15:39:002022-01-27
448-มค 0032.002/ว 2432022-01-26แจ้งการแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-26 09:04:002022-01-26
449-มค 0032.002/ว 2492022-01-26การส่งสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-26 16:25:002022-01-27
450-มค 0032.012/ว 2502022-01-26ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้โควตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-26 16:27:002022-01-27
451-มค 0032.003/ว 2472022-01-26การมอบหมายภารกิจการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟัาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.2022-01-27 10:11:002022-01-27
452-มค 0032.003/ว 2262022-01-25ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพ.บรบือ รพ.วาปี รพ.โกสุม สสอ.เมือง หัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-25 13:40:002022-01-25
453-มค 0032.301/09/572022-01-25ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนรพ.นาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2022-01-26 13:55:002022-01-26
454-มค 0032.001.5/ว 2122022-01-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-24 10:54:002022-01-24
455-มค 0032.001.5/ว 2112022-01-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-24 10:53:002022-01-24
456-มค 0032.001.5/ว 2102022-01-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม่รพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-24 10:49:002022-01-24
457-มค 0032.001.1/ว 2202022-01-24การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส - กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน2022-01-24 16:08:002022-01-24
458-มค 0032.001.1/ว 2192022-01-24การให้กู้เงินตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-24 16:04:002022-01-24
459-มค 0032.002/ว 1952022-01-21ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 16/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-21 09:46:002022-01-21
460-มค 0032.002/ว 1942022-01-21ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 16/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-21 09:40:002022-01-21
461-มค 0032.002/ว 2012022-01-21ค่านิยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเลขา/หน.กลุ่มงาน2022-01-21 15:17:002022-01-21
462-มค 0032.002/ว 2002022-01-21ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนพ.เชียวชาญ/หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์/คุณภาพ/ประกัน/ควคุมโรค/สาสุขมูลฐาน2022-01-21 14:50:002022-01-21
463-มค 0032.002/ว 1672022-01-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงาน2022-01-20 10:43:002022-01-20
464-มค 0032.002/692022-01-20ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งเด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์2022-01-20 15:45:002022-01-20
465-มค 0032.010/ว 1852022-01-20ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-20 15:31:002022-01-20
466-มค 0032.001.3/ว 1842022-01-20ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-20 15:28:002022-01-20
467-มค 0032.002/ว 1572022-01-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-19 11:05:002022-01-19
468-มค 0032.002/ว 1532022-01-19แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.นาดูน/สสอ.นาดุน/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 09:23:002022-01-19
469-มค 0032.001.3/ว 1512022-01-19แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:52:002022-01-19
470-มค 0032.001.3/ว 1502022-01-19บัญชีนวัตรกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:51:002022-01-19
471-มค 0032.001.3/ว 1492022-01-19บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:49:002022-01-19
472-มค 0032.001.3/ว 1482022-01-19ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่อายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรไทย ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-19 08:47:002022-01-19
473-มค 0032.001.1/ว 1602022-01-19ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-02-01 14:25:002022-02-02
474-มค 0032.002/ว 1372022-01-18แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-18 09:21:002022-01-18
475-มค 0032.002/ว 1372022-01-18แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-18 09:21:002022-01-18
476-มค 0032.003/ว 1382022-01-18แจ้งเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่4/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-18 09:27:002022-01-18
477-มค 0032.002/ว 1432022-01-18แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.โกสุม/สสอ.โกสุมฯ/หน.กลุ่มงาน2022-01-18 10:05:002022-01-18
478-มค 0032.002/ว 1452022-01-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-18 10:54:002022-01-18
479-มค 0032.002/ว 1462022-01-18ขอเชิญประชุมคระกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป) ประจำเดือนมกราคม 2565(สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-18 16:00:002022-01-19
480-มค 0032.007/ว 1312022-01-17ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์/คุณภาพฯ/คุ้มครองฯ/บริหารทรัพย์ฯ/สิ่งแวดล้อม/นิติการ2022-01-17 16:00:002022-01-17
481-มค 0032.002/ว 1062022-01-13แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.กันทรวิชัย/สสอ.กันทรวิชัย/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-13 09:02:002022-01-13
482-มค 0032.00/ว 1072022-01-13ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 09:03:002022-01-13
483-มค 0032.002/ว 1132022-01-13ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 11:13:002022-01-13
484-มค 0032.002/ว 1122022-01-13ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 11:08:002022-01-13
485-มค 0032.001.5/ว 1112022-01-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-13 10:50:002022-01-13
486-มค 0032.001.5/ว 1102022-01-13ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 10:40:002022-01-13
487-มค 0032.007/ว 1162022-01-13การประเมินความเสี่ยงและตรวจ Antigen Test kit (ATK) ชนิดตรวจหาแอนติเจนด้วยต้นเองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 14:32:002022-01-13
488-มค 0032.003/ว 1142022-01-13พระราชทาน ส.ค.สสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-13 14:21:002022-01-13
489-มค 0032.002/ว 942022-01-12ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-12 10:56:002022-01-12
490-สธ 0232.01/ว912022-01-12ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมฯสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-01-12 14:28:002022-01-12
491-มค 0032.003/ว 882022-01-12แจ้งทะเบียนอาสาสมัคร พอ.สว จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-12 09:57:002022-01-12
492-มค 0032.003/ว 972022-01-12แจ้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 4/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-13 10:31:002022-01-13
493-มค 0032.002/ว 662022-01-11ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-11 08:52:002022-01-11
494-มค 0032.00/ว 622022-01-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-10 13:11:002022-01-10
495-มค 0032.007/ว 632022-01-10ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-10 15:35:002022-01-10
496-มค 0032.002/ว 462022-01-07แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-07 10:52:002022-01-07
497-มค 0032.002/ว 412022-01-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-07 10:15:002022-01-07
498-มค 0032.002/ว 402022-01-07ขอส่งแผนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 1-6) ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงาน2022-01-07 10:08:002022-01-07
499-มค 0032.002/ว 412022-01-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2022-01-10 09:00:002022-01-10
500-มค 0032.012/ว 452022-01-07ขอส่งสำหนังสือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-07 10:49:002022-01-10
501-มค 0032.002/ว 352022-01-06แจ้งการใช้แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ 3 ระบบสุภากปฐมภูมิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนพ.เชี่ยวชาญฯ/รพ.แกำ/พยัคฆภูมิ/ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ/เภสัชกรเชี่ยวชาญ/หน.กลุ่มงานบรหารฯ/พัฒนายุทธศาสตร์ฯ/คุ้มครองฯ/ประกันสุขภาพฯ/แพทย์แผนไทย/บริหารทัพย์ฯ/สาธารณสุขมูลฐาน2022-01-06 12:22:002022-01-07
502-มค 0032.002/ว 332022-01-06ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 14/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-06 12:15:002022-01-07
503-มค 0032.002/ว 322022-01-06ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 14/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2022-01-06 12:13:002022-01-07
504-มค 0032.002/ว 72022-01-05ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานบริหารฯ/ยุทธศาสตร์ฯ/คุณภาพฯ/คุ้มครองฯ/ประกันฯ/ส่งเสริมฯ/ควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ/แผนไทยฯ/บริหารทรัพย์ฯ/สิ่งแวดล้อมฯ/สาสุขมูลฐานฯสริมฯ2022-01-05 09:27:002022-01-05
505-มค 0032.002/ว 62022-01-05เชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2022-01-05 09:21:002022-01-05
506-สธ 0232.02/ว182022-01-05แจ้งการใช้แบบรายงานการตรวจราชการฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-01-05 14:37:002022-01-05
507-มค 0032.007/ว 162022-01-05ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-05 14:10:002022-01-05
508-มค 0032.001.5/102022-01-05แจ้งเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2022-01-05 09:13:002022-01-05
509-มค 0032.002/ว 252022-01-05ขอส่งกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/หน.กลุ่มงาน2022-01-05 16:11:002022-01-06
510-มค 0032.002/ว 222022-01-05ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-05 15:55:002022-01-06
511-มค 0032.001.1/ว 32022-01-04ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-04 13:26:002022-01-04
512-มค 0032.002/ว 42022-01-04ขอส่งรายงานการประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาสที่ 1 เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-01-04 14:49:002022-01-05
513-มค 0032.002/ว 42712021-12-30ขอความร่วมมือเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid 19 และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-30 10:43:002021-12-30
