ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7231,6682,0401,032452743,391
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,2094,1705,0502,5372845088,379
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6722,5403,510953596905,212
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,4342,3492,9541,0972554774,783
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,5352,4232,8631,1773066124,958
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4073,3253,7341,6265498236,732
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน2,9943,0123,2152,052347056,006
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,4282,3732,7801,334236644,801
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,2384,1774,8362,3485906418,415
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3833,3573,8651,8884735146,740
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,7112,5113,2471,535453955,222
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,9322,8263,4881,849443775,758
11056โรงพยาบาลนาเชือก12,16810,2904,6572,86514714,78922,458
  47,83445,02146,23922,2932,85421,46992,855
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid