ร้องทุกข์ร้องเรียน เป้าประสงค์หลัก,วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป้าประสงค์หลัก,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป้าประสงค์หลัก,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป้าประสงค์หลัก

ประชาชนสุขภาพดี บริการดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน


 
วิสัยทัศน์
1. ....................................
2. ....................................
พันธกิจ
1. ....................................
2. ....................................