514-มค 0032.001.4/ว 42692021-12-30ขอส่งอินโฟกราฟิก infographic ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-30 10:20:002021-12-30
515-มค 0032.002/ว 42742021-12-30ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-30 14:22:002021-12-30
516-มค 0032.002/ว 42732021-12-30ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-30 14:20:002021-12-30
517-มค 0032.001.5/ว 42672021-12-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-29 15:56:002021-12-30
518-มค 0032.002/ว 42612021-12-29ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-29 09:58:002021-12-30
519-มค 0032.001.5/ว 42532021-12-28การดำเนินการเกรายวกับข้อมูลข่าวสารลับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-28 15:09:002021-12-30
520-มค 0032.002/ว 42502021-12-28ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-28 14:07:002021-12-30
521-มค 0032.002/ว 42492021-12-28ขอให้ปรับลดกิจกรรม/งบประมาณ ในแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-12-28 11:46:002021-12-30
522-มค 0032.002/ว 42332021-12-27ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2021-12-27 13:55:002021-12-27
523-มค 0032.002/ว 42362021-12-27ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานบริหารฯ/ยุทธศาสตร์ฯ/คุณภาพฯ/คุ้มครองฯ/ประกันฯ/ส่งเสริมควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ/แผนไทยฯ/บริหารทรัพย์ฯ/สิ่งแวดล้อม/ปฐมภูมิ2021-12-27 14:56:002021-12-27
524-มค 0032.002/ว 42322021-12-27ขอเชิญประชุมคระทำงานพัฒยาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-12-27 11:16:002021-12-27
525-มค 0032.00/ว 42372021-12-27ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ของ สสจ.มค ปีงบ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-12-27 15:01:002021-12-27
526-มค 0032.002/ว 42422021-12-27ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-27 16:59:002021-12-28
527-มค 0032.002/ว 42412021-12-27ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-27 16:56:002021-12-28
528-มค 0032.001.5/ว 42252021-12-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-24 10:29:002021-12-24
529-มค 0032.001.5/ว 42242021-12-24ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2021-12-24 10:28:002021-12-24
530-มค 0032.001.5/ว 42232021-12-24ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-24 10:25:002021-12-24
531-มค 0032.007/ว 42142021-12-24ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 42/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-24 08:41:002021-12-24
532-มค 0032.014/ว 42262021-12-24เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพ อสมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-27 16:06:002021-12-28
533-มค 0032.002/16972021-12-22ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2021-12-22 11:57:002021-12-23
534-มค 0032.012/ว 41972021-12-22แจ้งการบันทึกข้อมูลข้าราชการในโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ่หง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-22 11:11:002021-12-23
535-มค 0032.002/ว 41932021-12-22แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 7 กรณีปกติ รอบที่ 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.แกดำ/พยัคฆภูมิพิสัย/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-22 09:34:002021-12-23
536-มค 0032.002/ว 41912021-12-22ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการงานตามนโยบายมุ่งเน้นของจังหวัดมหาสารคามฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-22 09:26:002021-12-23
537-มค 0032.001.5/ว 41892021-12-21การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-21 13:40:002021-12-21
538-มค 0032.001.3/ว 41762021-12-20การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-20 09:17:002021-12-20
539-มค 0032.001.3/ว 41842021-12-20แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-20 15:49:002021-12-20
540-มค 0032.001.3/ว 41832021-12-20บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-20 15:46:002021-12-20
541-มค 0032.002/ว 41732021-12-17ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนธันวาคม 2564 (สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 16:14:002021-12-17
542-มค 0032.002/ว 41722021-12-17ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 16:04:002021-12-17
543-มค 0032.002/ว 41652021-12-17ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 14:08:002021-12-17
544-มค 0032.002/ว 41642021-12-17ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 14:06:002021-12-17
545-มค 0032.002/ว 41622021-12-17ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-17 14:00:002021-12-17
546-มค 0032.003/ว 41662021-12-17แจ้งเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 3/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-21 08:43:002021-12-21
547-มค 0032.001.5/ว 41462021-12-16ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-16 10:36:002021-12-16
548-มค 0032.001.5/ว 41452021-12-16ุ่ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มฯ2021-12-16 10:32:002021-12-16
549-มค 0032.002/ว 41392021-12-16ขอเชิญเข้าอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-16 08:54:002021-12-16
550-มค 0032.002/ว 41272021-12-15ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 09:02:002021-12-15
551-มค 0032.010/ว 41342021-12-15ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-15 10:38:002021-12-15
552-มค 0032.001.4/ว 41332021-12-15แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 10:02:002021-12-15
553-มค 0032.001.3/ว 41322021-12-15ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 09:41:002021-12-15
554-มค 0032.001.3/ว 41312021-12-15บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 09:39:002021-12-15
555-มค 0032.001.3/ว 41302021-12-15การเพิกถอนรายชื่อนายนพพร คงธนขันติธร ออกจากเป็นผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-15 09:36:002021-12-15
556-มค 0032.001.3/ว 41282021-12-15ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่อายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรไทย ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-15 09:06:002021-12-15
557-มค 0032.014/ว 41362021-12-15ขอส่งคำสั่งและกำหนดการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-15 15:00:002021-12-16
558-มค 0032.002/ว 41092021-12-14ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-14 09:34:002021-12-14
559-มค 0032.002/ว 41172021-12-14ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-14 15:32:002021-12-15
560-มค 0032.002/ว 41242021-12-14การดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีิวิตระดับอำเภอ(พชอ)จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-14 16:19:002021-12-15
561-มค 0032.002/ว 41252021-12-14ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด(Dream Team PMQA)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-12-14 16:22:002021-12-15
562-มค 0032.003/ว 41182021-12-14การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 3/2565)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2021-12-16 09:22:002021-12-16
563-มค 0032.002/ว 40992021-12-13ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 10/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-13 15:27:002021-12-13
564-มค 0032.001.3/ว 40962021-12-13ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-13 15:09:002021-12-13
565-มค 0032.002/ว 40982021-12-13ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 10/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-13 15:25:002021-12-13
566-มค 0032.002/ว 40982021-12-13ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 10/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-13 15:25:002021-12-13
567-มค 0032.001.4/ว 40502021-12-08ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานภาครัฐ ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-08 10:31:002021-12-08
568-มค 0032.001.4/ว 40492021-12-08แนวทางการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำปหน่ง และทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-08 10:29:002021-12-08
569-มค 0032.00/ว 40482021-12-08ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-08 10:26:002021-12-08
570-มค 0032.001.4/ว 40472021-12-08แนวทางการป้องกันและการดำเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562 และประุมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-08 10:20:002021-12-08
571-มค 0032.001.4/ว 40462021-12-08ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยะรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-08 10:17:002021-12-08
572-มค 0032.001.4/ว 40452021-12-08ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-08 10:14:002021-12-08
573-มค 0032.001.5/ว 40422021-12-08แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-08 09:42:002021-12-08
574-มค 0032.001.5/ว 40412021-12-08แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริการราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-08 09:39:002021-12-08
575-มค 0032.002/ว 40632021-12-08ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมหาสารคามในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-08 16:19:002021-12-09
576-มค 0032.002/ว 40582021-12-08ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-08 14:57:002021-12-09
577-มค 0032.001.5/ว 40192021-12-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-07 10:02:002021-12-07
578-มค 0032.001.5/ว 40202021-12-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-07 10:04:002021-12-07
579-มค 0032.002/ว 40282021-12-07ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-07 14:30:002021-12-07
580-มค 0032.002/ว 40212021-12-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-07 14:12:002021-12-07
581-มค 0032.002/ว 40092021-12-03ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-03 09:53:002021-12-03
582-มค 0032.002/ว 40082021-12-03ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-03 09:51:002021-12-03
583-มค 0032.002/ว 40062021-12-03ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-03 09:47:002021-12-03
584-มค 0032.002/ว 40052021-12-03ขอความร่วมมือส่งแบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ KPIsสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-03 09:32:002021-12-03
585-มค 0032.002/ว 39992021-12-03ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด PMQAสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-03 09:03:002021-12-03
586-มค 0032.002/ว 39982021-12-03ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด PMQAสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-12-03 08:58:002021-12-03
587-มค 0032.003/ว 39972021-12-03ระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มอาสาสมัคร พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-03 08:56:002021-12-03
588-มค 0032.002/ว 39962021-12-03ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-03 08:54:002021-12-03
589-มค 0032.001.5/ว 40122021-12-03ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-12-03 11:00:002021-12-03
590-มค 0032.002/16402021-12-03แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธฯ2021-12-03 16:18:002021-12-03
591-มค 0032.012/ว 40172021-12-03รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกแห่ง2021-12-03 16:32:002021-12-07
592-มค 0032.012/ว 39812021-12-02ขอให้บุคลากรประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-02 09:53:002021-12-02
593-มค 0032.012/ว 39812021-12-02ขอให้บุคลากรประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-02 09:53:002021-12-02
594-มค 0032.002/ว 39922021-12-02ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-02 14:53:002021-12-02
595-มค 0032.002/ว 39912021-12-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-02 14:50:002021-12-02
596-มค 0032.002/ว 39902021-12-02ขอเชิญเข่้าร่วมประชมชี้แจงการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-02 14:31:002021-12-02
597-มค 0032.001.1/ว 39782021-12-01ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-12-01 14:06:002021-12-01
598-มค 0032.00/ว 39652021-11-30ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-30 13:19:002021-11-30
599-มค 0032.012/ว 39662021-11-30รับสมัครข้ารชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-30 13:21:002021-11-30
600-มค 0032.001.4/ว 39622021-11-30ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-11-30 10:33:002021-11-30
601-มค 0032.012/ว 39662021-11-30รับสมัครข้ารชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-30 13:21:002021-11-30
602-มค 0032.002/ว 39232021-11-29ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-29 08:48:002021-11-29
603-มค 0032.002/ว 39242021-11-29ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-29 09:05:002021-11-29
604-มค 0032.002/ว 39382021-11-29ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่8/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-29 11:22:002021-11-29
605-มค 0032.002/ว 39392021-11-29ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-29 11:25:002021-11-29
606-มค 0032.002/ว 39372021-11-29ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 8/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-29 11:17:002021-11-29
607-มค 0032.002/ว 39352021-11-29ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงานแผนงานตาม 152021-11-29 11:02:002021-11-29
608-มค 0032.002/ว 39562021-11-29ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการงานตามนโยบายมุ่งเน้นของจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-29 14:23:002021-11-29
609-มค 0032.002/ว 39442021-11-29ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนพ.เชี่ยวชาญ/ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ/เภสัชกร.เชี่ยวชาญ/รพ.มค/รพ.แกดำ/รพ.พยัคฆภุมิฯ/หน.กุล่มงานบริหารฯ/พัฒนายุทธศาสตร์ฯ/คุ้มครองฯ/ประกันสุขภาพ/แผนไทยฯ/บริหารทรัพยากรบุคคล2021-11-29 13:09:002021-11-29
610-สธ 0232.02/ว39062021-11-29ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพัมนาสุขภาพตามกลุ่มวัยเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2021-11-29 14:37:002021-11-29
611-มค 0032.012/ว 39362021-11-29การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ.หน.กลุ่มงาน2021-11-29 11:14:002021-11-30
612-มค 0032.001.3/ว 39322021-11-29ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-29 10:28:002021-11-30
613-มค 0032.001.5/ว 39282021-11-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-29 09:34:002021-11-30
614-มค 0032.001.5/ว 39272021-11-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-29 09:28:002021-11-30
615-มค 0032.001.5/ว 39262021-11-29ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-29 09:27:002021-11-30
616-มค 0032.003/ว 39172021-11-26การพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯให้แก่อาสาสมัคร พอ.สว. และผู้ที่เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให่แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน2021-11-26 13:43:002021-11-26
617-มค 0032.001.5/ว 39092021-11-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.หน.กลุ่มงาน2021-11-25 10:02:002021-11-26
618-มค 0032.001.5/ว 39082021-11-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-25 09:59:002021-11-26
619-มค 0032.001.5/ว 39072021-11-25ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-25 09:56:002021-11-26
620-มค 0032.002/ว 38672021-11-23ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 08:52:002021-11-23
621-มค 0032.002/ว 38662021-11-23การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคามปี 2565ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน2021-11-23 08:46:002021-11-23
622-มค 0032.002/ว 38652021-11-23แจ้งข้อสั่งการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/หน.กลุ่มงาน2021-11-23 08:37:002021-11-23
623-มค 0032.002/ว 38682021-11-23ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สัญจร ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ หน.กลุ่มงาน ทุกแห่ง2021-11-23 09:15:002021-11-23
624-มค 0032.005/ว 38812021-11-23ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conferenceสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 13:58:002021-11-23
625-มค 0032.001.5/ว 38802021-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 10:34:002021-11-23
626-มค 0032.001.5/ว 38792021-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 10:33:002021-11-23
627-มค 0032.001.5/ว 38782021-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 10:30:002021-11-23
628-มค 0032.001.5/ว 38772021-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 10:28:002021-11-23
629-มค 0032.001.5/ว 38762021-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 10:25:002021-11-23
630-มค 0032.001.5/ว 38752021-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 10:23:002021-11-23
631-มค 0032.001.3/ว 38722021-11-23ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 09:53:002021-11-23
632-มค 0032.012/ว 38702021-11-23รับสมัครข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 09:20:002021-11-23
633-มค 0032.002/ว 38872021-11-23ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-23 16:31:002021-11-23
634-มค 0032.007/ว 38522021-11-22ขอเชิญประชุมคระกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/คุณภาพฯ/คุ้มครองฯ/บริหารทรัพย์/สิ่งแวดล้อมฯ/นิติการ2021-11-22 09:27:002021-11-22
635-มค 0032.002/ว 38572021-11-22ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด(Dream Team PMQA)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2021-11-22 12:39:002021-11-22
636-มค 0032.002/ว 38562021-11-22ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด(Dream Team PMQA)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-11-22 12:38:002021-11-22
637-มค 0032.00/ว 38542021-11-22เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัรหา และเยียวยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ ห้ัวหน้ากลุ่มงาน ทุกแห่ง2021-11-22 11:51:002021-11-22
638-มค 0032.002/ว 38612021-11-22แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป2021-11-23 09:00:002021-11-23
639-มค 0032.007/ว 38642021-11-22ขอเชิญรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหาร/หน.กลุ่มงาน2021-11-22 16:36:002021-11-23
640-มค 0032.001.3/ว 38532021-11-22ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-22 10:39:002021-11-23
641-มค 0032.002/ว 38352021-11-19ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-19 09:00:002021-11-19
642-มค 0032.002/ว 38332021-11-19ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-19 08:58:002021-11-19
643-มค 0032.005ว 38312021-11-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผอ.รพ.บรบือ หัวหนัากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-11-19 08:47:002021-11-19
644-มค 0032.001.3/ว 38502021-11-19ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-19 15:02:002021-11-19
645-มค 0032.002/ว 38492021-11-19ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-19 14:51:002021-11-19
646-มค 0032.002/ว 38482021-11-19ขอส่งแผนการออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ฉีดวัคซีนเชิงรุกในระดับตำบลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-19 14:48:002021-11-19
647-มค 0032.002/ว 38452021-11-19ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-19 13:48:002021-11-19
648-มค 0032.001.1/ว 38432021-11-19ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในการทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เลขา2021-11-19 13:41:002021-11-19
649-มค 0032.002/ว 38452021-11-19ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สัญจร)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-19 15:17:002021-11-19
650-มค 0032.003/ว 38202021-11-18แจ้งเลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-18 10:31:002021-11-18
651-มค 0032.002/ว 38182021-11-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-18 09:24:002021-11-18
652-มค 0032.002/ว 38172021-11-18ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-18 09:20:002021-11-18
653-มค 0032.003/ว 38202021-11-18แจ้งเลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-18 10:31:002021-11-18
654-มค 0032.002/ว 38302021-11-18ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-11-18 16:40:002021-11-19
655-มค 0032.002/ว 38282021-11-18ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-18 16:02:002021-11-19
656-มค 0032.012/ว 38112021-11-17ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไปฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-17 16:33:002021-11-17
657-มค 0032.012/ว 38102021-11-17เลื่อนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-17 16:30:002021-11-17
658-มค 0032.001.5/ว 38022021-11-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2021-11-17 15:10:002021-11-17
659-มค 0032.001.5/ว 38012021-11-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2021-11-17 15:08:002021-11-17
660-มค 0032.012/ว 37882021-11-17ขอส่งสำเนาคำสั่ง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช สสอ หัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-17 15:04:002021-11-17
661-มค 0032.001.5/ว 38002021-11-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-17 15:03:002021-11-17
662-มค 0032.001.5/ว 37992021-11-17การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-17 15:01:002021-11-17
663-มค 0032.001.5/ว 37972021-11-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2021-11-17 14:56:002021-11-17
664-มค 0032.001.5/ว 37962021-11-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-17 14:54:002021-11-17
665-มค 0032.001.4/ว 37892021-11-17ขอเชิญร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-17 13:59:002021-11-17
666-มค 0032.009/ว 37722021-11-17ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งั้งคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs Board) จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-17 09:22:002021-11-17
667-มค 0032.301/09/11792021-11-17ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนรพ.นาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2021-11-19 10:27:002021-11-19
668-มค 0032.001.1/ว 37562021-11-15ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน/รองหัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-15 14:06:002021-11-15
669-มค 0032.002/ว 37572021-11-15ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-15 14:36:002021-11-15
670-มค 0032.002/ว 37462021-11-12ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคามประจำเดือน พย.2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-12 09:12:002021-11-12
671-มค 0032.002/ว 37472021-11-12ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-12 10:12:002021-11-12
672-มค 0032.001.5/ว 37532021-11-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-12 14:50:002021-11-15
673-มค 0032.001.5/ว 37522021-11-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงาน2021-11-12 14:48:002021-11-15
674-มค 0032.001.5/ว 37512021-11-12ขอส่งสำเนาหนังสือ แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2021-11-12 14:46:002021-11-15
675-มค 0032.012/ว 37362021-11-11เลื่อนข้าราชการและแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่เกี่่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน/สสอ.2021-11-11 09:56:002021-11-11
676-มค 0032.012/ว 37332021-11-11รับสมัครข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-11 09:48:002021-11-11
677-มค 0032.002/ว 37432021-11-11ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล Video Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-11 15:58:002021-11-11
678-มค 0032.002/ว 37442021-11-11ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล VDO Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-11 16:01:002021-11-11
679-มค 0032.00/ว 37292021-11-10การคินหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค รพช ทุกแห่ง สสอ ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่ม2021-11-10 15:24:002021-11-10
680-มค 0032.002/ 37072021-11-09เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-09 09:52:002021-11-09
681-มค 0032.002/ว 37042021-11-09ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-09 09:37:002021-11-09
682-มค 0032.012/ว 37192021-11-09ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก สสจ.มคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-09 16:13:002021-11-09
683-มค 0032.00/5ว 36972021-11-08ขอส่งแผนเงินบำรุง (Planfin) ปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-08 14:45:002021-11-08
684-มค 0032.005/ว 36922021-11-08ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-08 11:47:002021-11-08
685-มค 0032.012/ว 36902021-11-08ส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช./หัวหน้าฯ2021-11-08 09:38:002021-11-08
686-มค 0032.002/ว 36772021-11-05ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 36) ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-05 10:01:002021-11-05
687-มค 0032.00/ว 36752021-11-05ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่5/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-05 09:54:002021-11-05
688-มค 0032.00/ว 36732021-11-05ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 5/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มคชรพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2021-11-05 09:51:002021-11-05
689-มค 0032.002/ว 36642021-11-05แจ้งข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-05 09:10:002021-11-05
690-มค 0032.002/ว 36622021-11-05ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2021-11-05 09:04:002021-11-05
691-มค 0032.013/ว 36802021-11-05ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-05 10:38:002021-11-05
692-มค 0032.001.3/ว 36412021-11-03ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-03 11:55:002021-11-04
693-มค 0032.001.3/ว 36402021-11-03ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-03 11:53:002021-11-04
694-มค 0032.001.3/ว 36392021-11-03แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-03 11:50:002021-11-04
695-มค 0032.001.3/ว 36382021-11-03ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-11-03 11:46:002021-11-04
696-มค 0032.012/ว 36362021-11-03ขอให้บุคคลากรกรอกแบบประเมิรสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-11-03 10:04:002021-11-04
697-มค 0032.007/ว 36172021-11-01ขอแจ้งแผนการตรวจหาเชื้อ Covid 19 Antigen Test kitสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-01 09:21:002021-11-01
698-มค 0032.002/ว 36282021-11-01ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-01 14:49:002021-11-01
699-มค 0032.002/ว 35982021-10-29ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่4/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-29 08:55:002021-10-29
700-มค 0032.002/ว 35972021-10-29ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 4/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-29 08:50:002021-10-29
701-มค 0032.001.1/ว 36052021-10-29ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานกฐินสามัคคีสาธารณสุขมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-29 10:41:002021-10-29
702-มค 0032.012/ว 35992021-10-29การย้าย การโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปประเภทวิชาการและประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-29 09:04:002021-10-29
703-มค 0032.001.1/ว 36142021-10-29ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ เดือนพฤศจิกายนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-11-01 14:25:002021-11-01
704-มค 0032.001.3/ว 35752021-10-28บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 10:02:002021-10-28
705-มค 0032.001.3/ว 35742021-10-28ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่อายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 09:59:002021-10-28
706-มค 0032.001.3/ว 35782021-10-28เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 10:11:002021-10-28
707-มค 0032.001.3/ว 35772021-10-28รายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 10:09:002021-10-28
708-มค 0032.001.3/ว 35762021-10-28แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 10:06:002021-10-28
709-มค 0032.012/14872021-10-28ส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์2021-10-28 13:31:002021-10-28
710-มค 0032.002/ว 35832021-10-28ขอส่งแผนการออกให้บริการวัคซีน Sinovac เชิงรุกระดับตำบล และแผนการออกตรวจเนยี่ยมพื้นที่ฉีดวัคซีนรุกในระดับตำบลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-10-28 15:21:002021-10-29
711-มค 0032.002/ว 35812021-10-28ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-28 15:15:002021-10-29
712-มค 0032.001.5/ว 35902021-10-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 15:52:002021-10-29
713-มค 0032.001.5/ว 35882021-10-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 15:49:002021-10-29
714-มค 0032.001.5/ว 35872021-10-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 15:45:002021-10-29
715-มค 0032.001.5/ว 35862021-10-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 15:43:002021-10-29
716-มค 0032.001.5/ว 35852021-10-28ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-28 15:41:002021-10-29
717-มค 0032.002/ว 35842021-10-28ขอส่ง(ร่าง)รายงานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-28 15:24:002021-10-29
718-มค 0032/10982021-10-28ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรพยาบาลนาดุนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2021-10-29 15:24:002021-11-01
719-มค 0032.002/ว 35642021-10-27ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่ 10/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-27 09:40:002021-10-27
720-มค 0032.007/ว 35622021-10-27ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 40/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-27 09:19:002021-10-27
721-มค 0032.002/ว 35442021-10-26ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่ 10/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-10-26 08:57:002021-10-26
722-มค 0032.002/ว 35442021-10-26ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่ 10/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-10-26 09:12:002021-10-26
723-มค 0032.002/ว 35552021-10-26ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 3/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-26 13:22:002021-10-26
724-มค 0032.002/ว 35542021-10-26ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่3/82564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-26 12:28:002021-10-26
725-มค 0032.002/ว 35522021-10-26ขอส่งข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-26 10:47:002021-10-26
726-มค 0032.002/ว 35512021-10-26ขอส่งรายงานการประชุมนำเสนอโครงการขับเคลื่อนงามตามนโยบายประเด็นมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-26 10:43:002021-10-26
727-มค 0032.001.2/ว 35562021-10-26ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2021-10-26 13:24:002021-10-27
728-มค 0032.011/ว 35082021-10-21ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-21 11:54:002021-10-21
729-มค 0032.011/ว 35072021-10-21ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-21 11:51:002021-10-21
730-มค 0032.002/ว 35052021-10-21ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือนตุลาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/วิทยาลัยพยาบาลศรี/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-10-21 08:59:002021-10-21
731-มค 0032.002/ว 35172021-10-21ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-21 14:58:002021-10-21
732-มค 0032.002/ว 35272021-10-21ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-21 16:09:002021-10-21
733-มค 0032.002/ว 35122021-10-21ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-21 14:45:002021-10-21
734-มค 0032.005/ว 35112021-10-21การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-21 14:39:002021-10-21
735-มค 0032.001.1/ว 34982021-10-20ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-20 10:43:002021-10-20
736-มค 0032.002/ว 34952021-10-20ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-10-20 09:42:002021-10-20
737-มค 0032.001.3/ว 35042021-10-20การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-20 15:24:002021-10-20
738-มค 0032.001.3/ว 35032021-10-20แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-20 15:22:002021-10-20
739-มค 0032.002/ว 34672021-10-19ขอให้ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-19 09:15:002021-10-19
740-มค 0032.002/ว 34642021-10-19ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-10-19 09:11:002021-10-19
741-มค 0032.007/ว 34692021-10-19ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-19 09:25:002021-10-19
742-มค 0032.002/ว 34932021-10-19ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-19 15:55:002021-10-20
743-มค 0032.002/ว 34902021-10-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-19 15:39:002021-10-20
744-มค 0032.003/ว 34822021-10-19ขอเชิญร่วมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-19 13:56:002021-10-20
745-มค 0032.012/ว 34792021-10-19การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-19 12:14:002021-10-20
746-มค 0032.012/ว 34782021-10-19การขอพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-19 12:06:002021-10-20
747-มค 0032.001.1/ว 34742021-10-19ขอส่งบัญชีรายชื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดงานกฐินสามัคคีสาธารณสุขมหาสารคาม ประจำปี 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-10-19 10:29:002021-10-20
748-มค 0032.002/ว 34532021-10-18ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ สสจ.มหาสารคาม2021-10-18 09:31:002021-10-18
749-มค 0032.001.1/ว 34622021-10-18ให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีในวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหาร/หน.กลุ่มงาน2021-10-18 13:55:002021-10-18
750-มค 0032.012/ว 34612021-10-18ขอส่งสำเนาหนังสือโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ประจำปี 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-18 13:48:002021-10-18
751-มค 0032.002/ว 34602021-10-18ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่2/82564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-18 13:36:002021-10-18
752-มค 0032.002/ว 34592021-10-18ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนยืปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 2/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-18 13:33:002021-10-18
753-มค 0032.003/ว 34582021-10-18ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในกลุ่มนิสิต มมสสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงาน2021-10-18 10:33:002021-10-18
754-มค 0032.002/ว 34522021-10-18แจ้งกรอบเวลาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-18 09:28:002021-10-18
755-มค 0032.005/ว 34482021-10-18ขอเชิญประชุมข้อตกลงการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-18 09:00:002021-10-18
756-มค 0032.002/ว 34312021-10-15ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-15 09:23:002021-10-15
757-มค 0032.012/ว 34302021-10-15การย้ายภายในจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-15 09:13:002021-10-15
758-มค 0032.001.3/ว 34152021-10-14ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-14 09:57:002021-10-14
759-มค 0032.002/ว 34212021-10-14ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2021-10-14 14:23:002021-10-14
760-มค 0032.002/ว 34172021-10-14ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-10-14 14:13:002021-10-14
761-มค 0032.002/ว 34252021-10-14ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-14 14:45:002021-10-14
762-มค 0032.002/ว 34242021-10-14ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-14 14:40:002021-10-14
763-มค 0032.002/ว 34222021-10-14แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระงัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(งบกลาง)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน2021-10-14 14:28:002021-10-14
764-มค 0032.001.1/ว 34232021-10-14ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กุล่มงาน/รองหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-10-14 14:31:002021-10-14
765-มค 0032.003/ว 34192021-10-14ขออนุมัติเลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-14 14:02:002021-10-14
766-มค 0032.00/ว 33992021-10-12ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-12 10:19:002021-10-12
767-มค 0032.002/ว 33982021-10-12ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 1/2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-12 10:15:002021-10-12
768-มค 0032.002/ว 33872021-10-12แจ้งข้อสั่งการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานฯ2021-10-12 09:31:002021-10-12
769-มค 0032.001.3/ว 34062021-10-12กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-12 14:11:002021-10-12
770-มค 0032.001.4/ว 33922021-10-12ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-10-12 09:51:002021-10-12
771-มค 0032.012/ว 33912021-10-12การต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-12 09:49:002021-10-12
772-มค 0032.001.4/ว 33892021-10-12รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในรอบ 12 เดือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-10-12 09:44:002021-10-12
773-มค 0032.007/ว 33832021-10-12ขอเชิญประชุมคระกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 38/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/คุณภาพฯ/คุ้มครองฯ/บริหารทรัพย์ฯ/สิ่งแวดล้อม/นิติการ2021-10-12 09:10:002021-10-12
774-มค 0032.001.3/ว 33772021-10-11แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน/หัวหน้างาน2021-10-11 13:54:002021-10-11
775-มค 0032.010/ว 33752021-10-11ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-11 11:54:002021-10-11
776-มค 0032.002/ว 33782021-10-11ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-11 13:57:002021-10-11
777-มค 0032.001.5/ว 33612021-10-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-08 11:46:002021-10-11
778-มค 0032.001.5/ว 33602021-10-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-08 11:44:002021-10-11
779-มค 0032.012/ว 33512021-10-08การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานฯ2021-10-08 09:06:002021-10-11
780-มค 0032.012/ว 33502021-10-08การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-08 09:01:002021-10-11
781-มค 0032.002/ว 33462021-10-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-07 14:08:002021-10-07
782-มค 0032.001.3/ว 33232021-10-06แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-06 09:11:002021-10-06
783-มค 0032.001.3/ว 33222021-10-06ผลิตภัณและบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่อายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-06 09:05:002021-10-06
784-มค 0032.001.3/ว 33212021-10-06บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-10-06 09:02:002021-10-06
785-มค 0032.012/ว 33342021-10-06การยื่นใบแสดงความจำนงลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-06 15:45:002021-10-06
786-มค 0032.012/ว 33352021-10-06การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-06 15:50:002021-10-06
787-มค 0032.007/ว 33102021-10-05ขอแจ้งแผนการตรวจหาเชื้อ Covid 19 Antigen Test kit ให้กับเจ้าหน้าที่ใน สสจ.มคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-05 09:59:002021-10-05
788-มค 0032.002/ว 33032021-10-04ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน กันยายน 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-04 13:39:002021-10-04
789-มค 0032.012/ว 32902021-10-01แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-10-01 10:54:002021-10-04
790-มค 0032.301/02/29162021-10-01ส่งสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยสสจ.มค2021-10-01 14:43:002021-10-04
791-มค 0032.002/ว 33002021-10-01การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจตามผัง 2021-10-01 16:49:002021-10-04
