ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

จำนวนผู้สูงอายุ แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง40944069460293849
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง9471,0481,7941559371,995
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง5666301,100561391,196
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง551577989533831,128
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู5496101,007904581,159
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์7697941,4028515611,563
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน6347191,08514701211,353
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ5145678637241421,081
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก8941,0431,75711015551,937
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก7758771,5168221331,652
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง511522922751351,033
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว5966191,0741101301,215
11056โรงพยาบาลนาเชือก2,1891,9541,789229192,1064,143
  9,90410,40015,9921,324952,89320,304
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid