ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7471,6902,0601,059342843,437
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,2694,2065,2762,0982878148,475
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6622,5353,3101,280855225,197
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,4002,3162,7251,1242985694,716
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,6122,4763,31294578245,088
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4503,3524,0771,5352209706,802
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน3,1423,0963,0822,035561,0656,238
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,4992,4302,4581,2552609564,929
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,2244,1714,8652,2895087338,395
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3203,3344,3271,838164736,654
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,6672,4933,0931,648303895,160
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,8852,7773,5141,656574355,662
11056โรงพยาบาลนาเชือก10,1778,4875,1052,21867610,66518,664
  46,05443,36347,20420,9802,53418,69989,417
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid