ร้องทุกข์ร้องเรียน

หัวข้อ OnePageออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
รายละเอียดของ OnePage สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาเชือก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เทศบาลตำบลนาเชือก ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าร้าน รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ในป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด -19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T
เริ่มวันที่Mar 16, 2021
สิ้นสุดวันที่Mar 16, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)