ร้องทุกข์ร้องเรียน Person 60+

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

จำนวนผู้สูงอายุ แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง35738461149180741
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง7838671,5208411351,650
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง46651689463619982
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง47050085431679970
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู472537884824391,009
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์6406691,214386511,309
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน54764292613201311,189
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ457493718886138950
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก7398791,5065812421,618
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก6627631,332672241,425
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง41844778252130865
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว499524918901141,023
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,7181,5831,624148181,5113,301
  8,2288,80413,783982742,19317,032
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid