More open, to more transparent : MOIT (2565) (ปีงบประมาณ 2565)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..10

MOIT-1

MOIT 2.3 ฟอร์มการเผยแพร่ รายงานติดตามปี64
    [] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 47 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT1 2.2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน
    [] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT1 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 61 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 53 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT1.2 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 64 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 61 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คำสั่ง
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT1 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 69 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT2.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การกำกับติดตาม
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 56 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT1 1.3กรอบแนวทางการเผยแพร่
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ดูทั้งหมด..29

MOIT-2

MOIT2 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ
    [] [วันที่ : 2022-03-31 ,อ่าน : 23 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT1 17.5 แบบสขร1 เดือน มค65-มีค65
    [] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT2 9 รวมแผนปฏิบัติการ ปี 2565
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 49 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT2 14 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนคบส สนับสนุน
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT2 15 16รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน64ไตรมาส1
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 57 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT2 17.5 สขร1 ต.ค.-ธ.ค.64
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT2 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน2560
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 53 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT2 17.1 .2 .3 วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 47 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT2 17.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 42 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT2 10 แผนเงินบำรุง ปี 65
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ดูทั้งหมด..10

MOIT-4

MOIT4 2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน งวดที่ 1
    [] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT4 2.2 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT4 2.1รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    [] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT4 3แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 93 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT4 1รายงานผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 53 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT4 4แต่งตั้งปิดปลดประกาศ
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT4 ข้อ3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65
    [] [วันที่ : 2021-12-28 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT4 ข้อ3 1 2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน2560
    [] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 45 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT4 ข้อ3 2แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 56 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT4 ข้อ3 3ฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเวปไซต์
    [] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 52 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ดูทั้งหมด..4

MOIT-12

12.1 หลักฐานโครงการ
    [] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
12.1 หลักฐานโครงการ ขออนุญาตเผยแพร่ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ ovcca 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)
    [] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 28 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
12.5 ภาพกิจกรรม ovcca อ.นาดูน ปี 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ดูทั้งหมด..4

MOIT-13

13.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
    [] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-14 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
13.2,13.3 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
    [] [วันที่ : 2022-03-07 ,อ่าน : 29 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
    [] [วันที่ : 2022-03-01 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ดูทั้งหมด..6

MOIT-14

14.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-31 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
14.3 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
    [] [วันที่ : 2022-03-31 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
14.4 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    [] [วันที่ : 2022-03-31 ,อ่าน : 23 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
14.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
14.4 ภาพกิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
    [] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
14.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ดูทั้งหมด..7

MOIT-15

15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
15.2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้
    [] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
15.2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน (เพิ่มเติม)
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
15.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
15.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ตามข้อ 2. และข้อ 3.
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ดูทั้งหมด..14

MOIT-16

MOIT-16 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1)
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1)
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 27 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1)
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 22 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ดูทั้งหมด..8

MOIT-17

1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 23 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 26 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2022-03-15 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
ดูทั้งหมด..7

MOIT-19

MOIT19.1 คำสั่ง STRONG NADUN
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 21 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT19.2 แนวทางปฏิบัติ กลุ่มSTRONG NADUN
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT19.3 หนังสือส่ง แนวทางปฏิบัติบัติของชมรม STORNG NADUN
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT19.4 รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT19.5 ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงานชมรม STONG NADUN
    [] [วันที่ : 2022-03-18 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT19.2 สรุปผลการประชุม
    [] [วันที่ : 2022-02-11 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
MOIT19.1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
    [] [วันที่ : 2022-01-27 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]