ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

จำนวนผู้สูงอายุ แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,9261,7501,752149431,7323,676
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว5645831,024941281,147
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน6196941,03213501461,313
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง8999831,72010710451,882
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง47849486666535972
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง532553947463891,085
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง38742066260184807
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ4985408067371521,038
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก8429971,698903481,839
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง5335951,024713301,128
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์7217601,3485616611,481
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู522592974755601,114
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก7278361,451776291,563
  9,2489,79715,3041,0991032,53919,045
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid