ร้องทุกข์ร้องเรียน วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ปราศจากยาเสพติด พิชิตความยากจน การคมนาคมสะดวก"


 
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เทียบเท่าชุมชนเมือง
2. พัฒนาด้านสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความสามารถในการป้องกันรักษาตนเอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
3. พัฒนาอาชีพให้มั่นคง เกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อให้คนในชุมชนพอมีพอกิน มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน
4. พัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบด้านต่อเนื่องตลอดไป ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ กฎหมาย สังคมและการเมือง
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้