792-มค 0032.001.2/ว 32812021-09-30ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-30 09:50:002021-09-30
793-มค 0032.012/ว 32802021-09-30แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-30 09:31:002021-09-30
794-มค 0032.012/ว 32792021-09-30ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) และผอ .(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-30 09:27:002021-09-30
795-มค 0032.012/ว 32782021-09-30ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-30 09:23:002021-09-30
796-มค 0032.002/ว 32752021-09-30ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-30 08:59:002021-09-30
797-มค 0032.012/ว 32772021-09-30มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-30 09:20:002021-09-30
798-มค 0032.00/ว 32852021-09-30การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-30 14:09:002021-09-30
799-มค 0032.001.1/ว 32882021-09-30ขอเชิญร่วมต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-09-30 16:26:002021-10-04
800-มค 0032.001.1/ว 32872021-09-30ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-30 15:36:002021-10-04
801-มค 0032.012/14052021-09-29ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการประจำกลุ่มงานภายใน สสจ.มหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2021-09-29 09:47:002021-09-29
802-มค 0032.002/ว 32532021-09-28ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 128/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ2021-09-28 09:40:002021-09-28
803-มค 0032.002/ว 32542021-09-28ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 128/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-28 09:44:002021-09-28
804-มค 0032.001.5/ว 32612021-09-28การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-28 10:54:002021-09-28
805-มค 0032.012/ว 32362021-09-23มอบหมายหน้าที่การงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-23 15:22:002021-09-23
806-มค 0032.012/ว 32372021-09-23การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-23 15:50:002021-09-27
807-มค 0032.002/ว 32162021-09-22การปิดศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยไว้รักษา และศูนย์ปฎิบัติการรับส่งต่อ จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 09:35:002021-09-22
808-มค 0032.012/ว 32152021-09-22ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-22 09:44:002021-09-22
809-มค 0032.002/ว 32192021-09-22ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 11:46:002021-09-22
810-มค 0032.002/ว 32182021-09-22ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 11:41:002021-09-22
811-มค 0032.002/ว 32192021-09-22ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 11:52:002021-09-22
812-มค 0032.005/ว 32212021-09-22ส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 11:49:002021-09-22
813-มค 0032.002/ว 32042021-09-21ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-21 10:15:002021-09-21
814-มค 0032.007/ว 32092021-09-21ขอเชิญประชุมทางไกล แนวทางการตรวจคัดกรองโควิด 19 โดยใช้ชุดตรวจ ATKสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-21 14:34:002021-09-21
815-มค 0032.001.1/ว 32102021-09-21ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-21 15:28:002021-09-21
816-มค 0032.002/ว 31872021-09-20ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 126/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-20 09:24:002021-09-20
817-มค 0032.002/ว 31862021-09-20ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 126/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-20 09:21:002021-09-20
818-มค 0032.012/ว 31962021-09-20ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเชิดชูบุคลากรสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-20 15:47:002021-09-20
819-มค 0032.002/ว 31792021-09-17ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-17 10:54:002021-09-17
820-มค 0032.012/ว 31802021-09-17ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-17 11:09:002021-09-17
821-มค 0032.012/ว 31812021-09-17มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแ่หง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-17 11:12:002021-09-17
822-มค 0032.010/ว 31842021-09-17ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-17 16:05:002021-09-17
823-มค 0032.002/ว 31752021-09-16การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-16 15:10:002021-09-16
824-มค 0032.301/09/9042021-09-16ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลนาดูนโรงพยาบาลนาดูนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2021-09-16 12:46:002021-09-16
825-รง0464/ว10482021-09-16ขอข้อมูลแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม 2565-2570สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2021-09-17 15:56:002021-09-17
826-มค 0032.012/ว 31622021-09-15การเสนอชื่อพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-15 10:27:002021-09-15
827-มค 0032.001.4/ว 31582021-09-15แจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-15 09:25:002021-09-15
828-มค 0032.002/ว 31632021-09-15ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 125/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน2021-09-15 11:09:002021-09-15
829-มค 0032.002/ว 31642021-09-15ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 125/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-15 11:12:002021-09-16
830-มค 0032.002/ว 31402021-09-14ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หีวหน้ากลุ่มงาน2021-09-14 08:54:002021-09-15
831-มค 0032.002/ว 31472021-09-14ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-14 12:05:002021-09-15
832-มค 0032.001.1/ว 31482021-09-14ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-14 14:29:002021-09-15
833-มค 0032.002/ว 31282021-09-13ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-13 09:32:002021-09-13
834-มค 0032.002/ว 31352021-09-13ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 124/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-13 13:02:002021-09-13
835-มค 0032.012/ว 31232021-09-13การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-13 09:14:002021-09-13
836-มค 0032.002/ว 31362021-09-13ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 124/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-13 13:17:002021-09-15
837-มค 0032.00/ว 31062021-09-09แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 4/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-09-09 10:59:002021-09-09
838-มค 0032.002/ว 30962021-09-08ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 123/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-08 13:49:002021-09-08
839-มค 0032.002/ว 30952021-09-08ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 123/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน2021-09-08 13:44:002021-09-08
840-มค 0032.012/ว 30992021-09-08รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหาร/หน.กลุ่มงาน2021-09-08 15:18:002021-09-08
841-มค 0032.002/ว 30782021-09-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-07 10:57:002021-09-07
842-มค 0032.002/ว 30872021-09-07การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-07 16:26:002021-09-08
843-มค 0032.002/ว 30862021-09-07ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่5 (พ.ศ.2566-2570)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-07 15:32:002021-09-08
844-มค 0032.001.3/ว 30882021-09-07อนุมัติเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-07 16:30:002021-09-08
845-มค 0032.012/ว 30742021-09-07ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-07 08:53:002021-09-08
846-มค 0032.002/ว 30602021-09-03ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-03 15:22:002021-09-06
847-มค 0032.002/ว 30592021-09-03ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-03 15:20:002021-09-06
848-มค 0032.002/ว 30382021-09-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน2021-09-02 14:50:002021-09-02
849-มค 0032.002/ว 30182021-09-01การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้งกัร และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-01 10:31:002021-09-01
850-มค 0032.001.1/ว 30202021-09-01แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง สสจ.มหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผอก.รพ.บรบือ/หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์/บริหารทรัพยากรบุคคล/บริหารทั่วไป/2021-09-01 11:05:002021-09-01
851-มค 0032.002/ว 30182021-09-01การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้งกัร และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-01 10:31:002021-09-01
852-มค 0032.002/ว 30222021-09-01ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 121/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-01 13:52:002021-09-01
853-มค 0032.002/ว 30232021-09-01ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 121/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-01 13:59:002021-09-01
854-มค 0032.002/ว 30272021-09-01ขอให้ส่งสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-01 16:29:002021-09-02
855-มค 0032.007/ว 29982021-08-31ขอแจ้งแผนการตรวจหาเชื้อ Covid 19 Antigen Test kitสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-31 09:40:002021-08-31
856-มค 0032.001.1/ว 30112021-08-31ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-31 15:18:002021-09-01
857-มค 0032.001.3/ว 30102021-08-31แนวทางการขยายรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-31 14:34:002021-09-01
858-มค 0032.001.3/ว 30092021-08-31ขอส่งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-31 14:32:002021-09-01
859-มค 0032.001.3/ว 30082021-08-31บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฏาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-31 14:29:002021-09-01
860-มค 0032.001.3/ว 30072021-08-31แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-08-31 14:26:002021-09-01
