ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7281,6702,0271,052362833,398
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,2344,1734,8642,1935607908,407
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6312,4982,8831,3623835015,129
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,3732,2742,7629893405564,647
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,4872,3932,7931,3393054434,880
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4213,3113,8011,4865059406,732
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน3,1343,1022,8552,46449136,236
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,5192,4402,4841,2522679564,959
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,1834,1194,7822,2255677288,302
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3083,3224,1581,946494776,630
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,6312,4663,0541,606503875,097
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,8742,7723,4641,975101975,646
11056โรงพยาบาลนาเชือก10,0448,4265,4222,64012210,28618,470
  45,56742,96645,34922,5293,19817,45788,533
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid