ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7751,7102,0881,075332893,485
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,3134,2465,2072,3332537668,559
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6832,5473,3041,252646105,230
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,4452,3442,8931,0942415614,789
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,6002,4832,8241,1223917465,083
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4793,3883,8331,4535811,0006,867
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน3,1653,1302,9852,209301,0716,295
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,5032,4552,4131,4191649624,958
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,2694,1875,2032,3371997178,456
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3653,3613,8891,9553695136,726
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,6972,5103,1181,569804405,207
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,9192,7913,4601,7091034385,710
11056โรงพยาบาลนาเชือก10,1458,4484,7532,7607911,00118,593
  46,35843,60045,97022,2872,58719,11489,958
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid