ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7341,6822,0361,058352873,416
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,2504,1874,8332,2056037968,437
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6462,5212,9311,3443805125,167
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,3742,2972,7709883405734,671
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,4842,3982,7941,3013344534,882
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4453,3333,7951,5015219616,778
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน3,1463,1042,8222,467179446,250
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,4872,4152,4481,2372619564,902
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,1964,1424,7702,2705627368,338
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3163,3364,0631,8941984976,652
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,6492,4753,0681,626443865,124
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,8682,7613,2621,6512524645,629
11056โรงพยาบาลนาเชือก10,0758,4354,7822,1041,14110,48318,510
  45,67043,08644,37421,6464,68818,04888,756
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid