ร้องทุกข์ร้องเรียน ผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่
boss/boss21
นายประมวล ไชยโวหาร
สาธารณสุขอำเภอนาเชือกboss/boss21
นายสมัย บัวชา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก

boss/boss21
นางระดา พันธุ์เชื้อ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก


boss/boss21
นางสาวอภิญญา อรบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

boss/boss21
นางสาวณัฐจารวี กุระดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

boss/boss21
นางปุนยนุช อันเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

boss/boss21
นส.ภาวดี เตชะแก้ว
พนักงานบริการ