ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

จำนวนผู้สูงอายุ แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง37041464556182784
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง8359141,608928411,749
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง490546948652211,036
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง509523888486901,032
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู495555922662601,050
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์6847201,295465581,404
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน58366298512601341,245
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ479515765778144994
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก7899441,608735471,733
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก6917981,399650251,489
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง44147081661034911
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว529553972821271,082
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,8091,6651,662143441,6253,474
  8,7049,27914,5131,000822,38817,983
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid