ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7311,6722,0311,054352833,403
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,2364,1734,8632,1935637908,409
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6352,5032,8901,3623865005,138
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,3682,2732,7589903375564,641
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,4802,3842,7811,3383044414,864
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4263,3093,8011,4905029426,735
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน3,1323,1022,8092,50649156,234
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,5202,4412,4861,2522679564,961
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,1894,1294,7652,2525707318,318
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3103,3234,1671,947444756,633
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,6362,4633,0561,609483865,099
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,8722,7663,4571,974101975,638
11056โรงพยาบาลนาเชือก10,0548,4355,4002,67111810,30018,489
  45,58942,97345,26422,6383,18817,47288,562
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid