ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageอำเภอนาเชือก ดำเนินการ Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
รายละเอียดของ OnePage วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก ได้ดำเนินการ Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคอย่างพอเพียง และทั่วถึงทุกกลุ่ม ณ ศาลาอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก ทั้งนี้เครือข่ายบริการสุขภาพ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
เริ่มวันที่Dec 29, 2021
สิ้นสุดวันที่Dec 29, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)