ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

จำนวนผู้สูงอายุ แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง36841364256182781
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง8389141,611928411,752
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง492547948623261,039
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง509520899413861,029
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู489557917725521,046
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์6857211,2834816591,406
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน58766498812701361,251
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ465512775507145977
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก7859411,604742461,726
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก6927991,393676251,491
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง44447182357332915
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว530552969861261,082
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,8221,6731,671140401,6443,495
  8,7069,28414,523972952,40017,990
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid