ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

จำนวนผู้สูงอายุ แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง36941464556181783
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง8329151,608928391,747
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง491546948626211,037
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง509522897414891,031
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู489560918862431,049
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์6837211,295465581,404
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน5836621,01010101341,245
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ480514764778145994
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก7849421,5937412471,726
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก6908001,400650251,490
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง44247081662034912
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว529553972821271,082
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,8081,6641,670142451,6153,472
  8,6899,28314,536986922,35817,972
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid