ร้องทุกข์ร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก
ภาพนายก
นายประมวล ไชยโวหาร
สาธารณสุขอำเภอนาเชือก
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • การเฝ้าระวังและติดตามทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสซิกา
      [มค 0032.007/ว 2933 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ. ]
 • ขอเชิญประชุมทางไกลเพื่อการรณรงค์รับสมาชิก ฌกส
      [มค 0032.010/ว 2939 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ. ]
 • ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
      [มค 0032.010/ว 2940 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2942 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2943 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2944 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพ
      [มค 0032.012/ว 2946 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : ีรพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญประชุม EOC กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 8/2562 ผ่านระบบ VDO Conference
      [มค 0032.007/ว 2947 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ. ]
 • ขอเชิญประชุมวิชาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ระดับเขตสุขภาพที่ 7
      [มค 0032.00/ว 17867 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-11 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย/บรบือ/โกสุมพิสัย/แกดำ/นาเชือก/วาปีปทุม/เมือง ]
 • ดูทั้งหมด..4638

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอเชิญประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
      [มค 0032.00/ว 2930 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอเมือง/พยัคฆ์/บรบือ/โกสุมพิสัย/แกดำ/วาปีปทุม/นาเชือก/ ]
 • มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
      [มค 0032.012/ว 2928 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      [มค 0032.301/2299 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-10 ,โดย : โรงพยาบาลนาเชือก,ถึง : สสจ.มค ]
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด
      [มค 0032.009/ว 17754 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      [มค 0032.001.4/ว 17655 : ปกติ] [วันที่ : 2019-10-09 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ดูทั้งหมด..8

  ONE PAGE !! News

  วันเพจประชาสัมพันธ์

  เยี่ยมเสริมพลัง บ้าน โนนสูง ต.สันป่าตอง
  ....วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาเชือก พร้อมด้วย คณะกรรมการ พชอ.นาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาค.....
  [โพสต์วันที่ : 2019-07-05 โดย : นายสมัย บัวชา]
  เยี่ยมเสริมพลังบ้านหนองคู ต.หนองกุง
  ....วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาเชือก พร้อมด้วย คณะกรรมการ พชอ.นาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาค.....
  [โพสต์วันที่ : 2019-07-05 โดย : นายสมัย บัวชา]
  เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านปลาขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกุง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่าตอง
  ....วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ร่วมกับคณะกรรมการ พชอ. นาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็น Smart Kids Taksila 4.0 การจัดอาหารกลางวัน ณ โ.....
  [โพสต์วันที่ : 2019-07-05 โดย : นายสมัย บัวชา]
  ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ตำบล /หมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ไทยนาเชือก รักษ์สะอาด” และประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้าน หัวช้าง
  ....วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมด้วย คณะกรรมการ พชอ. นาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณ.....
  [โพสต์วันที่ : 2019-07-04 โดย : นายสมัย บัวชา]
  คณะกรรมการ พชอ.ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็น Smart Kids Taksila 4.0 การจัดอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเชือก และ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
  ....วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนาเชือก ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็น Smart Kids Taksila 4.0 การจัดอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.....
  [โพสต์วันที่ : 2019-07-04 โดย : นายสมัย บัวชา]
  ดูทั้งหมด..8

  ONE PAGE !! News

  วันเพจประชาสัมพันธ์

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาเชือก ประจำปี 2562 หัวหน้าส่วนราชการ
  ....วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาเชือก นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอนาเชือก ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและป.....
  [โพสต์วันที่ : 2019-07-02 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาเชือก ประจำปี 2562 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  ....วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเชือก นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอนาเชือก ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอนาเชือก ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประ.....
  [โพสต์วันที่ : 2019-07-01 โดย : นายสมัย บัวชา ]
  การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศพด.บ้านปอพาน อ.นาเชือก
  ....วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ออกประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย.....
  [โพสต์วันที่ : 2019-06-14 โดย : ]

  Nachuak District Public Health Office ©2019

  DesignBy:bancha_u@hotmail.com