861-มค 0032.012/ว 30012021-08-31เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-31 11:07:002021-09-01
862-มค 0032.002/ว 30002021-08-31ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-31 11:04:002021-09-01
863-มค 0032.002/ว 29852021-08-30ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-30 09:41:002021-08-30
864-มค 0032.002/ว 29842021-08-30ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-30 09:38:002021-08-30
865-มค 0032.002/ว 29892021-08-30ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-30 14:26:002021-08-31
866-มค 0032.002/ว 29922021-08-30ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการเบิกเงินงบกลางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-30 16:27:002021-08-31
867-มค 0032.003/ว 29912021-08-30วัคซีนพระราชทานให้แก่จังหวัด พอ.สว (เเจ้งเลื่อน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-30 15:08:002021-08-31
868-มค 0032.002/ว 29682021-08-27ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่ 8/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-27 09:01:002021-08-27
869-มค 0032.002/ว 29822021-08-27ขอให้ทบทวนและปรับปรุงแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-27 16:00:002021-08-27
870-มค 0032.002/12572021-08-26แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์2021-08-26 08:59:002021-08-27
871-มค 0032.003/ว 29672021-08-26วัคซีนพระราชทานให้แก่จังหวัด พอ.สวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-26 16:44:002021-08-27
872-มค 0032.001.2/ว 29572021-08-26ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง กนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-26 10:00:002021-08-27
873-มค 0032.010/ว 29482021-08-25แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-25 15:59:002021-08-27
874-มค 0032.001.5/ว 29312021-08-24ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-24 11:53:002021-08-24
875-มค 0032.011/ว 29322021-08-24ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย(ต่ออายุ)ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง2021-08-24 13:32:002021-08-24
876-มค 0032.002/ว 29402021-08-24ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 119/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-24 15:57:002021-08-25
877-มค 0032.002/ว 29392021-08-24ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 119/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-24 15:54:002021-08-25
878-มค 0032.002/ว 29342021-08-24ขอเชิญประชุมคณะกรรมกาีรวางแผนและประเมินผล(กวป) ประจำเดือนสิงหาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-24 15:00:002021-08-25
879-มค 0032.002/ว 29212021-08-23ขอสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 118/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-23 10:12:002021-08-23
880-มค 0032.002/ว 29202021-08-23ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 118/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-23 10:09:002021-08-23
881-มค 0032.002/ว 29082021-08-20ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-20 09:51:002021-08-20
882-มค 0032.002/ว 29122021-08-20ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-20 13:35:002021-08-20
883-มค 0032.002/ว 29162021-08-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-20 16:33:002021-08-23
884-มค 0032.002/ว 29152021-08-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-20 16:31:002021-08-23
885-มค 0032.002/ว 29142021-08-20ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.เมือง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-20 16:28:002021-08-23
886-มค 0032.001.2/ว 28982021-08-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-19 09:14:002021-08-19
887-มค 0032.001.2/ว 28972021-08-19ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-19 09:11:002021-08-19
888-มค 0032.012/ว 28942021-08-18ส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช./สสอ.แกด/โสุมฯ/กันทรฯ/เชียงยืน/บรบือ/นาเชือก/พยัคฆภูมิ/นาดุน/ชื่นชม/หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/พัฒนาคุณภาพฯ2021-08-18 13:03:002021-08-18
889-มค 0032.00/ว 28912021-08-18ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-18 10:07:002021-08-18
890-สธ 0209.10/31002021-08-18(ไฟล์) รหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม) 2100200000สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2021-08-19 11:25:002021-08-20
891-มค 0032.001.3/ว 28772021-08-17การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-08-17 09:17:002021-08-17
892-มค 0032.002/ว 28852021-08-17ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-17 16:37:002021-08-17
893-มค 0032.002/ว 28842021-08-17ข้อสั่งการในการประชุมไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-17 16:33:002021-08-17
894-มค 0032.002/ว 28822021-08-17ขอเชิญประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-17 13:58:002021-08-17
895-มค 0032.002/ว 28872021-08-17แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-18 09:27:002021-08-18
896-มค 0032.002/ว 28862021-08-17เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-18 09:25:002021-08-18
897-มค 0032.012/ว 28572021-08-16ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. สำหรับสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม ผ่านช่องทางออนไลน์ ประจปี 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-16 08:56:002021-08-16
898-มค 0032.007/ว 28652021-08-16ขอแจ้งแผนกาตรวจหาเชื้อ Covid 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-16 09:53:002021-08-16
899-มค 0032.002/ว 28672021-08-16ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ ครั้งที่ 115/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-16 09:59:002021-08-16
900-มค 0032.00/ว 28662021-08-16ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ ครั้งที่ 112/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอง/หน.กลุ่มงาน2021-08-16 09:57:002021-08-16
901-มค 0032.00/ว 28642021-08-16ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 115/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-16 09:54:002021-08-16
902-มค 0032.002/ว 28622021-08-16ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 114/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-16 09:45:002021-08-16
903-มค 0032.012/ว 28612021-08-16การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-16 09:32:002021-08-16
904-มค 0032.002/ว 28742021-08-16สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและการเบิกจ่ายงบประมาณของสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/หน.กลุ่มงาน2021-08-16 16:32:002021-08-17
905-มค 0032.020/ว 28542021-08-13ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-13 16:19:002021-08-13
906-มค 0032.002/ว 28502021-08-13การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้งกัร และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-13 15:25:002021-08-13
907-มค 0032.002/ว 28402021-08-13ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 113/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-13 09:26:002021-08-13
908-มค 0032.002/ว 28412021-08-13ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ ครั้งที่ 112/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-13 09:30:002021-08-13
909-มค 0032.002/ว 28562021-08-13ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-13 16:24:002021-08-16
910-มค 0032.002/ว 28552021-08-13ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-13 16:22:002021-08-16
911-มค 0032.002/ว 28362021-08-11ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ ครั้งที่ 112/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-11 14:57:002021-08-11
912-มค 0032.002/ว 28352021-08-11ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 112/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-11 14:53:002021-08-11
913-มค 0032.001.5/ว 28342021-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-11 13:20:002021-08-11
914-มค 0032.001.5/ว 28332021-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-11 13:17:002021-08-11
915-มค 0032.001.5/ว 28322021-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-11 13:05:002021-08-11
916-มค 0032.001.5/ว 28312021-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-11 13:03:002021-08-11
917-มค 0032.001.5/ว 28302021-08-11ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-11 13:00:002021-08-11
918-มค 0032.002/ว 28182021-08-10ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-10 11:21:002021-08-11
919-มค 0032.002/12292021-08-10ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2021-08-10 15:53:002021-08-11
920-มค 0032.00/ว 28232021-08-10ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-10 15:18:002021-08-11
921-มค 0032.002/ว 28202021-08-10ขอเชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธาณณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2021-08-10 13:02:002021-08-11
922-มค 0032.002/ว 28192021-08-10ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-10 11:23:002021-08-11
923-มค 0032.002/ว 28072021-08-09ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 108/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-09 13:38:002021-08-09
924-มค 0032.002/ว 28062021-08-09ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 109/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-09 13:36:002021-08-09
925-มค 0032.002/ว 28052021-08-09ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 108/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-09 13:33:002021-08-09
926-มค 0032.002/ว 28042021-08-09ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 110/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-09 10:48:002021-08-09
927-มค 0032.002/ว 28032021-08-09ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 109/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-09 10:45:002021-08-09
928-มค 0032.00/ว 28022021-08-09ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 108/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-09 10:42:002021-08-09
929-มค 0032.010/ว 28012021-08-09ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-09 09:59:002021-08-09
930-มค 0032.002/ว 28032021-08-09ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 109/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-09 10:45:002021-08-09
931-มค 0032.002/ว 28102021-08-09ขอติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-09 15:01:002021-08-09
932-มค 0032.001.1/ว 27862021-08-06ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-08-06 09:47:002021-08-06
933-มค 0032.002/ว 27872021-08-06ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 107/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-06 10:00:002021-08-06
934-มค 0032.002/ว 27922021-08-06ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 107/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-06 14:18:002021-08-06
935-มค 0032.002/ว 27972021-08-06ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-06 16:05:002021-08-09
936-มค 0032.002/ว 27952021-08-06ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-06 16:01:002021-08-09
937-มค 0032.002/ว 27962021-08-06ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-06 16:03:002021-08-09
938-มค 0032.001.2/ว 27612021-08-05การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ2021-08-05 09:04:002021-08-05
939-มค 0032.011/ว 27672021-08-05ขอแจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ2021-08-05 11:04:002021-08-05
940-มค 0032.001.1/ว 27652021-08-05การปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-05 09:37:002021-08-05
941-มค 0032.002/ว 27632021-08-05การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-05 09:12:002021-08-05
942-มค 0032.002/ว 27792021-08-05ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-05 16:36:002021-08-05
943-มค 0032.002/ว 27782021-08-05ข้อสั่งการในประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-05 16:32:002021-08-05
944-มค 0032.011/ว 27692021-08-05ขอความร่วมมือในการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ2021-08-05 14:36:002021-08-05
945-มค 0032.001.1/ว 27652021-08-05การปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-05 13:35:002021-08-05
946-มค 0032.002/ว 27522021-08-04ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-04 10:33:002021-08-05
947-มค 0032.002/ว 27512021-08-04ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-08-04 10:28:002021-08-05
948-มค 0032.012/ว 27562021-08-04ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงนราชการฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-04 16:15:002021-08-05
949-มค 0032.002/ว 27482021-08-03ขอส่งประกาศ ฯ จำนวน 3 ฉบับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-03 16:10:002021-08-03
950-มค0017.3/ว132702021-08-03การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2021-08-03 15:21:002021-08-03
951-มค 0032.001.2/ว 27462021-08-03ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน2021-08-03 12:00:002021-08-03
952-มค 0032.002/ว 27412021-08-03ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 104/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-03 10:05:002021-08-05
953-มค 0032.002/ว 27422021-08-03ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 104/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-03 10:08:002021-08-05
954-มค 0032.002/ว 27292021-08-02ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 11:28:002021-08-02
955-มค 0032.002/ว 27282021-08-02ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 11:26:002021-08-02
956-มค 0032.002/ว 27272021-08-02ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 11:22:002021-08-02
957-มค 0032.002/ว 27262021-08-02ส่งสรุปรายการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 11:14:002021-08-02
958-มค 0032.002/ว 27252021-08-02ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 11:06:002021-08-02
959-มค 0032.002/ว 27242021-08-02ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 11:04:002021-08-02
960-มค 0032.002/ว 27232021-08-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 11:01:002021-08-02
961-มค 0032.002/ว 27222021-08-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 10:58:002021-08-02
962-มค 0032.002/ว 27212021-08-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 10:56:002021-08-02
963-มค 0032.002/ว 27202021-08-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 10:51:002021-08-02
964-มค 0032.002/ว 27192021-08-02ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-08-02 10:49:002021-08-02
965-มค 0032.001.1/ว 27162021-08-02ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2021-08-02 10:04:002021-08-02
966-มค 0032.002/ว 27152021-08-02การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-08-02 09:14:002021-08-02
967-มค 0032.002/ว 27112021-07-30ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-30 15:28:002021-07-30
968-มค 0032.002/ว 27122021-07-30ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-07-30 15:33:002021-07-30
969-มค 0032.001.3/ว 27132021-07-30บัญชีนวัตรกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-30 16:01:002021-07-30
970-มค 0032.001.3/ว 27142021-07-30ผลิตภัณฑ์และการบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-30 16:05:002021-07-30
971-มค 0032.002/ว 26932021-07-29ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขZEOC) ครั้งที่ 99/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-29 11:31:002021-07-29
972-มค 0032.002/ว 26942021-07-29ข้อสั่งการในการประชุม EOC กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 99/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-29 11:36:002021-07-29
973-มค 0032.002/ว 26762021-07-27ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2021-07-27 10:27:002021-07-27
974-มค 0032.001.4/ว 26712021-07-27แนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-27 09:20:002021-07-27
975-มค 0032.002/ว 26852021-07-27ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-27 16:17:002021-07-29
976-มค 0032.002/ว 26842021-07-27ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-27 16:14:002021-07-29
977-มค 0032.002/ว 26832021-07-27ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-27 16:00:002021-07-29
978-มค 0032.002/ว 26822021-07-27ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-27 15:56:002021-07-29
979-มค 0032.002/ว 26812021-07-27ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-27 15:53:002021-07-29
980-มค 0032.002/ว 26672021-07-27การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-27 08:57:002021-07-29
981-มค 0032.001.1/ว 26442021-07-23แนวปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-23 10:25:002021-07-23
982-มค 0032.002/ว 26532021-07-23แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง2021-07-23 15:30:002021-07-27
983-มค 0032.002/ว 26472021-07-23ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-23 13:53:002021-07-27
984-มค 0032.002/ว 26502021-07-23ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-23 15:01:002021-07-27
985-มค 0032.001.5/ว 26492021-07-23การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาคฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-23 14:27:002021-07-27
986-มค 0032.001.5/ว 26492021-07-23การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาคฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2022-06-17 11:21:002022-06-17
987-มค 0032.002/ว 26282021-07-22ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-22 14:07:002021-07-22
988-มค 0032.002/ว 26332021-07-22ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-22 14:23:002021-07-22
989-มค 0032.001.5/ว 26412021-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-22 16:04:002021-07-23
990-มค 0032.001.5/ว 26402021-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-22 16:02:002021-07-23
991-มค 0032.001.5/ว 26392021-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-22 15:59:002021-07-23
992-มค 0032.001.5/ว 26382021-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-22 15:49:002021-07-23
993-มค 0032.001.5/ว 26372021-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-22 15:47:002021-07-23
994-มค 0032.001.5/ว 26362021-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-22 15:41:002021-07-23
995-มค 0032.001.5/ว 26352021-07-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-22 15:35:002021-07-23
996-มค 0032.012/ว 26342021-07-22จัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 เพิ่มเติมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-22 14:56:002021-07-23
997-มค 0032.012/ว 26342021-07-22จัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 เพิ่มเติมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-23 09:54:002021-07-23
998-มค 0032.002/ว 26122021-07-21การดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-21 09:07:002021-07-21
999-มค 0032.001.1/ว 26132021-07-21ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-07-21 10:26:002021-07-21
1000-มค 0032.002/ว 25972021-07-20ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-20 14:07:002021-07-20
1001-มค 0032.002/ว 25962021-07-20ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-20 14:04:002021-07-20
1002-มค 0032.006/ว 25652021-07-19ส่งรายงานการประชุมคระทำงานสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ2021-07-19 08:59:002021-07-19
1003-มค 0032.001.3/ว 25762021-07-19แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-19 13:56:002021-07-19
1004-มค 0032.00/ว 25772021-07-19บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-07-19 13:59:002021-07-19
1005-มค 0032.002/ว 25802021-07-19ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขZEOC) ครั้งที่ 94/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพ