ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7511,6962,0681,060342853,447
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,2894,2335,1562,2542738398,522
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6722,5383,2941,226696215,210
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,4062,3262,8321,0902495614,732
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,5832,4742,8331,0973817465,057
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4523,3743,8131,4365839946,826
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน3,1523,1223,1151,989991,0716,274
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,4742,4322,4821,0773489994,906
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,2174,1785,1272,3062427208,395
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3303,3443,9141,9283225106,674
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,6802,5053,0581,5781174325,185
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,8982,7843,4441,6761214415,682
11056โรงพยาบาลนาเชือก10,2968,4935,0952,21663710,84118,789
  46,20043,49946,23120,9333,47519,06089,699
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid